دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1397 
2. مطالعه کیفی زمینه های بقای دانش بومی کسب و کارهای مردم محور در ایران

صفحه 27-46

سوده بیات؛ حمید ضرغام بروجنی؛ حمزه خواستار؛ محمد تقی تقوی فرد


5. بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران

صفحه 87-102

میترا کرمی؛ سیدحبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


7. بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 123-139

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف


9. طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

صفحه 159-176

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی


10. تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

صفحه 177-197

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع