دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1397 
واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

صفحه 57-79

10.22059/ppolicy.2018.67869

وحید محمودی؛ محمد ابویی اردکانی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ اسماعیل شعبانی


تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

صفحه 81-104

10.22059/ppolicy.2018.67870

حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی