سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم

نویسنده

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

چکیده

سیاستگذاری جنایی به عنوان شاخه‌ای از سیاستگذاری عمومی، پدیدة بزهکاری را مورد توجه قرار می‌دهد، بدین‌ترتیب بخشی از سیاستگذاری‌های کلان به موضوع بزهکاری و راه‌کارهای پیش‌گیری، کاهش و کنترل جرم می‌پردازد و مورد توجه دولت‌ها در جوامع مختلف قرار گرفته است. رشد روز افزون آمار جرایم و خطرات ناشی از آن، گسترش و تنوع آسیب‌های اجتماعی و تأثیر آن بر سایر حوزه‌های مورد توجه در سیاستگذاری عمومی (از قبیل، آموزش، بهداشت و سیاست، رفاه عمومی، محیط زیست، امنیت انسانی و ...)، سیاستگذاری جنایی را به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی سیاستگذاری عمومی معرفی نموده است. سیاستگذارى جنایی ضمن تبیین متفاوت از بزهکارى و انحراف، برای مقابله با جرم بر کنترل های درونى و بیرونى تاکید مى کند. اولویت بخشی بر کنترل های غیر رسمی و مداخله نهادهاى مدنى از دیگر ویژگی های دیدگاه سیاستگذارى جنایی در باره بزهکارى و کنترل آن است.

کلیدواژه‌ها


1- آلبرشت، هانس یورگ: ازدحام در زندان‌ها، ترجمه دکتر حسین غلامی، چاپ اوّل، بهار 1395، نشر میزان.
2- دورکیم، امیل: دربارة تقسیم کار اجتماعی، ترجمة باقر برهام، چاپ دوم، ویرایش دوم، 1384.
3- رابرتز، جولیان. وی و دیگران: عوام‌گرایی کیفری و افکار عمومی: درس‌هایی از پنج کشور، ترجمه: رضوانی، سودابه / باقری‌نژاد، زینب / هژبرالساداتی، هانیه / کاظمی جویباری، مهدی؛ زیر نظر دکتر علی‌جسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، پاییز 1392، نشر میزان.
4- شیری، عباس: دربارة جرم و جرم‌شناسی، دیباچه بر کتابِ پژوهش جرم‌شناسی، نوشتة لین کرو، ناتاشا سمنز، ترجمة آزاده واعظی، صص پانزده تا سی، چاپ اوّل، بنیاد حقوقی میزان، پاییز 1394.
5- شیری، عباس: درس گفتارهای جرم‌شناسی فرهنگی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم سال تحصیلی 97ـ96.
6- شیری، عباس: سیاستگذاری جنایی دربارة حقوق بزه‌دیدگان، مندرج در فصلنامة علمی پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دورة 4، شمارة 1، بهار 1397، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، صص 156 تا170.
7- شیری، عباس: عدالت ترمیمی، چاپ اول، بهار 1396، نشر میزان.
8- صدیق سروستانی، رحمت الله: آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، چاپ اوّل، تابستان 1386، انتشارات سمت.
9- فوکو، میشل: مراقبت و تنبیه، تولد زندان، ترجمة نیکوسرخوش ـ افشین سرخوش ـ افشین جهان دیده، چاپ دهم، نشر نی، 1391.
10- قانون برنامة پنج سالة ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400ـ 1396)، مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامة رسمی شماره 20995 مورخ 21/1/1396.
11- قانون بودجة سال 1397،
12- کوزر، لوئیس / روزنبرگ، برنارد: نظریّه‌های بنیادی جامعه شناختی، ترجمة فرهنگ ارشاد، چاپ چهارم، 1387، نشر نی.
13- گیدنز، آنتونی / ساتن، فیلیپ: جامعه شناسی، جلد دوم، ترجمة هوشنگ نائبی، ویراست هفتم، چاپ اوّل، 1395، نشر نی.
14- لازرژ، کریستین: درآمدی بر سیاستگذاری جنایی، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ ششم، تابستان 1396، بنیاد حقوقی میزان.
15- مگوایر، مایک / مورگان، راد / رینر، رابرت: دانشنامة جرم‌شناسی آکسفورد (جلد دوم)، ترجمة دکتر حمیدرضا ملک‌‌محمدی، چاپ اوّل، بهار 1393، نشر میزان.
16- ملک‌محمدی، حمیدرضا: مبانی و اصول سیاستگذاری عمومی، چاپ دوم، انتشارات سمت، زمستان 1395.
17- نجفی ابرندآبادی، علی حسین: تقریرات درس جامعه شناسی جنایی،  نیم سال دوم سال تحصیلی 84ـ1383، دورة کارشناسی ارشد، دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی. قابل دسترسی در: Lawtest.ir
18- نوربها، رضا: زمینة حقوق جزای عمومی، تجدیدنظر شدة: دکتر عباس شیری، چاپ دوم، پاییز 1397، بنیاد حقوقی میزان.
19- نوروال موریس / داوید جی روتمن: تاریخچة زندان (سرگذشت شیوه‌های اعمال کیفر در جوامع غربی) ترجمه و تحقیق محمدرضا گودرزی بروجردی با همکاری دیگران، چاپ دوم، تابستان 1390، نشر میزان.
20- ویلیامز، فرانک پی / مک شین، ماری لین دی: نظرّیه‌های جرم‌شناسی، چاپ ششم، پاییز 1395، بنیاد حقوقی میزان.
21- Hund, Andrew J.: Participatory Reintergrative Shamig Conferences P.1. The RED Feater Journal of Post/Modern Criminology, An International Journal, 1999.
22- Durkheim, Emil. Socilogy and Philosophy, translated by D.F. Pocock, The free press, 953, PP. 35-36 and 40-46, 1959.
23- Dekeseredy, Walter s. Ellis , Desmond / Alvi, Shahid: Deviance + Crime; Theory Research and Policy , Third Edition, Routledge, London and NewYork , 2015.
24- Feenan, Dermot: Informal Criminal Justic, published by Datmout Publishing Company, 2002, England.
25- Jeffery Ross – Stephen, Richards – Greg Newbold – Michael Lenza – Robert Grigsby: Convict Criminilogy, 2015.
26- Stephen C. Richards and Jeffrey Ian Ross: Interoducing the  New school of Convict Criminology, 2015.
27- Williams III, Frank P, Mc Shane, Marilyand: CRIMINOLOGICAL THEORY, sixth Edition, Pearson Education, Inc. 2014, USA, 2014.