بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از دلایل شکست و اثربخش‌نبودن اجرای خط‌مشی‌های عمومی، بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌ها است. بیگانگی از خط‌مشی، حالتی روان‌شناختی است که منجر به گسست روان‌شناختی مجریان خط‌مشی‌های عمومی از خط‌مشی‌ها می‌شود. لذا فهم مفهوم بیگانگی از خط‌مشی، به ارتقای عملکرد خط‌مشی کمک می‌کند. هدف از این مقاله، بررسی وجود بیگانگی مجریان از خط‌مشی‎های مالیاتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است که با رویکرد کمّی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان مأمور تشخیص مالیات اداره کل امور مالیاتی استان قم بودند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه بیگانگی از خط‌مشی تامرز بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، وجود احساس بیگانگی مجریان از خط‌مشی‌های مالیاتی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


الف)فارسی
1- ایمان، محمدتقی؛ اثنی‌عشری، فریده (1383). «بررسی عوامل موثر بر بیگانگی سازمانی در ایران (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر شیراز)»، نشریه پژوهشی دانشگاه اصفهان، شماره 17، صفحات 30-1.
2- حاجی‌پور، ابراهیم؛ فروزنده لطف‌اله؛ دانایی‌فرد، حسن؛ فانی، اصغر (1394). «طراحی الگوی آسیب‌شناسی اجرای خط‌مشی عمومی در ایران»، فصلنامه مدیریت نظامی، دوره پانزدهم، شماره 58، صفحات 23-1.
3- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1390). «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، تهران: نشر آگه.
4- شیخاوندی، داور (۱۳۷۳). «جامعه‌شناسی انحرافات»، گناباد: نشر مرندیز، چاپ سوم.
5- فریدون، وحیدا؛ انصاری، محمد اسماعیل؛ حقیقتیان، منصور؛ بزمی، مهناز (1393). «ارزیابی جامعه‌شناختی بیگانگی شغلی و تأثیرات آن بر فرهنگ سازمانی در سازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات آموزش و پرورش مشهد)»، نشریه جامعه‌شناسی کاربردی، دوره بیست و پنجم، شماره 2، صفحات 14-1.
6- محسنی تبریزی، علیرضا (1370). «بیگانگی: مفهوم‌سازی و گروه‌بندی تئوری‌ها در حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی»، نشریه نامه علوم اجتماعی، دوره دوم، شماره 0، صفحات 73 -25.
7- نادری‌بنی، محمود؛ بردبار، غلامرضا؛ پزشکی نجف‌آبادی، فرشته (1394). «تبیین بیگانگی کاری با ویژگی‌های شغلی و حمایت سازمانی»، دوفصلنامه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، دوره هفتم، شماره 14، صفحات 190- 169.
ب)انگلیسی
8- Banai, M., & Reisel, W. D. (2003). A test of control–alienation theory among Cuban workers. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 1(3), 243-252.
9-Calista, D. (1994). Policy Implementation, Encyclopedia of Policy Studies edited by S. Nagel, New York: Marcel Dekker.
10- DeHart-Davis, L., & Pandey, S. K. (2005). Red tape and public employees: Does perceived rule dysfunction alienate managers?. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(1), 133-148.
11-Elmore, R. F. (1979). Backward mapping: Implementation research and policy decisions. Political Science Quarterly, 94(4), 601-616.
12- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
13- Garcia-Zamor, J. C. (1996). Obstacles to public policy implementation in the third world. Advances in Developmental Policy Studies, 1, 197-209.
14- Grimmelikhuijsen, S., Jilke, S., Olsen, A. L., & Tummers, L. (2017). Behavioral public administration: Combining insights from public administration and psychology. Public Administration Review, 77(1), 45-56.
15- Hair, J. F., Black, W. C., & Babin, B. J. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, London:Pearson Education.
16- Handler, J. F. (1996). Down from Bureaucracy: The Ambiguity of Privatization and Empowerment, New Jersey: Princeton University Press.
17- Ifeagwazi, C. M., Chukwuorji, J. C., & Zacchaeus, E. A. (2015). Alienation and psychological wellbeing: Moderation by resilience. Social Indicators Research, 120(2), 525-544.
18- Lipsky, M. (1983). Street-Level Bureaucracy: The Dilemmas of the Individual in Public Service, New York: Russell Sage Foundation.
19- May, P. J., &Winter, S. C. (2009). Politicians, managers, and street-level bureaucrats: Influences on policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 19(3), 453-476.
20- McConnell, A. (2010). Policy success, policy failure and grey areas in-between. Journal of Public Policy, 30(03), 345-362.
21- Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum Associates.
22- Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791.
23- Smith, K. B., & Larimer, C. W. (2009). The public policy theory primer. Westview Press.
24- Thomann, E. (2015). Is output performance all about the resources? A fuzzyset qualitative comparative analysis of streetlevel bureaucrats in Switzerland. Public Administration, 93(1), 177-194.
25- Tonkens, E., Bröer, C., Van Sambeek, N., & Van Hassel, D. (2013). Pretenders and performers: Professional responses to the commodification of health care. Social Theory & Health, 11(4), 368-387.
26- Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2007). Policy alienation of Dutch public sector professionals: an exploratory study, Retrieved from https://soc.kuleuven.be/io/egpa/HRM/madrid/Tummers-Bekkers&Steijn2007.pdf
27- Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2009). Policy alienation of public professionals: Application in a new public management context. Public Management Review, 11(5), 685-706.‏
28- Tummers, L. (2011). Explaining the willingness of public professionals to implement new policies: A policy alienation framework. International Review of Administrative Sciences, 77(3), 555-581.
29- Tummers, L. (2012). Policy alienation of public professionals: The construct and its measurement. Public Administration Review, 72(4), 516-525.
30- Tummers, L. G. (2012). Policy alienation: Analyzing the experiences of public professionals with new policies. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Forthcoming.
31- Tummers, L. (2013). Policy alienation and the power of professionals: Confronting new policies. Edward Elgar Publishing.
32- Tummers, L., Bekkers, V., van Thiel, S., & Steijn, B. (2015). The effects of work alienation and policy alienation on behavior of public employees. Administration & Society, 47(5), 596-617.
33- Van Engen, N., Tummers, L., Bekkers, V., & Steijn, B. (2016). Bringing history in: Policy accumulation and general policy alienation. Public Management Review, 18(7), 1085-1106.
34- Van der Voet, J., Steijn, B., &Kuipers, B. S. (2017). What’s in it for others? The relationship between prosocial motivation and commitment to change among youth care professionals. Public Management Review, 19(4), 443-462.
35- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process a conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.
36- Yıldız, B., & Alpkan, L. (2015). A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, 330-338