طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 مربی مدیریت دولتی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه طباطبایی

3 استادیار مدیریت دولتی موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران

4 استاد مهندسی برق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

5 استادیار مدیریت منابع انسانی جهاد دانشگاهی تهران

چکیده

در این مقاله درصدد شناسایی پیامدهای توسعه فاوا و نقش آن در بهبود شاخص­های توسعه پایدار و نحوه­ اندازه­گیری آن برای بوم ایران هستیم. هدف این پژوهش؛ بررسی جایگاه و نقش توسعه پایدار و توسعه فاوا در حوزه­های مختلف و بررسی  مدل­های معتبر اثرگذاری فاوا بوده و از روش "خط­مشی اکتشافی مرحله­ای" استفاده‌شده است. برای شناسایی عوامل اصلی تحقیق از روش کیفی و ابزار مصاحبه­های خبرگی استفاده ­گردید. با به­کارگیری این نتایج، مدل تحلیلی تحقیق و پرسشنامه مربوطه تهیه و اطلاعات کمی حاصل از اجرای پرسشنامه، با ابزارهای آماری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل، مبین اثرات محسوس فاوا بر بعد اجتماعی توسعه پایدار ایران می­باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی

1-        آزادنیا، ‌محمد؛ پیری، محمد. (۱۳۹۳). ارائه مدلی برای سنجش اثرات فناوری ارتباطات و اطلاعات بر محیط‌زیست. مقاله منتشرشده در کنفرانس بین‌المللی توسعه و تعالی کسب‌وکار، تهران: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
2-   آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول؛ قنواتی، مهدی. (1391). مدل‌سازی مسیری-ساختاری در مدیریت. تهران: نگاه دانش.
3-   اصغرپور، ح.؛ موسوی، س. (1388). آزمون فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس: کاربرد تکنیک هم جمعی تلفیقی. فصلنامه علوم اقتصاد، 1 (3)   
4-   ایران‌نژاد پاریزی، مهدی. (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: مدیران. چاپ چهارم (کتاب اصلی در سال   1378منتشرشده است) .  
5-   ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمدرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی، فصل‌نامه پژوهش، 3 (2)، 15-44.
6-   بیابان‌گرد، اسماعیل. (1382). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور.
7-   پژویان، جمشید؛ مرادحاصل، نیلوفر. (1386، زمستان). بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی،‌ 7 (4)، 141-160.
8-   پورکاظمی، محمدحسین؛ ابراهیمی، الناز. (1387، بهار). بررسی منحنی کوزنتس زیست‌محیطی در خاورمیانه. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 10 (34)، 57-71.
9-   ثقه‌الاسلامی، عمید. (۱۳۸۵). راهکارهایی برای توسعه شهری پایدار دربافت­های تـاریخی. دوماهنامـه راه و سـاختمان، 7 (34)، 68-76.
10-    جعفریان، مزدک؛ عبدالحسین پور، فرید (۱۳۸۵). پایداری شهری با نگاهی به ویژگی­های شهرهای ایران. مقاله منتشرشده در همایش شهر برتر، طرح برتر. همدان: سازمان عمران شهرداری همدان.
11-    جواهریان، زهرا؛ فاتح وحدتی، سید امیر؛ رحمتی، علیرضا؛ زمانی، لیل. (1395). اهداف توسعه پایدار0 تهران: حک.
12-    زارعی، محمدجعفر. (۱۳8۴). مفاهیم پایه فناوری ارتباطات و اطلاعات، تهران: شرکت توسعه آتی نگر پویا.
13-    زاهدی، شمس­السادات؛ ابراهیم پور، حبیب. (۱۳۹۱). حکمرانی مبتنی بر پایداری. تهران: انتشارات سمت.  
14-    زاهدی، شمس­السادات. (۱۳۹5). توسعه پایدار جامع. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.  
15-    شریفی، علی؛ قوامی فر، عاطفه؛ فسنقری، مهدی. (۱۳۹۳). طراحی و توسعه فناوری اطلاعات مبتنی بر رویکرد معماری. تهران: پاییز.
16- کرسول، جان دبلیو. (۱۳۹4). طراحی پژوهش رویکرد کمی، کیفی و روش‌های ترکیبی تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
ب) انگلیسی
17-   Azomahou, T., Laisney, F., & Van, P. N. (2006). Economic development and CO2 emissions: a nonparametric panel approach. Journal of Public Economics, 90(6), 1347-1363.
18-   Beckerman, W. (1992). Economic growth and the environment: Whose growth? Whose environment?. World development, 20(4), 481-496.
19-   Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-336.
20-   Connelly, J., & Smith, G. (2003). Politics and the environment, from theory to practice. Psychology Press.
21-   Dewan, S., & Kraemer, K. L. (2000). Information technology and productivity: evidence from country-level data. Management Science, 46(4), 548-562.
22-   Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1994). An Introduction to the Bootstrap. CRC press.
23-   Estevao, M., & Levy, J. (2000). The New Economy in France: Development and Prospects. France: Selected Issues.
24-   Fornell, C., & Bookstein, F. L. (1982). Two structural equation models: LISREL and PLS applied to consumer exit-voice theory. Journal of Marketing research, 440-452.
25-   Giles, D. E. & Mosk, C. 2003. Ruminant eructation and a long-run environmental Kuznets curve for enteric methane in New Zealand: Conventional and fuzzy regression”, Econometrics Working Paper, vol. 0306, Canada: Department of Economics, University of Victoria.
26-   Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental impacts of a North American free trade agreement (No. w3914). National Bureau of Economic Research.
27-   Oliner, S. D., & Sichel, D. E. (2000). The resurgence of growth in the late 1990s: is information technology the story?.
28-   Plepys, A. (2002). The grey side of ICT. Environmental Impact Assessment Review, 22(5), 509-523.
29-   Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. Journal of Environmental Economics and management, 27(2), 147-162.
30-   Shafik, N., & Bandyopadhyay, S. (1992). Economic growth and environmental quality: time-series and cross-country evidence (Vol. 904). World Bank Publications.
31-   Shen, J., & Hashimoto, Y. (2004). Environmental Kuznets curve on country level: evidence from China. Discussion Papers in Economics and Business, 04-09.
32-   Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1), 159-205.
33-   Tenenhaus, M. (2008). Component-based structural equation modelling. Total quality management, 19(7-8), 871-886.