دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1397 

مقاله پژوهشی

ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

صفحه 9-35

10.22059/ppolicy.2018.66847

سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی


بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

صفحه 36-60

10.22059/ppolicy.2018.66848

عماد احمدوند؛ سیدرضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سیدحبیب ا... طباطبائیان


بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی

صفحه 78-95

10.22059/ppolicy.2018.66850

مهدی گل‌وردی؛ حسن دانایی‎فرد؛ محمدحسین رحمتی؛ جبار باباشاهی


طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

صفحه 139-155

10.22059/ppolicy.2018.66853

محمد آزادنیا؛ شمس‌السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ کامبیز بدیع؛ محمدرضا پورعابدی