بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عمل

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استادیار سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

رابطه میان پژوهش و سیاستگذاری یکی از مهمترین زمینه­ های علاقه ­مندیِ حوزه سیاستگذاری عمومی است؛ زیرا بازیگران مختلف (لابی­گران، محققان، سازمانهای دولتی و غیره) همواره در پی تاثیرگذاری بر دولت هستند اما تعامل میان پژوهش و سیاست به دلیل تفاوت دنیای محققان و سیاستگذاران با چالش­ها و موانع عمده­ای مواجه است. در تحقیق حاضر ضمن بیان جنبه ­های ناسازگاری میان محققان و سیاستگذاران تلاش شده است تا با مطالعات کتابخانه­ ای مجموعه­ ای از موانع پیش­روی تعامل پژوهش و سیاست شناسایی شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که عمده این موانع را می­توان در قالب چهار طبقه نظیر ارتباط غیر موثر میان سیاستگذار و محقق، غیرکاربردی بودن پژوهش برای سیاست، فقدان ظرفیت برای انجام پژوهش مرتبط با سیاست و مشکلات موجود در اشاعه و نشر یافته­ ها و نتایج پژوهش برشمرد. در انتها نیز توصیه­ هایی برای مرتفع نمودن این موانع و مشکلات ارائه شده که هم برای محققان و هم برای سیاستگذاران درس ­آموز است.

کلیدواژه‌ها


1- Almeida, C., & Báscolo, E. (2006). Use of research results in policy decision-making, formulation, and implementation: a review of the literature. Cadernos de Saúde Pública, 22, S7-S19.
2- AO, G. B. (2009). Challenges of Evidence‑Based Policy making.
3- Calmfors, L. (2009). The role of research and researchers in economic policy making: some reflections based on personal experiences. Kansantaloudellinen aikakauskirja (Finnish Economic Journal), 1.
4- Choi, B. C., Pang, T., Lin, V., Puska, P., Sherman, G., Goddard, M. & Clottey, C. (2005). Can scientists and policy makers work together? Journal of Epidemiology and community health, 59(8), 632-637.
5- Clarence, E. (2002). Technocracy reinvented: the new evidence based policy movement. Public Policy and Administration, 17(3), 1-11.
6- Cobinet Office. (1999). Modernizing government white paper. London. UK: The stationery office.
7- Choi, B., McQueen, D., & Rootman, I. (2003). Bridging the gap between scientists and decision makers. Journal of epidemiology and community health, 57(12), 918.
8- Dukeshire, S., & Thurlow, J. (2002). Understanding the link between research and policy. Rural Communities Impacting Policy Project, 1-20.
9- Edwards, M. (2005). Social Science Research and Public Policy: Narrowing the Divide1. Australian Journal of Public Administration, 64(1), 68-74.
11- Gray, J. A. (1997). Evidence-based healthcare: how to make health policy and management decisions. London: Churchill Livingstone, 53.
12- Hill, L. W. (2007). Political and Academic Linkages in Public Sector Policymaking. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 11(1), 221-231.
13- Innvær, S., Vist, G., Trommald, M., & Oxman, A. (2002). Health policy-makers' perceptions of their use of evidence: a systematic review. Journal of health services research & policy, 7(4), 239-244.
14- Jewell, C. J., & Bero, L. A. (2008). “Developing good taste in evidence”: facilitators of and hindrances to evidence‐informed health policymaking in state government. Milbank Quarterly, 86(2), 177-208.
15- Lomas, J. (2002). Connecting research and policy. Canadian Journal of Policy Research, 1(1), 140-144.
16- Lin, V. (2004). From public health research to health promotion policy: On the 10 major contradictions. Sozial-und Präventivmedizin, 49(3), 179-184.
17- Marston, G., & Watts, R. (2003). Tampering with the evidence: a critical appraisal of evidence-based policy making. The drawing board: An Australian review of public affairs, 3(3), 143-163.
18- McQueen, D. V. (2001). Strengthening the evidence base for health promotion. Health promotion international, 16(3), 261-268.
19- McDonald, R., & Harrison, S. (2004). The micro politics of clinical guidelines: an empirical study. Policy & Politics, 32(2), 223-239.
20- Nutley, S., & Webb, J. (2000). Evidence and the policy process. What works, 13-41.
21- Nutley, S., Davies, H., & Walter, I. (2002). Evidence based policy and practice: Cross sector lessons from the UK. ESRC UK Centre for evidence based policy and practice: working paper, 9.
22- Ozga, J. (2004). From research to policy and practice: some issues in knowledge transfer.
23- Parsons, W. (2002). From muddling through to muddling up-evidence based policy making and the modernisation of British Government. Public policy and administration, 17(3), 43-60.
24- Pang, T. (2003). Filling the gap between knowing and doing. Nature, 426(6965), 383-383.
25- Sanderson, I. (2002). Evaluation, policy learning and evidence‐based policy making. Public administration, 80(1), 1-22.
26- Scott, C. (2005). Measuring up to the measurement problem: the role of statistics in evidence-based policy making. London School of Economics.
27- Smith, M. (1997). Knowledge Broker Initiative: Linking the creators and users of knowledge. International Development Research Centre (IDRC). At http://idrinfo. idrc. ca/archive/reportsintra/pdfs/1997e/112225. htm accessed on, 23(10), 06.
28- Soare, L., & Student, M. A. (2013). Creating a Linkage Between Academic Research and Policy making. EUROPOLITY, 89.
29- UNCTAD. (2006). Research-based policy making: bridging the gap between researchers and policy makers. Workshop on trade policy analysis, Geneva, 11 - 15 September 2006.