دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، اسفند 1397 
طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

صفحه 9-27

10.22059/ppolicy.2019.69715

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

صفحه 29-53

10.22059/ppolicy.2019.69716

رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی


تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

صفحه 91-112

10.22059/ppolicy.2019.69719

محسن مطیعی؛ محمدعلی مرادی؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد رضا میگون پوری


بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو

صفحه 153-177

10.22059/ppolicy.2019.69722

مصطفی حسینی گلکار؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ فاطمه ثقفی؛ عبدالرحیم عیوضی