تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار برق و مخابرات دانشگاه آزاداسلامی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری کشور انجام پذیرفته است. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش نظریه داده بنیاد می‌باشد. بدین منظور 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام پذیرفته است. تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار 12 MaxQDAدر دو فرآیند کدگذاری باز و انتخابی بر اساس روش اشتراس و کوربین به ظهور 1901 کدباز، 394 مفهوم انتزاعی در قالب 27 مقوله اصلی منجر گردیدکه در مرحله کدگذاری محوری روابط بین این مقوله‌ها با استفاده از پارادایم کدگذاری محوری تبیین گردید و درنهایت با کدگذاری انتخابی 6 قضیه اصلی به دست آمد. نتایج حاصل مبین این است که شرایط موجود سیستم سیاستگذاری کشور و الزامات داخلی و خارجی از یک‌سو و ظهور ابزارهای نوین مشارکت الکترونیک و تغییر پارادایم‌های مدیریت و مطالبات جدید شهروندان از سوی دیگر به‌عنوان شرایط علّی موجب ضرورت یافتن توسعه مشارکت الکترونیک در کشور گردیده است. همچنین توسعه مشارکت الکترونیک در ایران شامل توسعه سه مؤلفه خط‌مشی مشارکت الکترونیک، سیستم مشارکت الکترونیک و چرخه مشارکت الکترونیک می‌باشد که در صورت به‌کارگیری راهبرد اصلی پذیرش و گفتمان سازی ملی در بستر اجتماعی، سیاسی، فناورانه داخلی کشور و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و فنی در طراحی و پیاده‌سازی می‌تواند منجر به ظهور پیامدهای جامعه مشارکت‌جو و حکمرانی مشارکتی گردد.

کلیدواژه‌ها


1- قلی پور، آرین، پیران نژاد، علی. (2010). ارتقای اعتماد عمومی و دموکراسی الکترونیکی: تبیین نقش دولت الکترونیک. پژوهش‌های مدیریت در ایران, 12, 219-256.
2- الوانی، مهدی (1381)، راهکارهای مشارکت عامه مردم در خط‌مشی گذاری عمومی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 13.
3- الوانی، مهدی، آذر، عادل، دانایی‌فرد، حسن (1392)، روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع، نشر اشراقی.
4- Alarabiat, A., Soares, D. S., & Estevez, E. (2016). Electronic participation with a special reference to social media-a literature review. Paper presented at the International Conference on Electronic Participation.
5- Josh Bernoff and Charlene Li 2010.
6- Bimber, B. (1999). The Internet and citizen communication with government: Does the medium matter? Political communication, 16(4), 409-428.
7- Budge, I. (1997). The new challenge of direct democracy. Electoral Studies, 16(2), 267-26.
8- Cantijoch, M., & Gibson, R. (2011). Conceptualising and measuring e-participation. Paper presented at the Internet, Voting and Democracy Conference.
9- Charmaz, K., & Belgrave, L. L. (2007). Grounded theory: Wiley Online Library.
10- de Reuver, M., Stein, S., Hampe, F., & Bouwman, H. (2010). Towards a service platform and business model for mobile participation. Paper presented at the Mobile Business and 2010 Ninth Global Mobility Roundtable (ICMB-GMR), 2010 Ninth International Conference on.
11- Ekelin, A. (2007). The work to make eParticipation work: Department of Systems and Interaction Design, Blekinge Institute of Technology.
12- Hanson, W. E., Creswell, J. W., Clark, V. L. P., Petska, K. S., & Creswell, J. D. (2005). Mixed methods research designs in counseling psychology. Journal of counseling psychology, 52(2), 224.
13- Henriksen, H. J., Rasmussen, P., Brandt, G., Von Buelow, D., & Jensen, F. V. (2007). Public participation modelling using Bayesian networks in management of groundwater contamination. Environmental Modelling & Software, 22(8), 1101-1113. Admin., 6, 251.
14- Lee, J. and S. Kim (2014). Active citizen e-participation in local governance: Do individual social capital and e-participation management matter? System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on, IEEE.
15- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for evaluation, 1986(30), 73-84.
16- Macintosh, A., & Whyte, A. (2008). Towards an evaluation framework for eParticipation. Transforming government: People, process and policy, 2(1), 16-30.
17- Meier,A, (2012),eDemocracy & eGovernment Stages of a Democratic Knowledge Society,Springer.
18- Rheingold, H. (1993). The Virtual Communication: Homesteading on the Electronic Frontier Reading. MA: Addison-Wesley.
19- Scherer, Sabrina; Wimmer, Maria A.; Schepers, Johanna (2012): Regional Participation Model to Engage Citizens in Distant Decision Making. In: Charalabidis, Yannis; Koussouris, Sotiris: Empowering Open and Collaborative Governance. Springer Berlin Heidelberg. S. 139-155.
20- Scherer, S., & Wimmer, M. A. (2016). A metamodel for the e-participation reference framework. Paper presented at the International Conference on Electronic Participation.
21- Selznick, P. (1949). The cooptative mechanism. 2004). Classics of Public Administration, 5, 155-161.
22- Silva, C. N. (2017). United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development: IGI GLOBAL 701 E CHOCOLATE AVE, STE 200, HERSHEY, PA 17033-1240 USA.
23- Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology. Handbook of qualitative research, 17, 273-285.
24- TSONEV, E. B. I. (2016). RE-DESIGNING PUBLIC SERVICES FOR THE 21ST CENTURY.