بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیری است که ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط دارد. داده‌های موردنیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و با نظرسنجی از خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دست آمده و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و همچنین روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سیاست‌های طراحی‌شده برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در کشور، از منظر ویژگی‌ها و معیارهایی چون پایداری و انعطاف‌پذیری، آینده‌نگری، واقع‌بینی، هدف‌دار بودن، عمومیت داشتن و گستردگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. این امر باعث شده است کارکردها و نقش‌های اصلی مورد انتظار از این سیاست‌ها (راهنمای عمل بودن، هماهنگ‌کنندگی، تأمین منافع عمومی و ارزیابی و کنترل برنامه‌ها) به نحو مناسبی محقق نگردد. در این تحقیق نشان داده شده است که نامناسب بودن بُعد عینی و ذهنی ساختار سیاستگذاری به‌طور معنی‌داری در نامناسب بودن کیفیت و کارآمدی سیاست‌های مرتبط با صنایع کوچک و متوسط نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       آذر، عادل؛ رسول غلامزاده و مهدی قنواتی (1391). مدلسازی مسیری- ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‌افزار Smart-PLS. تهران: نگاه دانش.
2-       آقا بخشی، علی (1374). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک ایران.
3-       رضائیان، علی (1379). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.
4-       سازمان صنایع کوچک ایران (1380). سیاست‌های موفق توسعه صنایع کوچک در 20 کشور صنعتی و درحال‌توسعه (سیاست‌های همگرا). تهران: انتشارات کارآفرینان بصیر،
5-       شوماخر. ای. اف. (1372). کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی، مترجم علی رامین. تهران: انتشارات سروش
6-       صلواتی سرچشمه، بهرام؛ معصومه مداح و احسان یزدانی راد (1386). چارچوب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‎های کوچک و متوسط، فصلنامه تخصصی پارک‎ها و مراکز رشد، 3(12): 39-49.
7-       قلی پور، رحمت اله و ابراهیم غلام پور آهنگر، (1389). فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
8-       نیلی، مسعود (1382). خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
9-       الوانی، سید مهدی (1384). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی. تهران: انتشارات سمت.
ب) انگلیسی
10- Claire, N. , René ,W.(2010). innovating SMEs and regions: the need for policy intelligence and interactive policies" journal of Technology Analysis &Strategic Management ,Vol. 14, pp. 201-215
11- Dutta, K., Abe, M. (2014), A New Policy Framework for Myanmar's SME Development, Journal of Asia-Pacific Research and Training Network on Trade", No.142.
12- Gibson, T. and Vaart, H. J. van der. (2008), " Defining SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing Countries", Brookings Global Economy and Development.
13- Hall, Richard H. Organizations: Structures, Processes and Outcomes.published by routledge.
14- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. Advances in International Marketing, 20, 277-320.
15- Hill, H.(2001), Small And Medium Enterprises in Indonesia: Old Policy Challenges for a New Administration', Journal of Asian Survey,Vol.41, No2, pp.248-270.
16- Howlett, M , Ramesh, M., and Perl, A.,(1995). Studying Public Policy. Oxford University Press.
17- Mike, W., Paul ,W. & Deniz, U. (2007), Internationalization of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) and International Entrepreneurship: A Critique and Policy Implications, Regional Studies, Vol. 41.7, pp. 1013–1029.
18- OECD (2004), Small and Medium Sized Enterprise in Turkey Issues and Policies"
19- OECD(2004), Effective Policies for Small Business- aguide for the Policy review process And strategic plans for micro, small and medium enterprise development. www.cepor.hr.
20- Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific , 2012, United Nations publication
21- Rogene A. Buchholz and Sandra B. Rosenthan. (2004) Stakeholder theory and Public Policy; How Government Matters, Jornal of Business Ethics, 51, 143-153.
22- Small and Medium Enterprise Development Authority of Pakistan (2002)," Creating a Conducive Policy Environment for Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in Pakistan", Series on Conducive Policy Environment for Small Enterprise Employment
23- Small and Medium Enterprises Development Organization (KOSGEB)(2012), " Enhancing the Competitiveness OF SMEs in Turkey" Country Report, to be submitted to the 28th Session of the COMCEC.
24- United Nations Industrial Development Organization, (2003), Strategy Document to Enhance the Contribution of an Efficient and Competitive Small and Medium-Sized Enterprise Sector to Industrial and Economic Development in the Islamic Republic of Iran.