بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه طباطبائی

2 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه طباطبائی

3 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه طباطبائی

4 دانشیار مدیریت صنعتی دانشگاه طباطبائی

چکیده

این مقاله فرآیند هم‌پایی شرکت‌های فعال در حوزۀ نانوپوشش‌ها در ایران و نقش ابزارهای سیاستی دولت در این فرآیند را تحلیل می‌کند. برای این منظور از راهبرد مطالعۀ چندموردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شده و تکنیک‌های تطبیق الگو و تحلیل‌های بین‌موردی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است.
این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌های داخلی در حوزۀ نانوپوشش‌ها، با تکیه بر تحقیق و توسعۀ داخلی و تقلید و یادگیری غیررسمی از محصولات و منابع دانش خارجی، در مسیر هم‌پایی فناورانه پیش رفته‌اند اما هنوز با تحقق هم‌پایی بازار فاصله دارند. ابزار پیش‌خرید کمک موثری به هم‌پایی فناورانۀ این شرکت‌ها کرده است، لیکن بدون استفاده از سایر ابزارهای سیاست نوآوری، خصوصاً ابزارهای تقاضاگرا ازجمله خرید دولتی، استانداردها، قوانین و مقررات نمی‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها بتوانند مسیر هم‌پایی بازار را نیز به خوبی طی کنند. بنابراین این مطالعه بر اهمیت ابزارهای تقاضاگرا برای تکمیل چرخۀ هم‌پایی در این فناوری تاکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 الف- فارسی
1.       اسماعیلی 1395. مصاحبه با معاون شرکت پوششهای نانوساختار.
2.       امامی رضوی 1395. مصاحبه با مدیر عامل شرکت آکسون.
3.       برادران 1395. مصاحبه با کارگزار ارزیابی شرکتها در نمایشگاه ساخت ایران.
4.       تقوی نیا, ن. 1395. مصاحبه با شریک پیشین شرکت  پوششهای نانوساختار.
5.       رنگیها 1395. مصاحبه با کارگزار توسعه بازار نانو در انگلستان.
6.       ستاد فناوری نانو 1386. گزارش عملکرد سند راهبرد آینده در سال 1386.
7.    ستاد فناوری نانو 1387. راهبرد آینده: راهبرد ده ساله توسعه فناوری نان در جمهوری اسلامی ایران- سند تکمیلی دوم. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.
8.    ستاد فناوری نانو 1391. راهبرد آینده: راهبرد ده ساله توسعه فناوری نان در جمهوری اسلامی ایران- سند تکمیلی سوم. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو.
9.       ستاد فناوری نانو 1393. گزارش عملکرد سند راهبرد آینده در سال 1393.
10.   ستاد فناوری نانو 1394. گزارش عملکرد سند راهبرد آینده در سال 1394.
11.   ستاد فناوری نانو 1395a. سند ده ساله دوم توسعه فناوری نانو، نسخه تصویب نشده.
12.   ستاد فناوری نانو 1395b. گزارش عملکرد سند راهبردآینده در سال 1395.
13.  ستاد فناوری نانو. 1396a. سایت ستاد فناوری نانو- گزارشها و مقالات نانوپوشش [online]: ستادنانو. Available at: http://paper.nano.ir [Accessed 10/30/2017 2017].
14.   ستاد فناوری نانو 1396b. محصولات فناوری نانو ساخت ایران-ویرایش چهارم: ستاد ویژهتوسعه فناوری نانو.
15.   شبکه چهار سیما 1395. صفرتا صد؛ شرکت پوششهای نانوساختار. صفر تا صد. 17دقیقه.
16.  شورای عالی انقلاب فرهنگی 1384. سیاستها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران. شورای عالی انقلاب فرهنگی,.
17.  صفدری رنجبر, م., رحمان سرشت, ح., منطقی, م. and قاضی نوری, س.س. 1395. پیشران‌های کسب و ایجاد قابلیت‌های فناورانه ساخت محصولات و سامانه‌های پیچیده در بنگاه‌های متاخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (OTC).مدیریت نوآوری 5(3) 1-26.
18.   قجاوند, ح. 1395. مصاحبه با مدیر توسعه بازار ستاد فناوری نانو.
19.  کلانتری, ا. حبیبا, س. 2017. بررسی نقش سیاست حقوق مالکیت فکری در هم‌پایی فناورانه کشورهای در حال توسعه. سیاست گذاری عمومی 3(2) 135-152.
20.  کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو. 1396. استانداردهای ملی فناوری نانو [online]: کمیته فنی استانداردهای فناوری نانو. Available at: http://nanostandard.ir/fa/page/2335 [Accessed 30/10/2017 2017].
21.   مجمع اقتصاد فناوری نانو 1396a. پنل بررسی تجربه توسعه در شرکت یارنیکان صالح. 16 دقیقه.
22.  مجمع اقتصاد فناوری نانو 1396b. تحلیل پروژۀ استفاده از فناوری نانوپوشش در توربینهای گازی؛ تجربۀ شرکت سوین پلاسما. منتشرنشده, ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. 18.
23.   مجمع اقتصاد فناوری نانو 1396c. مصاحبه با حسن جهدی؛ مدیرعامل شرکت سوین پلاسما. 16 دقیقه.
24.   معاون اول رئیس جمهور 1384. راهبرد آینده: راهبرد ده ساله توسعه فناوری نان در جمهوری اسلامی ایران. هیئت دولت.
25.  معاونت علمی و فناوری. 1395. نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، دستورالعمل ارزیابی فنی محصولات [online]. Available at: http://iranlabexpo.ir/index.php?ctrl=page&id=13011395].
26.   مهدوی, ا. 1395. مصاحبه با مدیر عامل شرکت پوششهای نانوساختار.
27.   موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان 1395. جهش 7؛ پوششهای نانوساختار. جهش. 36دقیقه.
28.  موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان. 1396. خدمات به شرکت های فناوری نانو [online]. Available at: http://tmsc.ir/index.php?ctrl=static_page&lang=1&id=2336&section_id=351396].
29.   موسوی زاده 1396. مصاحبه با مدیر مرکز توسعه فناوری نانوپوشش.
30.   نجیمی, ع.ا. 1395. مصاحبه با دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد فناوری نانو.
ب- انگلیسی
31.    Abramovitz, M. 1986. Catching up, forging ahead, and falling behind. Journal of Economic history 46(2) 385-406.
32.    Amsden, A.H. 1989. ASIAS NEXT GIANT-HOW KOREA COMPETES IN THE WORLD-ECONOMY. Technology Review 92(4) 46-53.
33.    Amsden, A.H. and Chu, W.-w. 2003. Beyond Late Development: Taiwan's Upgrading Policies: The MIT press.
34.    Breschi, S. and Malerba, F. 1997. Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations 130-156.
35.    Breschi, S., Malerba, F. and Orsenigo, L. 2000. Technological regimes and Schumpeterian patterns of innovation. The Economic Journal 110(463) 388-410.
36.    BusinessWire 2017. Global Nano Coating Market Insights, Opportunity Analysis, Market Shares and Forecast, 2017 - 2023. 140.
37.    Edler, J., Cunningham, P. and Gök, A. 2016. Handbook of innovation policy impact: Edward Elgar Publishing.
38.    Edler, J. and Georghiou, L. 2007. Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. Research Policy 36(7) 949-963.
39.    Edquist, C. 2001. The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of the art. DRUID Conference, Aalborg.
40.    Edquist, C. and Zabala-Iturriagagoitia, J.M. 2012. Public Procurement for Innovation as mission-oriented innovation policy. Research Policy 41(10) 1757-1769.
41.    Fagerberg, J. and Godinho, M.M. 2005. Innovation and catching-up. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, New York 514-543.
42.    Gerschenkron, A. 1962. Economic backwardness in historical perspective. Economic backwardness in historical perspective.
43.    Hobday, M. 1994. Export‐led technology development in the four dragons: the case of electronics. Development and Change 25(2) 333-361.
44.    Hobday, M. 1995. Innovation in East Asia: the challenge to Japan: Edward Elgar Aldershot.
45.    Hobday, M. 2003. Innovation in Asian industrialization: a Gerschenkronian perspective. Oxford Development Studies 31(3) 293-314.
46.    Hou, C.-M. and Gee, S. 1993. National systems supporting technical advance in industry: the case of Taiwan. National innovation systems: A comparative analysis 384-413.
47.    Izsák, K., Markianidou, P. and Radošević, S. 2013. Lessons from a decade of innovation policy. Final Report, European Commission.
48.    Katz, J.M. 1984. Domestic technological innovations and dynamic comparative advantage: Further reflections on a comparative case-study program. Journal of Development Economics 16(1) 13-37.
49.    Kiamehr, M., Hobday, M. and Hamedi, M. 2015. Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy 44(6) 1240-1251.
50.    Kim, J.-Y., Park, T.-Y. and Lee, K. 2013. Catch-up by indigenous firms in the software industry and the role of the government in China: A sectoral system of innovation (SSI) perspective. Eurasian Business Review 3(1) 100-120.
51.    Kim, L. 1997. Imitation to innovation: The dynamics of Korea's technological learning: Harvard Business Press.
52.    Kim, L. 1998. Crisis construction and organizational learning: Capability building in catching-up at Hyundai Motor. Organization science 9(4) 506-521.
53.    Lee, J. 1996. Technology imports and R&D efforts of Korean manufacturing firms. Journal of Development Economics 50(1) 197-210.
54.    Lee, J., Bae, Z.t. and Choi, D.k. 1988. Technology development processes: a model for a developing country with a global perspective. R&D Management 18(3) 235-250.
55.    Lee, K. 2005. Making a Technological Catch‐up: Barriers and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation 13(2) 97-131.
56.    Lee, K., Gao, X. and Li, X. 2017. Industrial catch-up in China: a sectoral systems of innovation perspective. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 10(1) 59-76.
57.    Lee, K. and Lim, C. 2001. Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Research Policy 30(3) 459-483.
58.    Lee, K. and Malerba, F. 2016. Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy.
59.    Lee, K., Song, J. and Kwak, J. 2015. An Exploratory Study on the Transition from OEM to OBM: Case Studies of SMEs in Korea. Industry and Innovation 22(5) 423-442.
60.    Majidpour, M. 2016. Technological catch-up in complex product systems. Journal of Engineering and Technology Management 41 92-105.
61.    Malerba, F. 2002. Sectoral systems of innovation and production. Research Policy 31(2) 247-264.
62.    Malerba, F. 2004. Sectoral systems of innovation: concepts, issues and analyses of six major sectors in Europe: Cambridge University Press.
63.    Malerba, F. and Nelson, R. 2008. Catching up in different sectoral systems. Globelics working paper series.
64.    Mazzoleni, R. and Nelson, R.R. 2007. Public research institutions and economic catch-up. Research Policy 36(10) 1512-1528.
65.    Mu, Q. and Lee, K. 2005. Knowledge diffusion, market segmentation and technological catch-up: The case of the telecommunication industry in China. Research Policy 34(6) 759-783.
66.    Nelson, R.R. 2008. What enables rapid economic progress: What are the needed institutions? Research Policy 37(1) 1-11.
67.    Pack, H. and Saggi, K. 1997. Inflows of foreign technology and indigenous technological development. Review of development economics 1(1) 81-98.
68.    Radošević, S. 1999. International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development: Edward Elgar.
69.    Yin, R.K. 2014. Case study research: Design and methods Fifth edition: Sage publications.