بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار مدیریت منابع انسانی دانشگاه شهید ستاری

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی موانع اجرای خط‌مشی در سازمانهای دولتی با استفاده از روش فراترکیب است. از طریق تحلیل محتوای مقالات مرتبط، ابعاد و کُدهای الگو، استخراج و‌میزان اهمیت هر یک به‌کمک روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که موانع مربوط به تدوین خط‌مشی (6 مولفه)، مجریان خط‌مشی (4 مولفه)، مدیریتی (6 مولفه)، ساختاری (8 مولفه)، منابع مالی، اطلاعاتی و فناورانه (4 مولفه) و محیطی (7 مولفه) از مهمترین موانع اجرای خط‌مشی در سازمان‌های دولتی ایران محسوب می‌شوند.  شاخص‌های تعامل نامناسب اداره و اجرا، فقدان مبنای تئوریک مناسب برای خط‌مشی، فناوری اطلاعات ضعیف، ویژگی شخصی مجریان، ابزار اجرای نامناسب، سیستم نظارتی نامناسب، هماهنگی ناکافی در اجرا به ترتیب بیشترین ضریب اهمیت را دارند.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-آذر، عادل، میرفخرالدینی، سید حیدر و انواری رستمی، علی اصغر.(1387)، بررسی مقایسه ای تحلیل داده ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه ، مدرسعلومانسانی، 59: 36-1.
2-ابراهیمی، سید عباس، دانایی فرد، حسن، فروزنده، لطف الله.(1393)، طراحی مدل خط‌مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت ایران، مدیریت عمومی، 5: 5-24.
3-الوانی، سید مهدی، شریف زاده، فتاح. (1386) ، فرایندخطمشیگذاریعمومی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
4-پورکیانی، مسعود، سنجر سلاجقه، فضل الله، زارع پور ، نصیر آبادی.(1393)، تبیین موانع اجرای خط‌مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)، مدیریت سازمان‌های دولتی ایران، 3(9): 7-22.
5-دانش‌فرد، کرم الله. (1393)، موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان های غیردولتی ( بخش خدمات پلیس+   10 و دفاتر خدمات پیشخوان دولت)، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(2) : 23-30.
داوری، علی.(1391)، ارائه مدل نظام خط‌مشی گذاری توسعه کارآفرینی، چشم انداز مدیریت دولتی، 11: 33-50.
6-رزقی رستمی، علیرضا .(1383)، آسیب شناسی اجرای خط مشی های صنعتی کشور و ارایه ی الگوی پیشنهادی، رساله ی دکتری رشته ی مدیریت صنعتی  گرایش خط مشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات.
7-رجب بیگی، مجتبی.(1387)،  موانع دستیابی به اجرای کامل خط‌مشی‌های عمومی، مدیریت دولتی، 45: 74-84.
8-ضرغام بروجنی، حمید، بذر افشان، مرتضی .(1393)، بررسی عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های گردشگری جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه پژوهشگران دانشگاهی، برنامه ریزیوتوسعهگردشگری، 3(9): 31-51.
9-حاجی پور، ابراهیم، فزوزنده، لطف الله، دانایی فرد، حسن، فانی، اصغر.(1394)،طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای خط‌مشی عمومی در ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، 58: 1-23.
10-حبیب پور، کرم ، صفری، رضا. (1388)، راهنمایجامعکاربرد SPSSدرتحقیقاتپیمایشی،  نشر لویه، متفکران، تهران
11-قلی پور، رحمت اله، دانایی فرد، حسن، زارعی متین، حسن، جندقی، غلامرضا، و  فلاح، محمدرضا .(1390)،  ارائه مدلی برای اجرای خط‌مشی‌های صنعتی در استان قم، مدیریتفرهنگسازمانی،  9(2): 103-130.
12- عباسی، عباس، معتضدیان، رسول، و میرزایی، محمد قاسم .(1395)، بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی ایران، مدیریت منابع سازمانی، 6 (2): 49-69.
13-عباسی، طیبه، بیگی، وحید .( 1395)، تبیین چالش های اجرای خط‌مشی‌های عمومی در حوزه علوم،تحقیقات و فناوری، سیاست علم و فناوری، 7(3): 79-91.
14-مقدس پور، سعید، دانایی فرد، حسن، و کرد نائیچ، اسدالله. (1392)، واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور، مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(1): 33-67.
15-معمارزاده، غلامرضا .(1385)،  ارائه مدل پویا برای اجرای خط‌مشی‌های عمومی، فصلنامهمدیریت، 3(3): 2-14.
ب) انگلیسی
 
