سیاستگذاری پژوهش و توسعه در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه: مطالعه‌ موردی صنایع فرهنگی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی پژوهشکده‌ مطالعات راهبردی

2 کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش و توسعه (R&D) اشاره به اثر خلاقانه و کارآفرینانه با روال قاعده‏مند برای افزایش دانش درباره انسان، فرهنگ و جامعه و استفاده آن دانش برای کارکردهای جدید است. پژوهش و توسعه معمولاً در حوزه‏های صنعتی، فناوری و دارویی به کار می‏رود. امّا از آن‌جا که حوزه فرهنگی نیز نیاز به تداوم و گسترش دارد، انجام پژوهش توسعه‏ای امری ضروری در سازمان‏های فرهنگی مردم‏شناسانه محسوب می‎گردد. بر این اساس پرسش محوری مقاله این است که سازمان‏های فرهنگی برای استفاده از پژوهش و توسعه رایج در سازمان‏های صنعتی چه الزاماتی را باید رعایت کنند. تأکید این مقاله بر سازمان‏های فرهنگی مردم‌شناسانه است و پنج الزام مهم باز‌نگریستن به محیط پیرامونی، نگاه مبادله‏ای داشتن، استفاده از امکانات رسانه‏ای، بهره‏گیری از ویژگی‏های هنری و در نهایت توجه به الزامات فناورانه ضروری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


1-       احمدی،بابک (1379)خاطراتظلمتدرباره سهاندیشمندمکتب فرانکفورت،تهران.
2-       اشتریان، کیومرث (1391) مقدمه‏ای بر روش سیاستگذاری  فرهنگی، تهران: جامعه‏شناسان.
3-       اوزکریملی، اوموت(1383) نظریه‏های ناسیونالیسم، محمد‌علی قاسمی، تهران: تمدن ایرانی.
4-       ایمانی خوشخو، محمد‌حسین (اسفند 1388) «اقتصاد هنر و فعالیت‏های هنری و نقش آن‌ها در توسعه فرهنگی»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 24.
5-       آدورنو،تئودور، هورکهایمر، ماکس (پاییز 1380)«صنعتفرهنگ‏سازی: به مثابه فریب توده‏ها»، ترجمه مرادفرهادپور، ارغنون،شماره 18.
6-       آزاد، رضا (1379) مبانی نظری و کاربردی مدیریت نظام‌مند، تهران: خجسته.
7-       آمیش، پل دبلیو، کیلینگ، ج. پیتر (1376)مدیریت بین‌المللی، احمد آرام، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
8-       برخورداری، سجاد، عظیمی، ناصر‌علی (پاییز 1387) «اثر کوتاه‏مدت و بلندمدت یارانه‏های تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 14.
9-       بشیریه، حسین (1379) نظریه‏های فرهنگ در قرن بیستم، تهران: مؤسسه آینده پویان.
10-    دراکر، پیتر ف. (1378) چالش‌های مدیریت در سده بیست و یکم، محمود طلوعی‌، تهران: خدمات فرهنگی رسا.
11-   دهقانی، علی و کامران خردمند و محمد عبدی (1386) اثربخشی هزینه‏های تحقیق و توسعه: بررسی موردی تعاونی‏های تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران، فصلنامه بررسی‏های اقتصادی، دوره 4، شماره 2.
12-    رادفر، رضا و عباس خمسه (1387ا)، بررسی تأثیرات جهانی‏شدن R&Dبر توسعه فناوری و نوآوری، فصلنامه تخصصی پارک‏ها و مراکز رشد، شماره 16.
13-    رضوانی، اصغر، توسعه فرهنگی در آسیا و کشورهای عربی، نظارت محسن فردرو، تهران: شعاع.
14-   شاکری، عباس، ابراهیمی سالاری، تقی (1389) «اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی: تحلیل مقایسه‏ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‏یافته»، مجله دانش و توسعه، سال 17، شماره 29.
15-   شاه‏آبادی، ابوالفضل (1386) «اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، تجارت بین‏المللی و سرمایه انسانی بر بهره‏وری کل عوامل اقتصاد ایران»، دو فصلنامه علمی و پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال 4، شماره 7.
16-    عباس‌زادگان، سید‌محمد (1383) مدیریت بر سازمان‌های ناآرام، تهران: کویر.
17-    غفاری، غلامرضا، امیدی، رضا (1387) کیفیت زندگی: شاخص توسعه اجتماعی، تهران: شیرازه.
18-    قومی، محسن، یزدی، آفتاب (1389) «ارائه الگوی مدیریت فرهنگی در راستای چشم‏انداز 1404»، مدیریت فرهنگی، سال 4، شماره 7.
19-    کوثری، مسعود (1389) عصر بازی: بازی‏های ویدئویی و رایانه‏ای در جامعه معاصر، تهران: دریچه نو.
20-    گل‏محمدی، فرهود (1389) «توسعه صنایع دستی و فناوری متوسط با هدف گسترش توریسم و اشتغال پایدار روستایی»، مسکن و محیط روستا، شماره 131.
21-    مبارک، اصغر (1389) «اثر سرمایه‏گذاری در تحقیق و توسعه بر صادرات ایران»، فصلنامه تحصصی پارک‏ها و مراکز رشد، سال 7، شماره 25.
22-    میرسپاسی، ناصر، احمدپور، محمود، علایی، سوسن (1389) «طراحی مدل توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی: با تأکید بر صنعت بازی‏های رایانه‏ای»، فصلنامه بصیرت، سال 15، شماره 40.
23-    نوذری،حسینعلی (1384) نظریه انتقادیمکتبفرانکفورتدرعلوم اجتماعیوانسانی،نشر آگه.
24-    واعظی، سید کمال، مشبکی، اصغر (1381) مدیریت فرهنگی در سازمان‏های توسعه‏یافته، مدرس، دوره 6‌، شماره 1.
25- Laws, Sophie, Caroline Harper and Rachel Marcus (2003) Research for Development: A Practical Guide,Sage Publication.
26- Wikipedia, List of Countries by Research and Development Spending, Accessed at 2014.
27- Stevens, Greg A. and Kurt Swogger (2009) Creative A Winning R&D Culture, Research Technology Management, Industrial Research Institute Inc.