واکاوی یک تجربه‌ مهم ملی در عرصه‌ سیاستگذاری عمومی: هدفمند‌سازی یارانه‌‌ها

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تجربه افزایش شدید قیمت حامل­های انرژی با هدف اصلاح ساختار اقتصادی در زمره مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت طی بالغ بر 3 سال اخیر محسوب می­شود. این سیاست آثار گسترده­ای بر روی اقتصاد خانوارها، بنگاه­های اقتصادی و بودجه دولت گذاشته و پیامدهای غیر اقتصادی آن نیز بسیار جدی و وسیع بوده است. این مقاله با رویکرد تاریخی- تحلیلی بر اساس الگوی نظری دولت رانتی به ارزیابی این تجربه مهم پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست مزبور دور باطل رکود تورمی و وابستگی به مسیر طی شده را از منظر افزایش اتکاء به رانت نفتی افزایش داده و بر این اساس احتمال استمرار این سیاست با وجود اذعان سیاست‌گذاران به شکست آن هم‌چنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


1. لامعی، بهزاد (1390)‌ بدهی­های دولت و شرکت­های دولتی و تداخل کارکردهای پولی و مالی‌، گزارش شماره 3 از سلسله گزارش­های مرکز پژوهش­های مجلس جهت بررسی لایحه بودجه 1391، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
2. وفایی یگانه، رضا (1389)‌ تحلیل درآمدها و هزینه­های هدفمندکردن یارانه­ها‌، دفتر مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
3. پناهی، علی، جلالی موسوی،‌ عاطفه (1391)‌ ‌طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای در لایحه بودجه 1392‌، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی‌.
4. کارل، تری، لین (1388)‌ ‌معمای فراوانی: دولت‌های نفتی و رونق­های نفتی‌، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشر نی.
5. سازمان برنامه و بودجه (1374) ‌گزارش اقتصادی سال 1373‌، معاونت امور اقتصادی، دفتر اقتصاد کلان، مرکز مدارک و انتشارات سازمان برنامه.
6. باقری لنکرانی، کامران و همکاران (1389)‌ ‌درآمدی بر عدالت در سلامت، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، شیراز: انتشارات نوید.
 
7- Lal, D&Myint, H. (1996)‌ ‌The Political- economiy of poverty, Equality & Growth, oxford, clarendon press.
8- Krueger, Anne, O., M. Schiff, A. yaleds (1991) “Growth trajedy: policies & Ethnic Divisions”, Quarterly journal of Economics, Vol. 112
9- Auty, R. (2001)‌ ‌why Resource Endowments can undermine Economic Development: concepts &case- studies‌, Lincoln colledge, oxford- university
10- Smith, Adam (1960)‌ “An lnquiry to the nature & causes of the wealth of nations”‌, London, Every  man,s library
11- Pearce, David. (1989)‌ ‌The MIT Dictionary of Modern Economics‌, Mit Press, 3rd Ed.
12- Coase,Ronald (1992)‌ “the institutional structure of production”, A.E.R, vol.26
13- Mahdavy, Hossein (1970)‌ ‌the pattern and problems of economic development in rentier states: the case of iran‌, in: studies in the economic History of the middle East, M.A. cook (ed) oxford university press.
14- Cornia, G. (1999)‌ ‌Globalization, Liberalization & income distribution‌, WIDER, Helsiuki.