اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه‌‌ چهارم توسعه در حوزه‌‌ سلامت و فرهنگ

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار سیاستگذای عمومی دانشگاه تهران

2 دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

3 *

چکیده

این مقاله پس از بررسی عدم اجرای مطلوب برنامه‌ چهارم توسعه (گزارش عملکرد برنامه  چهارم توسعه در حوزه  فرهنگ، 1391)؛  با هدف احصاء مهم‌ترین موانع اجرای برنامه  چهارم توسعه در دو حوزه  سلامت و فرهنگ با رویکرد استقرایی و استفاده از روش تحقیق کیفی و تکنیک مصاحبه  عمیق با صاحب‌نظران کلیدی و مجریان برنامه  چهارم توسعه  به بیان مهم‌ترین عوامل و موانع اجرای این برنامه می‌پردازد. این عوامل عبارتند از: فقدان تعهد و اراده  سیاسی دولت، نیروی انسانی ناکارآمد و ضعف در آموزش مجریان، ضعف نظارت و ارزیابی ناآشنایی مجریان با برنامه، ایرادات مربوط به قانون برنامه، ضعف منابع مالی و بودجه و در نهایت دستگاه اجرایی نامناسب.

کلیدواژه‌ها


1-       اشتریان، کیومرث (1387)‌ اجراپژوهی، چالش‌های اجرای سیاستگذاری  عمومی در ایران، پروژه اجرای شده در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2-       اصول روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها (1387) استراس، آنسلم و کوربین، جولیت، ترجمه بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
3-       بازرگان،عباس (1378)‌ مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار.
4-       عزیز خانی، فاطمه، قاسمی، محمد، زمانی، رضا(1388) درباره برنامه پنجم توسعه :1- آسیب شناسی برنامه‌ها توسعه در ایران، گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
5-       گزارش عملکرد برنامه  چهارم توسعه در حوزه فرهنگ‌(1391)‌ تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
6- Fischer, Frank, Gerald J. Miller, Mara S. Sidney‌ (2007)‌ Handbook of  Public Policy Analysis: Theory, Politics، and Methods، CRC Press Taylor and Francis Group.
7- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier (1983)‌  Implementation and Public Policy.  Glenville, IL:  Scott, Foreman. (Republished in 1989 by University Press of American, Lanham, MD).