اولویت‌‌بندی مسائل کلیدی در نظام حکمرانیِ بخش دولتی و غیردولتی ایران در حوزه خیریه‌ها

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از عناصر مهم در حکمرانی خوب، افزایش مشارکت­های مردمی در اداره امور جامعه است. موضوع کمک به محرومین و فعالیت­های خیرخواهانه ازجمله این عرصه­هاست. اهمیت این موضوع تا قدری است که می­توان ادعا کرد حل مسئله فقر بدون مشارکت مردمی ممکن نیست. از سوی دیگر، دولت نمی­تواند نسبت به مسئولیت خود در زمینه­سازی و تسهیل­گری برای فعالیت خیریه­ها بی­تفاوت باشد. عدم تنظیم گری رابطه بین بخش دولتی و بخش غیردولتی در موضوع خیریه­ها یکی از مسائل کشور محسوب می­شود. در این پژوهش نخست از طریق مصاحبه با تعدادی از مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز مسئولین خیریه­ها، از طریق تحلیل مضمون آسیب­های اصلی در تنظیم رابطه شناسایی شدند. این آسیب­ها شامل 31 موضوع و در 9 دسته اصلی مورد طبقه­بندی قرار گرفتند. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی اقدام به اولویت­بندی مسائل شد.

کلیدواژه‌ها


1- حقیقی، محمد رضا (1388) «جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، صص 387 تا 420.
2- دهستانی اسفندآبادی، حسین(1386) «همکاری دولت و سازمان های مردم نهاد در توسعه» مجله برنامه، شماره 218، صص 18 تا 21.
3- زارعی، محمد حسین(1383) «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، صص 155 تا 202.
4- سامتی، مرتضی؛ رنجبر، همایون ومحسنی، فضیلت(1390) «تحلیل تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی، مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا» مجله پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 4، صص183 تا 223.
5- سعید، پدرام(1381) «بخش چهارم: سازمان های غیردولتی: توفیق و ناکامی سازمان های غیردولتی در تکوین مردم سالاری» مجله مجلس و راهبرد، شماره 36، صص 329 تا 340.
6- عابدی جعفری، حسن و همکاران(1390) «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی» دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 2، صص151-198.
7- عبادی، صادق(1378) «بنیادها و مؤسسات خیریه غیر وقفی در ایران (نقد و ارزیابی)» مجله وقف میراث جاویدان، شماره 27، صص 24 تا 33.
8- علیزاده ثانی، محسن و الوانی، سید مهدی (1386) «تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران» مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 53، صص 1 تا 24.
9- کلینى، محمد بن یعقوب‏(1407 ه ق) الکافی، چاپ چهارم،‏ تهران: دار الکتب الإسلامیة.
10- مومنی، منصور(1391) مباحث نوین تحقیق در عملیات. چاپ چهارم، تهران: نشر مولف.
11- ناظمی اردکانی، محمد (1387) «حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی» مجله مصباح، شماره 76، صص 107 تا 128.
12- Anheier helmut k. (2005) nonprofit organizations theory management policy, Routledge.
13- Ayres-Williams, R. (1998) “Changing the face of nonprofits,” Black Enterprise 28(10):pp 110–14.
14- Baldwin Robert, Martin Cave, Martin Lodge, (2012), Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice, OUP Oxford, Business & Economics Accounting regulation for charities: international responses to IFRS adoption
15- Boyatzis, Richard E. (1998) Transforming qualitative information: Thematic analysis & code development. Thousand Oaks: Sage Publication.
16- Braun, Virginia, Clarke, Victoria, Using thematic analysis in Psychology, (2006), Qualitative Research in Psychology, Vol.3, No.2, pp77-101
17- Koop, Christel, and Martin Lodge (2015) "What is regulation? An interdisciplinary concept analysis." Regulation & Governance.
18- Lipsky, M. and Smith, S. R. (1990) “Nonprofit Organizations, Government, and the Welfare State,” Political Science Quarterly 104(4): pp 625-48.
19- Ryan, Grey W. & Bernard, H. Russell, (2003) “Techniques to Identify Theme”, Field Method, Vol. 15, No.1, pp85-109.
20- Ryan, W. P. (1999) “The New Landscape for Nonprofits,” Harvard Business Review 77(1), pp127-36.
21- Salamon, L. M. and Anheier, H. K. (1995) Partners in Public Service: Government–Nonprofit Relations in the Modern Welfare State, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
22- Salamon, L. M. and Anheier, H. K. (1999) “Civil Society in Comparative Perspective,” in L. M. Salamon, H. K. Anheier, R. List, S. Toepler, and S. W. Sokolowski, and Associations (eds.) Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies.
23- Selznick P (1985) Focusing Organizational Research on Regulation. In: Noll R (Ed) Regulatory Policy and the Social Sciences, pp 363–367. University of California Press, Berkeley
24- Smith, S. R. and Lipsky, M. (1993) Nonprofits for Hire: The Welfare State in the Age of Contracting, Cambridge, MA: Harvard University Press.
25- Weisbrod, B. A. (1998) “The Nonprofit Mission and Its Financing: Growing Links between Nonprofits and the Rest of the Economy,” in B. A. Weisbrod (ed.) To Profit or Not to Profit: The Commercial Transformation of the Nonprofit Sector, New York: Cambridge University Press.