ارائه استعاره نوآورانه برای دانشگاه تهران متناسب با عصر جدید با استفاده از پس‌زمینه فکری گروه‌های ذی‌نفع

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه تهران

2 استاد مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

4 استادیار انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

5 استادیار مدیریت دانشگاه قم

چکیده

دانشگاه تهران به عنوان « نماد آموزش عالی کشور»،‌ هنوز در بین 100 دانشگاه برتر آسیا قرار نگرفته است. دلیل این امر را باید در زیرساخت­های فکری و ذهنی مؤسسان و ذینفعان جستجو کرد. هدف از این مقاله تعیین عوامل مؤثر بر آینده دانشگاه تهران و تبیین استعاره مناسب برای ایجاد تحول در لایه های سیاستگذاری و برنامه ریزی این دانشگاه است. به همین منظور از روش تحلیل لایه ای علتها استفاده شده و وضعیت دانشگاه در 4 لایه ظاهری، سیستمی، جهان­بینی و استعاره ها از طریق مصاحبه عمیق با 4 دسته از ذینفعان اصلی دانشگاه یعنی دانشجویان، اساتید، کارکنان و مدیران بررسی شد. نتایج نشان داد که با نگرش­های سنتی، دانشگاه تهران، تا 10 سال آینده تغییر بنیادینی نخواهد داشت. در ادامه برای اینکه دانشگاه بتواند با تغییرات عصر جدید خود را سازگار نماید 3 استعاره های جدید ابداع و بررسی شد. برنامه ریزی برای تحقق این استعاره باید با روش پس نگری انجام شود.

کلیدواژه‌ها


1- بهزادی، ن، رضوی، م، حسینی، س، (1393). طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی، توسعه کارآفرینی، 7(4). ص 697 تا 713.
2- پور عزت، ع. آ.، قلی پور، آ.، آرین، ندیر خانلو، & سمیرا. (2010). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار در تجاری‌سازی دانش در دانشگاه‌ها (براساس مقایسه‌ی روش‌های پنج دانشگاه معتبر جهان). نشریه توسعه کارآفرینی، 3(7), 35-66.‎
3- تیشه یار، ماندانا. (1389). بررسی شیوه کارکرد الگوهای آینده‌پژوهی در مطالعات استراتژیک، چهارمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران،" ایران، سیاست، آینده‌شناسی"، دانشگاه تهران.
4- ثقفی، ف. (1393). دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق 1404. مبتنی بر روش پس‌نگری. انجمن علوم مدیریت ایران. 9(34). صفحه 125-144.
5- حاتمی، ح. (1389). ارائه یک مدل مدیریت استراتژیک اقتضایی در آموزش عالی، اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.
6- خزایی، س، جلیلوند، م، نصرالهی وسطی، ل.(1392). بررسی نظری روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها در حوزه آینده‌پژوهی. مطالعات آینده‌پژوهی. 2(6).
7- قهرمانی، م. (1393). تدوین الگوی مدیریت استراتژیک آموزش عالی ایران،  نشریه پژوهش های تربیتی، شماره 31.
8- جهرمی، آ، پورکریمی، ج.(1393). تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی، رویکرد میان‌رشته‌ای. فصلنامه رشد فناوری. 11(41).
9- خاجی، م، شاه حسینی، م، پورعزت، آ، اصغری زاده، ع. (1393). ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه، پژوهش‌های مدیریت عمومی. 7(24).
10- روشن، آ. (1388(، راهکارهای تحقق اصل 33 قانون اساسی در بخش آموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: طرح تحقیقاتی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
11- شریف زاده، ف، رضوی، زاهدی، ش. نجاری، ر. طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر برکارآفرینی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)، توسعه کارآفرینی، 2(6).
12- علامی، ع، قاسمی برقی، ر.(1391). ترسیم برنامه آینده دانشگاه علوم پزشکی: رویکرد سناریو پردازی. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. 9(1). ص 101 تا 97.
13- عنایتی، ت، علی پور، ع.(1393). پیشنهاد مدل مراکز رشد زایشی علوم انسانی دانشگاهی حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم، رشد فناوری. 10(39).
14- علایی، ع. (1391) مجله آموزش عالی ایران، 5(1)، 63-92.
15- فراستخواه. م. (1393). دانشگاه در عصر پسامدرن؛ تاملی در افق تحولات، فصلنامه نگاه نو، 23(101). ص 41.
16- فراستخواه، م. (1392). چهارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره 69، ص 1 تا 21.
17- ملکی نیا، ع، بازرگان، ع، واعظی، م و احمدیان، م. (1393). شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های دانشگاه پایدار، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 20(3). ص 1 تا 26.
18- مهدی، ر. (1392). آینده‌پژوهی در آموزش عالی: شرایط و ویژگی‌های دانشگاه‌های سرآمد در آینده، مجله رهیافت، شماره 55.
19- میانداری، ک، سرلک، م، احمدی، ع، جلالیان، ن (1392). طراحی مدل سازمان آینده‌گرا (نظام آموزش عالی)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. 8(3). ص 63-80.
20- یزدان پناه، آ، سلطانی، آ. (1393). شناسایی و تحلیل روابط برنامه‌ریزی راهبردی، قابلیت انعطاف‌پذیری و عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛ مورد پژوهی: دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (3)20. 67-93.
21- Abd El Ghaffar, A., Alberding, K., Nicholsky, V. and Lai, A. (2005), Scenario Thinking: Vision 2020, St.Andrews University Press, St. Andrews.
22- Abeles, D.P. (2006), “Do we know the future of the university?”, On the Horizon, Vol. 14 No. 2, pp. 35-42.
23- Altbach, P. G. (2011). The past, present, and future of the research university. Economic and Political weekly, 65-73.
24- Altbach, P.G. and Knight, J. (2007), “The internationalization of higher education: motivations and realities”, Journal of studies in international education, Vol. 11 Nos 3/4, pp. 290-305.
25- Altmann, A. and Ebersberger, B. (2012), Universities in change: As a brief introduction. Universities in Change, Springer, New York, NY, pp. 1-6.
26- Avila, R. and Leger, N. (2005), The Future of Higher Education: A Scenario Evaluation of its Prospects and Challenges. iUniverse, New York.
27- Azman, N., Sirat, M. and Karim, M.A. (2010), “Building future scenarios for Malaysian universities”, Journal of Asian Public Policy, Vol. 3 No. 1, pp. 86-99.
28- Barnett, R. (Ed.). (2012). The future university: Ideas and possibilities. Routledge.Bokor, J. (2012). University of the Future: A thousand-year-old industry on the cusp of profound change. Ernst and Young report. Australia: Ernst and Young
29- Barth, M., Adoment, M., Albrecht, P., Burandt, S., Godemann, J., Franz-Balsen, A. and Rieckmann, M. (2011), “Towards a? Sustainable university? scenarios for sustainable university development”, International Journal of Innovation and Sustainable Development, Vol. 5 No. 4, pp. 313-332.
30- Benaquisto, L. and Given, L. (2008), The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Sage, New York.
31- Berg, B.L. (2007), Qualitative Research Methods for the Social Sciences. California State University: Allyn and Bacon.
32- Beynaghi, A., Trencher, G., Moztarzadeh, F., Mozafari, M., Maknoon, R., & Leal Filho, W. (2016). Future sustainability scenarios for universities: Moving beyond the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. Journal of Cleaner Production, 112, 3464-3478.
33- Bishop, B.J. and Dzidic, P.L. (2014), “Dealing with wicked problems: conducting a causal layered analysis of complex social psychological issues”, American journal of community psychology, Vol. 53 Nos 1/2, pp. 13-24.
34- Blass, E., Jasman, A. and Shelley, S. (2010), “Visioning 2035: the future of the higher education sector in the UK”, Futures, Vol. 42 No. 5, pp. 445-453.
35- Boer, H., Huisman, J., Klemperer, A., Meulen, B., Neave, G., Theisens, H. and Wende, M. (2002), Academia in the 21st Century: An Analysis of Trends and Perspectives in Higher Education and Research, Adviesraad voor het Wetenschaps-en Technologiebeleid, Javastraat.
36- Bourner, T., Katz, T. and Watson, D. (2000), New Directions in Professional Higher Education, The Society for Research into Higher Education, Open University Press, Maidenhead.
37- Brennan, J. (2008). Higher education and social change. Higher Education, 56(3), 381-393.
38- Brennan, J., King, R. and Lebeau, Y. (2004). “The role of universities in the transformation of societies”, Synthesis Report, Centre for Higher Education Research and Information/Association of Commonwealth Universities, London.
39- Brito, L. (2010), UNESCO Science Report 2010: The Current Status of Science Around The World, United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, Paris.
40- Buchen, I.H. (2005), “The future of higher education and professional training”, Foresight, Vol. 7 No. 4, pp. 13-21.
41- Central Bank of Islamic Republic of Iran. (2015), “Annual Review, 2014/2015”, Tehran, available at: www. cbi.ir/SimpleList/AnnualReview_en.aspx
42- Conway, M. (2012), “Using causal layered analysis to explore the relationship between academics and administrators in universities”, Journal of Futures Studies, Vol. 17 No. 2, pp. 37-58.
43- Conway, M., & Dobson, I. (2003). Fear and loathing in university staffing. Higher Education Management and Policy,15(3), 123-133.
44- Danaher, P.A. and Umar, A. (2010), “Creating new perspectives on teacher education through open and distance learning”, Open and Distance Learning, Vol. 173.
45- De Wit, H. and Hunter, F. (2015), “The future of internationalization of higher education in Europe”, International Higher Education, Vol. 83No. 83, pp. 2-3.
46- Delanty, G. (2001), Challenging Knowledge; The University in the Knowledge Society, The Society for Research into Higher Education & Open University Press, Buckingham.
47- Downes, S. (2010), “New technology supporting informal learning”, Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence, Vol. 2 No. 1, pp. 27-33.
48- Elena-Pe´rez, S., Saritas, O., Pook, K. and Warden, C. (2011), “Ready for the future? Universities’ capabilities to strategically manage their intellectual Capital”, Foresight, Vol. 13 No. 2, pp. 31-48.
49- Enders, J. (2005). Border crossings: Research training, knowledge dissemination and the transformation of academic work. Higher Education, 49(1-2), 119-133.
50- Etzkowitz, H. (2004). “The Evolution of the Entrepreneurial University”. International Journal of Technology and Globalization, 1(1): 64-77.
51- Etzkowitz, H. (2008), The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge, Abingdon.
52- Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2008). Introduction to special issue Building the entrepreneurial university: a global perspective.Science and Public Policy, 35(9), 627-635.
53- Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C. and Terra, B.R.C. (2000), “The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”, Research policy, Vol. 29 No. 2, pp. 313-330.
54- Finn, A., Ratcliffe, J., & Sirr, L. (2007). University futures: The direction, shape and provision of higher education in the University of the Future. www.arrow.dit.ie
55- Fuggetta, A. (2012), “3þ 1 Challenges for the future of universities”, Journal of Systems and Software, Vol. 85 No. 10, pp. 2417-2424.
56- GEM (Global Entrepreneurship Monitor). (2016), “GEMEcuador 2015”. AQ: 4
57- George, E.S. (2006), “Positioning higher education for the knowledge based economy”, Higher education, Vol. 52 No. 4, pp. 589-610.
58- Ghazinoory, S., Saghafi, F. and Mirzaei, M. (2018), “Extracting future business model orientation through scenario development for developing countries”, Journal of Futures Studies, Vol. 22 No. 3, pp. 65-84.
59- Goharinezhad, S., Maleki, M., Baradaran, H.R. and Ravaghi, H. (2016), “Futures of elderly care in Iran: a protocol with scenario approach”, Medical journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 30, p. 416.
60- Habermas, J. (1971), “The University in a democracy: democratization of the university”, Toward A Rational Society, Heinemann, London.
61- Hashimshony, R., & Haina, J. (2006). Designing the University of the Future. Planning for higher education, 34(2), 5.
62- Havas, A. (2009), “Universities and the emerging new players: building futures for higher education”, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 21 No. 3, pp. 425-443.
63- Hayes, T. (2007), “Delphi study of the future of marketing of higher education”, Journal of Business Research, Vol. 60 No. 9, pp. 927-931.
64- Hirsch, W. Z., & Weber, L. E. (1999). Challenges facing higher education at the millennium. AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION & Oryx Press.
65- Hofstede, G. (2010), “Geert Hofstede: national cultural dimensions”.
66- Hofstede, G., & Minkov, M. (2013). Values survey module 2013 manual. Version: August, 25(2013), 2.
67- Hofstede, G., Hofstede, G.J., and Minkov, M. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed., McGraw-Hill, New York.
68- Housewright, R., & Schonfeld, R. C. (2008). Ithaka's 2006 studies of key stakeholders in the digital transformation in higher education (Vol. 6). New York, NY: Ithaka.
69- Huisman, J., Boer, H. and B_otas, P.C.P. (2012), “Where do we go from here? The future of English higher education”, Higher education quarterly, Vol. 66No. 4, pp. 341-362.
70- Immerwahr, J. (2004). “Public attitudes on higher education: a trend analysis, 1993 to 2003”, National Center Report Number 04-2. Public Agenda.
71- Inayatullah, S. (2002), Understanding Sarkar: The Indian Episteme, Macrohistory and Transformative Knowledge, Brill, Leiden.
72- Inayatullah, S. (2004a), “Causal layered analysis: Theory, historical context, and case studies”, in
73- Inayatullah, S. (2004b). “The causal layered analysis (CLA) reader”, Theory and Case Studies of an Integrative and Transformative Methodology.
74- Inayatullah, S. (2005). Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational and Societal Transformation.Questioning the Future: Methods and Tools for Organizational and Societal Transformation, 1-343.
75- Inayatullah, S. (2012). Malaysian universities in transformation. Journal of Futures Studies, 17(2), 111-124.
76- Inayatullah, S. (2012). University futures: Wikipedia uni, core-periphery reversed, incremental managerialism or bliss for all? On the Horizon, 20(1), 84-91.
77- Inayatullah, S. (Ed.), The Causal Layered Analysis (CLA) Reader: Theory and Case Studies of An Integrative and Transformative Methodology, Tamkang University Press, Taipei, Taiwan, pp. 1-52.
78- Inayatullah, S. and Gidley, J. (Eds) (2000), The University in Transformation: Global Perspectives on the Futures of the University, Greenwood Publishing Group, Westport.
79- Inayatullah, S. and Milojevic, I. (2014), “Augmented reality, the Murabbi and the democratization of higher education: alternative futures of higher education in Malaysia”, On the Horizon, Vol. 22 No. 2, pp. 110-126.
80- Inayatullah, S. and Milojevic, I. (2015), CLA 2.0: Transformative Research in Theory and Practice, Tamkang University Press, Tamsui.
81- Inayatullah, S. and Milojevic, I. (2016), “Leadership and governance in higher education 2025: can Malaysian universities meet the challenge?” Foresight, Vol. 18 No. 4, pp. 434-440.
82- Inayatullah, S., Ahmed, S., Alam, P., Davis, S., & Hashemi, S. (2013). BRAC University Innovates: Bangladesh Leads the Way. Prout Journal, 24(3), 23-28.
83- Kelly, P. (2004). Methods for the Age of Meaning-Sense-making and Causal Layered Analysis. In The Causal Layered Analysis (CLA) Reader: Theory and Case Studies of an Integrative and Transformative Methodology (pp. 183-198). Tamkang University Press.
84- Kelly, P. (2006). “Towards Globo Sapiens: using reflective journals to prepare engineering students able to engage with sustainable futures”, Doctoral dissertation, Queensland University of Technology, Queensland.
85- Kelly, P. (2006). Learning for sustainable futures: One intervention. Journal of Future Studies, 10(3), 1-14.
86- Kukulska-Hulme, A. (2012), “How should the higher education workforce adapt to advancements in technology for teaching and learning?” The Internet and Higher Education, Vol. 15 No. 4, pp. 247-254.
87- Lane, J.M. (2012), “Developing the vision: preparing teachers to deliver a digital world-class education system”, Australian Journal of Teacher Education, Vol. 37 No. 4, pp. 59-74.
88- Madichie, N.O. (2013), “Is the middle east the land of the future? It is not a given!” Foresight, Vol. 15 No. 4, pp. 321-333.
89- Melville-Ross, T. (2010), “Leadership, governance and management challenges for the future of higher education”, Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, Vol. 14No. 1, pp. 3-6.
90- Milter, R.G. (2015), “The impetus for change: why entrepreneurial universities will transform the future (While Others Will Cease to Exist)”, Transformative Perspectives and Processes in Higher Education, Springer International Publishing, Basel, pp. 15-30.
91- Morrison, J. 2004. “Developing foresight capability in strategic planning: description of workshop held at Indiana University”, From the Worldwide Web, available at: horizon.unc.edu/projects/seminars/indiana.html (accessed 19 July 2009).
92- Munck, R. and McConnell, G. (2009), “University strategic planning and the foresight/futures approach: An Irish case study”, Planning for Higher Education, Vol. 38 No. 1, p. 31.
93- Mwangi, C.A.G. (2017), “Partner positioning: examining international higher education partnerships through a mutuality lens”, The Review of Higher Education, Vol. 41 No. 1, pp. 33-60.
94- Nasruddin, E., Bustami, R. and Inayatullah, S. (2012), “Transformative foresight: universiti sains Malaysia leads the way”, Futures, Vol. 44 No. 1, pp. 36-45.
95- Nerad, M. (2010), “Globalization and the internationalization of graduate education: a macro and micro view”, The Canadian Journal of Higher Education, Vol. 40 No. 1, p. 1.
96- OECD. (2008), available at: www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/42241931.pdf
97- Ornstein, M. (2013). A companion to survey research. Sage.
98- Philpott K, Dooley L, O'Reilly C, Lupton G (2011), The entrepreneurial university: examining the underlying academic tensions. Technovation;31(4):161e70.
99- Piirainen, K.A., Andersen, A.D. and Andersen, P.D. (2016), “Foresight and the third mission of universities: the case for innovation systemforesight”, Foresight, Vol. 18No. 1, pp. 24-40.
100- Powell, J. (2007). Creative universities and their creative city-regions. Industry and higher education, 21(5), 323-335.
101- Powers, J., (2004). R&D funding sources and university technology transfer: what is stimulating universities to be more entrepreneurial? Research in Higher Education 45 (1)
102- Readings, B. (1996), The University in Ruins, Harvard University Press, Cambridge.
103- Rhoades, G. and Slaughter, S. (2004), “Academic capitalism in the new economy: challenges and choices”, American Academic, Vol. 1 No. 1, pp. 37-59.
104- Rieckmann, M. (2012), “Future-oriented higher education: which key competencies should be fostered through university teaching and learning?”, Futures, Vol. 44 No. 2, pp. 127-135.
105- Ritzen, J. M. M. (2006, June). Scenarios for higher education, 2020 or when will China invade Iran. In Keynote address during the OECD Ministerial Meeting (Vol. 27).
106- Saghafi, F., Aliahmadi, A., Noori, S.S.G. and Hourali, M. (2013), “Offering the reference model of backcasting approach for achieving sustainable development”, Journal of Futures Studies, Vol. 18No. 1, pp. 63-84.
107- Saghafi, F., MohamedPour, M. and Abadi, A., K., D. (2010), “Customized e-government foresight model in Iran”, Information Technology: New Generations (ITNG), 2010 Seventh International Conference on, IEEE, (April), pp. 608-612.
108- Savas B, E., Alkan, R (2015)., Entrepreneurship Education at Universities: Suggestion for A Model Using Financial Support, Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 :856 – 861.
109- Siemens, G. and Matheos, K. (2012), “Systemic changes in higher education”, Education, Vol. 16 No. 1.
110- Slaughter, R., A. and Bussey, M. (2006), Futures Thinking for Social Foresight, TamKang University Press, Taipei.
111- Slaughter, S., Slaughter, S. A., & Rhoades, G. (2004). Academic capitalism and the new economy: Markets, state, and higher education. JHU Press.
112- Snyder, D.P. (2006), “From higher education to longer, fuller, further education: the coming metamorphosis of the university”, On the Horizon, Vol. 14 No. 2, pp. 43-61.
113- Southern African Regional Universities Association. (2012), “Building higher education scenarios 2025: a
114- Srivastava, R., Gendy, M., Narayanan, M., Arun, Y. and Singh, J. (2012), University of the Future: A Thousand-Year-Old Industry on the Cusp of Profound Change, Ernst & Young, Adelaide, SA, available at: www.ey.com/Publication/vwLUAssets/University_of_the_future/$FILE/University_of_the_future_2012.pdf
115- Stensaker, B., Va¨limaa, J. and Sarrico, C. (Eds.) (2012), Managing Reform in Universities: The Dynamics of Culture, Identity and Organisational CHANGE. PalgraveMacmillan, Basingstoke.
116- Stephens, S. (2013), “Using the past to predict the future: what futures are documented for higher education?”, On the Horizon, Vol. 21 No. 4, pp. 323-332.
strategic agenda for development in SADC”, SARUA Leadership Dialogue Series, Vol. 3 No. 2, available at:
117- Thanh, P., T., H. (2010), “Implementing a Student-Centered Learning approach at Vietnamese higher education institutions: barriers under”, Journal of Futures Studies, Vol. 15 No. 1, pp. 21-38.
118- Times Higher Education. (2017), available at: www.timeshighereducation.com
Trochim, W., Donnelly, J.P. and Arora, K. (2015), Research Methods: The Essential Knowledge Base, Nelson Education, Scarborough.
119- Tynan, B. and Lee, M. (2009), “Tales of adventure and change: academic staff members’ futures visions of higher education and their professional development needs”, On the Horizon, Vol. 17No. 2, pp. 98-108.
120- UNESCO. (1998), Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action: World Conference on Higher Education in 1998, UNESCO, Paris, (5-9October).
van der Meulen, B., Faasse, P., & Heerekop, P. (2014). Future Knowledge: Four scenarios for the future of Dutch universities. Rathenau Institute
121- van Reijswoud, V., & Mulo, E. (2012). Evaluating the Potential of Free and Open Source Software in the Developing World.International Journal of Open Source Software and Processes (IJOSSP), 4(3), 38-51.
122- Vincent-lancrin, S. (2006), “What is changing in academic research? Trends and futures scenarios”, European Journal of Education, Vol. 41 No. 2, pp. 169-202.
123- Vostal, F. (2015), “Academic life in the fast lane: the experience of time and speed in British academia”, Time and Society, Vol. 24 No. 1, pp. 71-95.
124- Vostal, F. (2016), Accelerating Academia: The Changing Structure of Academic Time, Palgrave
125- Webster, F. (2001), “The postmodern university? The loss of purpose in British universities”, Access Denied in the Information Age, PalgraveMacmillan, London, pp. 69-92. AQ: 5
126- Yeazdanshenas, M. (2014), “Designing a conceptual framework for organizational entrepreneurship in the public sector in Iran”, Iranian Journal of Management Studies, Vol. 7 No. 2, pp. 351
127- Zeichner, K., Payne, K. and Brayko, K. (2012), “Democratizing knowledge in university teacher education through practice-based methods teaching and mediated field experience in schools and communities”, Harvard Educational Review, pp. 1-46.
128- Zepke, N. (2012), “What of the future for academic freedom in higher education in Aotearoa New Zealand?”, Policy Futures in Education, Vol. 10 No. 2, pp. 155-164.