دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1397 
بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران

صفحه 87-102

10.22059/ppolicy.2018.68428

میترا کرمی؛ سیدحبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 123-139

10.22059/ppolicy.2018.68430

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف


طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

صفحه 159-176

10.22059/ppolicy.2018.68432

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی


تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

صفحه 177-197

10.22059/ppolicy.2018.68433

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع