ارائه چارچوب نهادی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار در ایران؛ مطالعه‌ موردی: ارائه‌دهندگان خدمات برخط جابجایی درون‌شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژهشکده مطالعات فناوری

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم‌وفناوری دانشگاه تهران

3 دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

دراین مقاله به‌منظور ارائه چارچوبی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار، از چارچوب پیشنهادی استروم استفاده شده و ارائه‌دهندگان خدمات جابجایی برخط بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. منبع جمع آوری داده‌ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده‌ها تحلیل شده‌اند. استفاده از چارچوب سه‌سطحی استروم کمک می‌کند تنوع نقش‌آفرینان، ارتباطات آن‌ها و در نتیجه حکمرانی یک حوزه اقتصادی تحلیل شود. یافته‌ها نشان می‌دهد، تنظیم‌گری ملی (وزارت کشور) در سطح تأسیسی و نظارت اتحادیه با همراهی تنظیم‌گری محلی (شهرداری‌ها) در سطح انتخاب جمعی و هویت پلتفرم‌های واسطه‌ای با امکان تعریف نقش‌آفرینان ملی در سطح عملیاتی، چارچوب مناسبی برای تنظیم‌گری این کسب‌وکارها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


1 - حسینی، س.، مهدوی عادلی، م.، و رزمی، م. (1394). تحلیل حقوق مالکیت در پرتو الگوی نهادی استرم و دلالت‌های آن برای خط‌مشی‌‌گذاری عمومی. دانشگاه امام صادق علیه السلام، 8(1)، 135–156.
2 - حسینی، س.، مهدوی عادلی، م.، و رزمی، م. (1393). خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاستگذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 15(40)، 29–54.
3- Aligica, P. D., & Boettke, P. (2011). The Two Social Philosophies of Ostroms’ Institutionalism. Policy Studies Journal, 39(1), 29–49.
4- Arnold, E., & Boekholt, P. (2002). The Governance of Research and Innovation An international comparative study. (December).
5- Cramer, J., & Krueger, A. B. (2016). Disruptive Change in the Taxi Business: The Case of Uber. American Economic Review, 106(5), 177–182.
6- Dempsey, P. S. (1996). Taxi Industry Regulation, Deregulation &(and) Reregulation: The Paradox of Market Failure. Transportation Law Journal, 24. Retrieved from https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/tportl24&id=81&div=&collection=
7- Demsetz, H. (1967). Toward a Theory of Property Rights. The American Economic Review, 57(2), 347–359.
8- Greg Dickinson. (2018). How the world is going to war with Uber. Retrieved July 30, 2019, from https://www.telegraph.co.uk/travel/news/where-is-uber-banned/
9- Kim, J., & Hwang, J. (2019). The Future of Local Governance for Appropriately Adapting the Ride-Sharing Platform: Case Study of Seoul, New York, and Maryland. Retrieved from http://dlc.dlib.indiana.edu.
10- Laranja, M. (2012). Network governance of innovation policies: The Technological Plan in Portugal. Science and Public Policy, 39(5), 655–668.
11- Majchrzak, A., Nambisan, S., Lyytinen, K., & Song, M. (2017). Digital Innovation Management: Reinventing Innovation Management Research in a Digital World. https://doi.org/10.25300/MISQ/2017/41:1.03
12- Markides, C. (2006, January). Disruptive innovation: In need of better theory. Journal of Product Innovation Management, Vol. 23, pp. 19–25.
13- Ostrom, E. (1999). PRIVATE AND COMMON PROPERTY RIGHTS Elinor. 97(Libecap 2008), 1175–1191.
14- Ostrom, E. (2000). American Economic Association Collective Action and the Evolution of Social Norms. Source: The Journal of Economic Perspectives, 14(3), 137–158.
15- Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity. Princeton University Press.
16- Ostrom, E. (2011). Background on the Institutional Analysis and Development Framework. The Policy Studies Journal, 39(1), 7–27.
17- Ostrom, E., Ostrom, V., Sabetti, F., & Aligică, P. D. (2014). Choice, rules and collective action : the Ostroms on the study of institutions and governance.
18- Rickne, A., Læstadius, S., & Etzkowitz, H. (2012). Innovation Governance in an Open Economy: Shaping Regional Nodes in a Globalized World. Routledge.
19- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Sage Publishing.
20- Samuelson, P. A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. The Review of Economics and Statistics, 36(4), 387.
21- Visser, J., Rienstra, S., & Bakker, P. (2015). International comparison of taxi regulations and Uber. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/285235126