معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

نویسندگان

1 دانشیار کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از نقدهای وارد بر خط‌مشی‌های نوآوری در جهان، افزایش شکاف بین فقر و غنی در کشورها متعاقب اجرای خط‌مشی‌های پیشین است. در این راستا حوزه مفهومی جدید «رشد فراگیر» و «نوآوری فراگیر» به عنوان یکی از نگاه‌های جدید در خط‌مشی‌گذاری، به شناسایی تجارب و خط‌مشی‌هایی می‌پردازد که در کاهش نابرابری در سطح جوامع اثرگذارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل ساختاری موثر بر شکل‌گیری تجارب نوآوری فراگیر و با روش فراتلفیق کیفی درخصوص تحقیقات نوآوری فراگیر انجام شد. برای تحلیل داده‌ها، از «مدل نردبان نوآوری هیکز» استفاده شد و مؤلفه‌های شناسایی شده در سطوح خرد تا کلان دسته‌بندی شدند. مدل نهایی شامل چهار بُعدِ دولت، فناوری مناسب، شبکه‌های جهانی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) به عنوان عوامل ساختاری موثر در نوآوری فراگیر است. در بخش دستاوردها بر نقش فناوری مناسب، به عنوان بستری که جذب مشارکت و نیز توانمندسازی افراد حاشیه‌ای در قعر هرم جامعه برای تلاش به منظور کاهش نابرابری را میسر می‌کند، تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها


1- ابوالحسنی، ز.، حسن زاده، ع.، قاضی نوری، س. س.، & پورعزت، ع. ا. (1393). ارزیابی برخی از مدل های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی. فصلنامه سیاست علم و فناوری, سال ششم(شماره 4 ( پیاپی24)).
2- بیات،  ‌آصف(1379). سیاست های نئولیبرالی و نقش سازمانهای غیردولتی؛ نگاهی به تجربه خاورمیانه. فصلنامه گفتگو, 28(1), 161–205.
3- پورعزت، ع. ا.، خانیکی، ه.، یزدانی، ح.، & مختاری، ب. (1396). شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 3(2), 91–116.
4- حیدری، ح.، & صالحیان صالحی نژاد، ز. (1393). نابرابری درآمدی تهدیدی برای سلامت جامعه: ارزیابی مجدد رابطه ی توزیع درآمد و سلامت در ایران با رویکرد نوین. فصلنامه رفاه اجتماعی, 14(53), 7–36.
5- ستاری، س. (1396). فراسوی ریاضیات توسعه؛ چرخشی سوی الاهیات توسعه (اولویّت متافیزیک توسعه بر فیزیک توسعه). فصلنامه سیاستگذاری عمومی, 3(2), 9–27.
6- صفری شالی، ر.،& مهدی زاده اردکانی، م. (1396). بررسی میزان احساس برخورداری از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه در بین شهروندان شهر اردکان). برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, 8(30), 177–224.
7- فلاحی، ب. (1396). بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری. سیاستگذاری عمومی, 3(2), 237–257. https://doi.org/10.22059/ppolicy.2017.62838
8- مبینی دهکردی، ع.، & کشتکار هرانکی، م. (1395). فراترکیب مدلهای نوآوری اجتماعی. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26 ،بهار 1395, 26(7), 101–138.
9- مهدوی، ا.، & عزیزمحمدلو، ح. (1396). بررسی تاثیر ساختار سیاستگذاری صنعتی بر کیفیت و کارکرد سیاست‌های طراحی‌شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط ایران. سیاستگذاری عمومی, 2(3), 55–77. https://doi.org/10.22059/ppolicy.2016.60109.
10- نظری، ع. ا.، & سازمند، ب. (2015). مدل‌ها و الگوهای مدیریت تنوعات هویتی و قومی: ارائه‌‌ راه‌کارهایی برای ایران. سیاستگذاری عمومی, 1(1), 107–129. https://doi.org/10.22059/ppolicy.2015.57155
11- نیلی، م.، درگاهی، ح.، نیلی، ف.، & کردبچه، م. (1396). دولت و رشد اقتصادی در ایران.
12- Agapitova, N. (2014). SUPPORTING INNOVATIVE SOLUTIONS THAT SCALE. In Symposium on Innovation and Inclusive Growth.
13- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. The Review of Economic Studies, 64(2), 151–172.
14- Ali, I. (2007). Inequality and the imperative for inclusive growth in Asia. Asian Development Review, 24(2), 1.
15- Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. Asian Development Review, 24(1), 11.
16- Asongu, S. A., & Nwachukwu, J. C. (2016). The role of governance in mobile phones for inclusive human development in Sub-Saharan Africa. Technovation, 55, 1–13.
17- Atkins, S., Lewin, S., Smith, H., Engel, M., Fretheim, A., & Volmink, J. (2008). Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC Medical Research Methodology, 8(1), 21.
18- Basu, S., & Weil, D. N. (1998). Appropriate technology and growth. The Quarterly Journal of Economics, 113(4), 1025–1054.
19- Boix, C. (2009). The Conditional Relationship between Inequality and Development. PS: Political Science & Politics, 42(October), 645. https://doi.org/10.1017/S1049096509990072.
20- Chataway, J., Hanlin, R., & Kaplinsky, R. (2014). Inclusive innovation: an architecture for policy development. Innovation and Development, 4(1), 33–54.
21- Cozzens, S. E., Bobb, K., & Bortagaray, I. (2002). Evaluating the distributional consequences of science and technology policies and programs. Research Evaluation, 11(2), 101–107.
22- Cozzens, S. E., Bortagaray, I., Gatchair, S., & Thakur, D. (2008). Emerging technologies and social cohesion: Policy options from a comparative study. In PRIME Latin America Conference. Citeseer.
23- Cozzens, S. E., & Kaplinsky, R. (2009). Innovation, poverty and inequality: cause, coincidence, or co-evolution? In Handbook of Innovation Systems and Developing Countries (pp. 57–82).
24- Cozzens, S., & Sutz, J. (2014). Innovation in informal settings: Reflections and proposals for a research agenda. Innovation and Development, 4(1), 5–31.
25- Dixon-Woods, M., Agarwal, S., Jones, D., Young, B., & Sutton, A. (2005). Synthesising qualitative and quantitative evidence: a review of possible methods. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1), 45–53.
26- Donovan, K. (2012). Mobile money for financial inclusion. In Information and communication for development (pp. 61–73). Washington D.C.: World Bank.
27- Dutz, M. A. (2007). Unleashing India’s Innovation.
28- Dutz, M. A. (2007). Unleashing India’s innovation: toward sustainable and inclusive growth. World Bank Publications.
29- Echeverri‐Carroll, E., & Ayala, S. G. (2009). Wage differentials and the spatial concentration of high‐technology industries*. Papers in Regional Science, 88(3), 623–641.
30- Faggio, G., & Nickell, S. (2007). Patterns of work across the OECD*. The Economic Journal, 117(521), F416–F440.
31- Finfgeld, D. L. (2003). Metasynthesis: The state of the art—so far. Qualitative Health Research, 13(7), 893–904.
32- Finlayson, K. W., & Dixon, A. (2008). Qualitative meta-synthesis: a guide for the novice. Nurse Researcher, 15(2), 59–71.
33- Foster, C., & Heeks, R. (2013). Conceptualising inclusive innovation: Modifying systems of innovation frameworks to understand diffusion of new technology to low-income consumers. The European Journal of Development Research, 25(3), 333–355.
34- Foster, C., & Heeks, R. (2014). Nurturing user–producer interaction: inclusive innovation flows in a low-income mobile phone market. Innovation and Development, 4(2), 221–237.
35- Fressoli, M., Arond, E., Abrol, D., Smith, A., Ely, A., & Dias, R. (2014). When grassroots innovation movements encounter mainstream institutions: implications for models of inclusive innovation. Innovation and Development, 4(2), 277–292.
36- Galor, O., & Zeira, J. (1993). Income distribution and macroeconomics. The Review of Economic Studies, 60(1), 35–52.
37- George, G., Mcgahan, A. M., & Prabhu, J. (2012). Innovation for Inclusive Growth: Towards a Theoretical Framework and a Research Agenda. Journal of Management Studies, 49(4), 661–683. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2012.01048.x.
38- Grassl, W. (2011). Business models of social enterprise: A design approach to hybridity. In paper to the ACRN Conference on Social Entrepreneurship Perspectives, Linz, Austria (pp. 26–27).
39- Greenwood, J., & Jovanovic, B. (1990). Financial development, growth, and the distribution of income. Journal of Political Economy, 98(5, Part 1), 1076–1107.
40- Gupta, A. K. (2007). Towards an inclusive innovation model for sustainable development. Global Business Policy Council, AT Kearney-CEO’s Retreat,.
41- Gupta, A. K. (2012). Innovations for the poor by the poor. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 5(1), 28–39.
42- Hayek, F. A. (1976). Law, legislation and liberty, volume 2: The mirage of social justice (Vol. 2). University of Chicago Press.
43- Heeks, R., Foster, C., & Nugroho, Y. (2014). New models of inclusive innovation for development. Innovation and Development, 4(2), 175–185.
44- Henkel, J. (2006). Selective revealing in open innovation processes: The case of embedded Linux. Research Policy, 35(7), 953–969. https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.04.010.
