تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

نویسندگان

1 دکتری مدیریت واحد بندر دیلم دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار مدیریت واحد بندر دیلم،دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

«تداوم و تغییر در خط مشی عمومی و مدیریت» نتایج یک مطالعه تطبیقی در دو خدمت عمومی پلیس و بیمارستان در دو شهر برایتون و لون در دو کشور انگلستان و بلژیک از سال 1965 تا 2005 است  و تلاش دارد با بررسی تاثیر نظام های سیاسی اجماعی و اکثریت بر خط مشی های عمومی و مدیریت به تدوین یک چارچوب علمی برای تغییر دست یابد. مؤلفان در این کتاب با بسط و توسعه الگوی سه سطحی تغییر سازمانی هال(Hall) به طراحی چارچوبی برای الگوهای تغییر سازمانی در قالب نمودار BEST  پرداخته اند. این الگو با در نظر گرفتن سطح تغییر و کیفیت آن، چهار شکل تغییر شامل: تغییرات کوتاه، ناگهانی و بی رحمانه(Erthquake)، تغییرات تدریجی و فزاینده (Tortoise)، تغییرات محافظه کارانه و قابل برگشت سریع به عقب(Boomerang) و تغییرات تدریجی منجر به تغییرات بنیادی (Stalactite) را در بر می گیرد.

کلیدواژه‌ها


1- ساباتیه، پل.ا. (1393). نظریه­های فرایند خط مشی عمومی. (مترجم: دانایی فرد، حسن). تهران: صفار.
2- غفاری،غ.(1388). منطق پژوهش تطبیقی. مطالعات اجتماعی ایران.4(3)، ص92-76.
3- Mayer, Lawrence C. (1989). Redefinning Copparative Politics: Promise versus Performance. Newbury Park, CA: Sage Publications.