دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1397 
1. ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

صفحه 9-35

سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی


2. بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

صفحه 36-60

عماد احمدوند؛ سیدرضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سیدحبیب ا... طباطبائیان


4. بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی

صفحه 78-95

مهدی گل‌وردی؛ حسن دانایی‎فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی


7. طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

صفحه 139-155

محمد آزادنیا؛ شمس‌السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ کامبیز بدیع؛ محمدرضا پورعابدی