فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی دیدگاههای مقایسه‌ای

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشجوی دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی

چکیده

«فرهنگ عمومی، هویت فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی» به تعریف و بررسی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، کشورهایی که قبلا مستعمره بوده و یا اکنون تحت استعمار داخلی قرار دارند، می‌پردازد و نیز بازیهای المیپک، این رویداد جهانی که مراسم افتتاحیه آن بیان هویت ملی کشور میزبان است و به نوعی مشمول سیاستگذاری فرهنگی می‌شود را مورد مطالعه قرار داده است. نویسنده از رویکرد مقایسه‌ای استفاده کرده است زیرا تجزیه و تحلیل های مقایسه‌ای قادر به توضیح طیف وسیعی از سبک های سیاستگذاری فرهنگی می‌باشد و منعکس کننده ایدئولوژی سیاسی  و سنت های اداری است.

کلیدواژه‌ها


ندارد