16- Baggott, R. (2007), Understanding Health Policy,  Bristol, The Policy Press.
17-Batterfoss, S. (2009), Examining the Policy implementation. Methuen: London.
18- Beer, M., Eisenstat, R. A. (2000), The Silent Killer of Strategy Implementation& learning, Sloan Management Review, July, 29-30.
19- Belin, M.-Å., Tillgren, P.( 2012), Vision Zero. How a policy innovation is dashed by interest conflicts, but may prevail in the end. Scand,  Journal of  Public Administration. 16, 83–102.
20-Blechinger, P.F.H., Shah, K.U.(2011), A multi-criteria evaluation of policy instruments for climate change mitigation in the power generation sector of Trinidad and Tobago, Energy Policy ,39: 6331–6343.
21- Brenes, E. R., Mena, M., & Molina, G. E. (2007), Key Success Factors for Strategy Implementation in Latin America, Journal of Business Research, 61(6): 590-598.
22-Brinkerhoff, R. O. (2005), The Success Case Method، a strategic evaluation approach to increasing the value and effect of training, Advances in Developing Human Resources, 7, 86–101.
23-Brynard ,P.(2005), Policy implementation: lesson for service delivery, 27th Aapam Annual Round table Conference, Livingstone, Zambia conflicts, but may prevail in the end, Scand Journal Public Administration, 16: 83–102.
24-Calista, D. (1994), Policy Implementation, New York, Marcel Dekker Innc
 
25-Charles, J. (2005), An Introduction to the Study of Public Policy: 179.
26-Chen Su Jung.(2006), Goals Ambiguity, and performance  in u.s. federal programs and agencies, Dissertation, The University of Georgia.
 
27-Costa Barbosa, M, Alam,  K, Mushtaq, S.(2016), Water policy implementation in the state of São Paulo, Brazil: Key challenges and opportunities, Environmental Science & Policy,  60 : 11–18.
 
28-Frederickson, G. H. , Smith, K. B. (2013), The public administration theory primer: Essentials of public policy and administration, Boulder, CO: Westview Press.
29-Hallsworth, M., Simon, P, Rutter, G. (1973), Policy Making In The Real World ,uk: Institute for Government
30-Hogwood, B, Gunn ,L. (1984), Why prefect implementation is unattainable? Policy analysis for the real world, Oxford University Press.
31-Huang, D, Altemoseb, J. K, Timothy ,O'Leary, J.(2017), Public access to clinical trials: Lessons from an organizational implementation of policy,Contemporary Clinical Trials, 57 : 87–89.
 
32-Jewell, C. J. , Bero, L. A. (2008), Developing good taste in evidence’: Facilitators of and hindrances to evidenceinformed health policymaking in State Government, The Milbank Quarterly, 86(2): 177-208.
33-Kohoutec, J. ( 2013), Three decades of implementation research in higher education: limitations and prospects of theory development, Higher Educ, 67: 56–79.
34-Konidari, P., Mavrakis, D.( 2007), A multi-criteria evaluation method for climate change mitigation policy instruments, Energy Policy , 35: 6235–6257.
35-Lai, K., Li, Y., & Feng, X. (2006), Gap between tourism planning and implementation: a case of China,  Tourism Management, 27(6), 1171e1180
36-Mankins, M. C, Steele, R. (2005), Turning Great Strategy into Great Performance, Harvard Business Review ,83 (7/8): 64–72.
37-Makinde , T. (2005), Problem of policy implementation in developing nations: The Nigerian experience, Journal of  Social  Science, 11(1): 63-69.
 
38-Meier .Kenneth,  J,  Bothe , J. (2007), Politics and the Bureaucracy, 5th ed. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, 4.
39-Nordtømme , M, Ystmark Bjerkan, K, Bjørgen Sund, A.(2015), Barriers to urban freight policy implementation: The case of urban consolidation center in Oslo, Transport Policy ,44 : 179–186.
40-Nutt, P. C. (2007), Examining the link Between Plan Evaluation and Implementation ,Technological  Forecasting and Social Change, 74: 1252-1271.
41-Pressman, J, Wildavsky, A. (1973), Implementation, University of California Press, Berkeley.
 
42-Pupim, D.( 2008), Overcoming barriers to the implementation of sustainable transport. In: Rietveld, P., Stough, R.T. (Eds.), Barriers to Sustainable Transport. Spon Press, London.
43-Sandelowski , M. Barros ,J.(2007),  Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc; Springer publishing company , New York.
44-Smith, J. (1989), The Policy Implementation Process, Policy Sciences  Journal , 4(2):197-209.
45-Scherer, A.G., Palazzo, G. and Seidl, D. (2011), Managing legitimacy in complex and heterogeneous environments: sustainable development in a globalized world. Journal of Management Studies, 50: 259–284.
46-Sorensen , C. H, Isaksson, K, Macmillen, J, kerman, J, Florian , K.(2014), Strategies to manage barriers in policy formation and implementation of road pricing packages, Transportation Research Part A ,60 : 40–52.
47-Spyridaki, N.A , Banaka, S, Flamos, A.(2016), Evaluating public policy instruments in the Greek building sector, Energy Policy, 88 : 528–543.
48-Stewart ,J , David, H , M and letter, James P.  (2007), Public policy: an Evolutionary Approach, 3d ed .Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, : 180.
49-Van Meter D, Van Horn C. (1975), The policy implementation process, Administration and Society, 6, 4.
50-Wang , D, Ap, J.( 2013), Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China, Tourism Management , 36 : 221-233.
 
51-Wu, J, Zuidema, C, Gugerell,K, Roo, G.(2017), Mind the gap! Barriers and implementation deficiencies of energy policies at the local scale in urban China, Energy Policy ,106 : 201–211.
52-Zimmer L.(2006), Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts, Journal of Advanced Nursing , 53(3): 311–318.