نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت نوآوری دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق

4 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علم و صنعت

چکیده

ساخت‌های ذهنی و برداشت‌های افراد از موضوعات و مسائل اجتماعی به حدی متفاوت و چندلایه است که گاه هیچ قرابتی میان توصیفات افراد از یک مسئله واحد وجود ندارد. این پژوهش با شناسایی نحوه ساختاردهی طراحان، مجریان، شرکا و منتقدان طرح «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» ماهیت نظری آن را به شکل مدل‌های منطقی مجزایی ترسیم کرده است. برای ساختاردهی این موضوع، از «ارزشیابی نظریه برنامه» بهره گرفته شده است؛ «نظریه برنامه» در علم ارزشیابی بیان می‌کند چگونه یک مداخله به زنجیره‌ای از ره‌آوردهای خاص منجر می‌شود. بر این اساس تصورات افراد گوناگون در مورد چگونگی تحقق اهداف طرح شبنم تجزیه و تحلیل شده و ضمن مطالعه اسناد مربوطه، با 16 نفر از افراد مؤثر در طرح مصاحبه گردید و با بهره‌گیری از تحلیل داده بنیاد، نظریه برنامه هر یک استخراج شده و در قالب مدل منطقی[1] به نمایش درآمده و در پایان توصیه‌های سیاستی بیان شده است.[1]  Logic Model

کلیدواژه‌ها