بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت انگیزه‌ شغلی در بخش دولتی که به دلیل وجود پاره ای از شرایط، ویژگی های آن و همچنین محیط و فضای شغلی، آن را از سایر مشاغل جدا می سازد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی ایران و تعیین عوامل اثرگذار بر آن و همچنین احصا بهترین تبیین کننده‌ها می باشد. داده های پژوهش از سازمانهای دولتی در سطح استانی گردآوری شده و در قالب 859 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. روش تحقیق آمیخته بوده و در دو بخش کیفی برای احصا مقوله ها از طریق روش  فراترکیب و بخش کمّی با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد سه دسته عوامل اثر گذار بر انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی به ترتیب عبارت است از  سبک زندگی، عوامل محیط کار و عوامل جمعیت شناختی.

کلیدواژه‌ها


1- ﺍﻟﻮﺍﻧﯽ، ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪﯼ.(1378). « ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻤﻮﻣﯽ »، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 23 و 24: صص 5-19.
2- هزاوه ئی، سیدمحمدمهدی؛ علی صمدی .(1384). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، شماره 25 و 26: صص 13-26.
3- Andrews, C. (2016). Integrating public service motivation and self-determination theory: a framework. International Journal of Public Sector Management, (29) 3, 238-254.
4- Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
5- Bellah, N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., & Tipton, S. M. (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. New York: Harper and Row.
6- Benson, D.L., & Williams, D.L. (1982). Religion on Capitol Hill: Myths and Realities. New York: Harper and Row.
7- Brewer, G. A. (2008). Employee and Organizational Performance. In J. L. Perry & A. Hondeghem (Eds.), Motivation in public management (pp. 138-156). New York, NY: Oxford University Press.
8- Bright, L. (2005). Public Employees whit High Levels of Public Service Motivation: Who are They, where are They, and What do they Want? Review of Public Personal Administration Review, 35, 339–347.
9- Camilleri, E. (2007). Antecedents affecting public service motivation. Personal Preview, 36(3),356–77.
10- Clary, E. G., & Miller, J. (1986). Socialization and Situational Influences on Sustained Altruism. Child Development, 57(6), 1358-1369.
11- Coursey, H. D., & Pandey, K. S. (2007). Public service motivation measurement: Testing an abridged version of Perry’s proposed scale. Administration and Society, 39 (5), 547-568.
12- Davis, J. H., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22 (1), 20-47.
13- Donaldson, L., Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16 (1), 49-65.
14- Gould-Williams, J, S. (2016). Managers’ motives for investing in HR practices and their implications for public service motivation A theoretical perspective. International Journal of Manpower, 37(5), 764-776.
15- Houston, D.J. (2000). Public service motivation: a multivariate test. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(5), 713-728.
16- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
17- Kjeldsen, A.M. & Jacobsen, C.B. (2013). Public Service Motivation and employment sector: attraction or socialization? Journal of Public Administration Research and Theory, 23(4), 899-926.
18- Lewis, G.B., & Alonso, P. (2001). Public service motivation and job performance: evidence from the federal sector, American Review of Public Administration, 31(4), 363-380.
19- Lewis, G.B., & Frank, S.A. (2002). Who wants to work for government? Public Administration Review, 62(4), 395-404.
20- Liu, B., Tang, N., & Zhu, X. (2008). Public service motivation and job satisfaction in China. International Journal of Manpower, 29(8), 684-699.
21- May, W. F. (1980). Professional Ethics: Setting, Terrain, and Teacher. In Daniel Callahan and Sissela Bok, eds. Ethics Teaching in Higher Edu- cation. New York: Plenum.
22- Mosher, Frederick C. (1982). Democracy and the Public Sen- ice, 2d ed. New York: Oxford University Press.
23- Moynihan, D. P., & S. K. Pandey. (2007). The Role of Organization in Fostering Public Service Motivation. Public Administration Review, 67 (1),40-53.
24- Naff, K.C. & Crum, J. (1999). Working for America: does public service motivation make a difference? Review of Public Personnel Administration, 19(4), 5-16.
25- Pandey, S. K., & Stazyk, E. C. (2008). Antecedents and Correlates of Public Service Motivation. In J. L. Perry & A. Hondeghem (Eds.), Motivation in public management (pp.101-117). New York, NY: Oxford University Press.
26- Perry, J. L. (2014). The Motivational Bases of Public Service: Foundations for a Third Wave of Research, Asia Pacific Journal of Public Administration, 36 (1), 34-47.
27- Perry, J. L., & Hondeghem, A. (2008). Building Theory and Empirical Evidence about Public Service Motivation. International Public Management Journal,11 (1), 3-12.
28- Perry, J.L. (2000).  Bringing society in: toward a theory of public service motivation. Journal of Public Administration Research and Theory, 10(2), 471-488.
29- Perry, J.L. (1997). Antecedents of public service motivation. Journal of Public Administration Research and Theory, 7(2), 181-197.
30- Perry, J. L. (1996). Measuring public service motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of Public Administration Research and Theory, 6(1), 5-22.
31- Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.
32- Prysmakova, P. (2016). From compliance to commitment, International Journal of Manpower, 37(5), 878 – 899.
33- Rainey, H.G. (1982). Reward preference among public and private managers: in search of the service ethic. American Review of Public Administration, 16(2), 288-302.
34- Rozenhan, D. (1970). The Natural Socialization of Altruistic Autonomy. In J. Macaulay and L. Berkowitz, (Eds.), Altruism and Helping Behavior. New York: Academic Press.
35- Vandenabeele, W., Hondeghem, A., Maesschalck, J. & Depre, R. (2004). Values and motivation in public administration: public service motivation in an international comparative perspective. EGPA 2004 Annual Conference, Administering the New Europe, Slovenia.