بررسی موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هر چند در راستای افزایش مشارکت زنان در عرصة سیاسی در جوامع مختلف از جمله در ایران گام‌هایی برداشته شده، ولی هنوز شاهد سهم ناچیز زنان در هرم قدرت نظام سیاسی هستیم. لذا این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از مراجعه به منابع نظری و مصاحبه کیفی با نمونة هدفمند از مقامات سیاسی اجرایی و نخبگان علمی آگاه به مسئله، به کشف و بررسی کلیدی‌ترین موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی در ج.ا.ا به قصد ارائة راهکارهای سیاستی برای کاهش و رفع این موانع می‌پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعابیر مردسالارانه با شکل‌دهی به سیستم سیاسی و به‌تبع کاستن تجربه و اعتمادبه‌نفس اجرایی زنان، موانع دستیابی زنان به مناصب سیاسی بوده‌اند. در پایان راهکارهایی سیاستگذارانه برای مواجهه با این مسئله پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Abdollah, Abdolmotaleb (2009). " Satiety in theories of voting behavior ". The Islamic Revolution Approach, , 3(8), 87-104 [in Persian].
 2. Abbott, Pamela &Wallace, Claire (2006) An introduction to sociology: feminist perspectives. Translated by Manije Najm Araghi, Tehran: Ney [in Persian].
 3. Akbari alashti, Parvane (2015). " The mutual influence of self-confidence and self-esteem in social participation ".The Second National Conference and the First International Conference on New Research in the Humanities, Tehran, Available at: https://civilica.com/doc/390592. [in Persian].
 4. Alem, Abdol Rahman (2011) Foundations of political science, Tehran: Ney. twenty second volume [in Persian].
 5. Bagheri, khosro (2003) philsophical foundations of feminism, Tehran: Ministry of Science, Research and Technology Office of Social Planning and Cultural Studies. first volume [in Persian].
 6. Beasley, Chris (2006) What is feminism? an introdution to feminist theory. Translated by Mohammadreza zomorrodi, Tehran: Zanan and Roshangaran Publications. first volume [in Persian].
 7. Beauvoir, Simone de (2001) La deuxiems sexe. Translated by Ghsem Sanaavi, Tehran: Toos. Fourth volume [in Persian].
 8. Blaikie, Norman W. H (2011) Designing social researich: the logic of anticipation. Translated by Hasan Chavoshian, Tehran:Ney. Third volume [in Persian].
 9. Eshaghi, Hosein) editor( (2006) feminism, Qom: Center for Islamic Research of Radio and Television [in Persian].
 10. Etaat, Javad &Abaszade marzbali, majid (2017). " Political participation and its effect on the legitimacy of the political system ". Journal of Political-Economic Information, 306, 210-299 [in Persian].
 11. Firestone, Shulamith (2003) The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution, NewYork: Farrar, Straus and Giroux.
 12. Friedan, Betty (2001) The Feminine Mystique, NewYork: W. W. Norton & Company.
 13. Hejrani Shandi, Majid (2015) A comparative study of the womens, politica status in Pahlavi II and the islamic republic of Iran era, Tehran: Arna. first volume [in Persian].
 14. Hoseini, Ebrahim (2009) feminism, Qom: Education publishing office Press. first volume [in Persian].
 15. Jones, A. (1996) Radically Speaking: Feminism Reclaimed, NewYork.
 16. Karbasi Zade, Marziye (2005) The course of social changes of women in the last hundred years, Tehran: Aknon [in Persian].
 17. Kvale, S. (1996) Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications. Lovenduski, Joni & Norris, Pippa (1996) Women in Politics. NewYork: oxford uni Press.
 18. Lovenduski, Joni (1986) Women and European Politics: Contemporary Feminism and Public Policy, Massachusetts: University of Massachusetts
 19. Marshall, Catherine &Rossman, Gretchen B (1998) Designing qualitative research. Translated by Seyed Mohammad Arabi &Ali Parsaeian, Tehran: Cultural Research Office [in Persian].
 20. Michel, Andree (2003) Le Feminism 6 edition. Translated by Homa Zanjani Zade, Mashhad: Nika [in Persian].
 21. Mir Ali, Zeynab &Shahbazi, Mahbob (2014) Single-gender Parliament: Investigating socio-cultural factors affecting the gender gap in Iran's parliamentary elections, Tehran: Hezare Ghoghnos [in Persian].
 22. Mirghafouri, S.H.A. (2006). "Ranking the Barriers of Women's Promotion to Managerial Positions: A case study of Yazd province's public sector". Women's Studies Sociological and Psychological, 4(1), 101-122 [in Persian].
 23. Mitchell, Juliet (2021) Woman's estate. Translated by Manije Najm Araghi, Tehran: Khoobb. first volume [in Persian].
 24. Mohammadi Asl, A. (2003). Gender and income participation on the sociology of Iranian women's political participation. Tehran: Zanan and Roshangaran Publications [in Persian].
 25. Moshir Zade, Homeira (2003) From movement to social theory; History of two centuries of feminism, Tehran: Shiraze [in Persian].
 26. Nejad Bahram, Zahra (2009) Obstacles to women's political participation in Iran, Tehran: Rasanesh. first volume [in Persian].
 27. Neuman, W. Lawrence (2010) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Translated by Hasan Danayi Fard & Hossein Kazemi, Tehran: Mehrban publication. first volume [in Persian].
 28. Ritzer, George (2010) Contemporary sociological theory. Translated by Mohsen Solasi, Tehran: Elmipublications. Eleventh volume [in Persian].
 29. Rush, Michael (1998) Politics and society: an introduction to political sociology. Translated by Manochehr Sabouri Kashani, Tehran: Samt [in Persian].
 30. Tohidi, Ahmmad Reza (2002) Investigation of the feminism movement in the West and Iran. In collection of articles. edited by Vakili, Hadi. Qom: Education publishing office Press. Second volume [in Persian].
 31. Tong, Rosemarie (2017) Feminist thought a comprehensive introduction. Translated by Manije Najm Araghi, Tehran: Ney. sixth volume [in Persian].
 32. Weedon, Chris (1989) Feminist Practice and Post Structuralist Theory, Oxford: Basil Black well.