طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، واحد ﻗﺰوﻳﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺰوﻳﻦ، ایران

2 استادیار، دانشکده کارآفرینی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

از چالش­های مهم کسب وکارهای خرد، عدم توان فروش محصولات در بازار و از چالش­های مهم کسب وکارهای بزرگ، عدم توان تامین­منابع­مالی شبکه کسب وکارهای خرد است. یکی از             راهبردهای ­حل چالش­های بازار کسب وکارهای خرد و تامین منابع­مالی شرکت­های بزرگ، استفاده از ظرفیت سازمان­های میانجی توسعه­دهنده کارآفرینی می­باشد. این تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، کیفی و با روش موردکاوی طولانی مدت به شکل محقق­زیسته، بصورت تمام­شماری به بررسی 32 همکاری کسب وکارهای خرد و شرکت­های بزرگ دارای بازار با        میانجی­گری سازمان (صندوق کارآفرینی­امید) از سال 1393 تا 1398 پرداخته است. روش گردآوری داده، مصاحبه نیم ساختاریافته و بررسی تفاهم­نامه­ها و مکاتبات بوده و برای تجزیه تحلیل داده­ها، پس از اشباع نظری، با روش کدگذاری کدهای استخراج شده خرد مقولات(مقوله سطح 3) مقولات میانی(مقوله سطح 2) و مقولات اصلی (مقوله سطح 1) در راستای شکل­دهی همکاری پایدار کسب وکارهای خرد با شرکت­های بزرگ دارای بازار شناسایی شدند. یافته­های تحقیق نشان می­دهد الگوی جدید همکاری پایدار کسب وکارهای خرد با شرکت­های بزرگ دارای بازار دارای مولفه­های(طرح­های استراتژیک،اعتبارسنجی، مدل واستراتژی، الزامات شرکت­ بزرگ، الزامات سازمان میانجی، پایش و مانیتورینگ، امکان­سنجی توسعه مجدد) بوده و در رفع چالش­های بازار کسب وکارهای خرد و      تامین­منابع­مالی شرکت­های بزرگ موثر و کاربردی بوده است.

کلیدواژه‌ها