دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1397 
1. طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

صفحه 9-27

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


2. بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

صفحه 29-53

رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی


5. تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

صفحه 91-112

محسن مطیعی؛ محمدعلی مرادی؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد رضا میگون پوری


6. بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر

صفحه 113-131

مسعود مهدویان‌فر؛ حسین مسعود نیا؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


8. بررسی تطبیقی مکاتب سناریونگاری آینده پژوهی شل و پراسپکتیو

صفحه 153-177

مصطفی حسینی گلکار؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ فاطمه ثقفی؛ عبدالرحیم عیوضی