45- Ismail, T., & Masinge, K. (2012). Mobile banking: Innovation for the poor. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 4(3), 98–127.
46- Jack, W., & Suri, T. (2011). Mobile money: The economics of M-PESA. National Bureau of Economic Research.
47- Janiunaite, B., & Gelbudiene, E. (2014). Educating Social Entrepreneurs as Agents for Inclusive Innovation, 4(4), 54–62.
48- Jensen, L. A., & Allen, M. N. (1996). Meta-synthesis of qualitative findings. Qualitative Health Research, 6(4), 553–560.
49- King, D. (2003). Complementary Resources and the Exploitation of Technological Innovations. Journal of Management, 29(4), 589–606. https://doi.org/10.1016/S0149-2063(03)00026-6.
50- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717–737.
51- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity 1. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.
52- Mendoza, R. U., & Thelen, N. (2008). Innovations to make markets more inclusive for the poor. Development Policy Review, 26(4), 427–458.
53- Nijhof, A., Fisscher, O., & Looise, J. K. (2002). Inclusive innovation: a research project on the inclusion of social responsibility. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 9(2), 83–90. https://doi.org/10.1002/csr.10.
54- Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). Meta-ethnography: Synthesizing qualitative studies (Vol. 11). sage.
55- OECD. (2010). The OECD Innovation Strategy. Handbook of Innovation Indicators and Measurement. https://doi.org/10.1787/9789264083479-en.
56- OECD. (2011). Demand-Side Innovation Policies. Executive summary. New Directions for Youth Development, 2012(133), 3–6. https://doi.org/10.1002/yd.20002.
57- OECD. (2014a). Knowledge and Innovation for Inclusive Growth. Paris.
58- OECD. (2014b). Symposium On Innovation And Inclusive Growth. Paris, France.
59- OECD. (2015). Innovation Policies for Inclusive Growth. Paris.
60- Pansera, M. (2013). Frugality, grassroots and inclusiveness: new challenges for mainstream innovation theories. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development, 5(6), 469–478.
61- Paunov, C. (2013a). Innovation and Inclusive Development. In Conference Discussion Report. Cape Town, South Afriqa: OECD.
62- Paunov, C. (2013b). Innovation and inclusive development: A discussion of the main policy issues. OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2013(1), 0_1.
63- Prahalad, C. K. (2012). Bottom of the Pyramid as a Source of Breakthrough Innovations. Journal of Product Innovation Management, 29(1), 6–12.
64- Pursell, C. (1993). The rise and fall of the appropriate technology movement in the United States, 1965-1985. Technology and Culture, 34(3), 629–637.
65- Raghav Narsalay, Leandro Pongeluppe, & D. L. (2015). The Hidden Pitfalls of Inclusive Innovation. Stanford Social Innovation Review.
66- Rodríguez-Pose, A., & Tselios, V. (2013). Toward Inclusive Growth: Is There Regional Convergence in Social Welfare? International Regional Science Review, 160017613505201.
67- Rui, J. (2012). Transaction Cost, Policy Options and Inclusive Innovation. In International Conference on Inclusive Innovation and Innovative Management (ICIIIM 2012).
68- Sandelowski, M. (2006). “Meta-Jeopardy”: The crisis of representation in qualitative metasynthesis. Nursing Outlook, 54(1), 10–16.
69- Smith, A., Fressoli, M., & Thomas, H. (2014). Grassroots innovation movements: Challenges and contributions. Journal of Cleaner Production, 63, 114–124. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.025.
70- Stronks, K., Mheen, H. D., Looman, C. W. N., & Mackenbach, J. P. (1996). Behavioural and structural factors in the explanation of socio‐economic inequalities in health: an empirical analysis. Sociology of Health & Illness, 18(5), 653–674.
71- Swamy, V. (2012). Bank-based financial intermediation for financial inclusion and inclusive growth.
72- Swamy, V. P. M. (2011). Financial inclusion in India: An evaluation of the coverage, progress and trends. IUP Journal of Financial Economics, 9(2), 7.
73- Thorne, S., Jensen, L., Kearney, M. H., Noblit, G., & Sandelowski, M. (2004). Qualitative metasynthesis: reflections on methodological orientation and ideological agenda. Qualitative Health Research, 14(10), 1342–1365.
74- Tumasjan, A., & Braun, R. (2012). In the eye of the beholder: How regulatory focus and self-efficacy interact in influencing opportunity recognition. Journal of Business Venturing, 27(6), 622–636. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.08.001.
75- Van Reenen, J. (1996). The creation and capture of rents: wages and innovation in a panel of UK companies. The Quarterly Journal of Economics, 195–226.
76- Vincent-Lancrin, S., & Echazarra, A. (2014). Inclusive Innovation In Education. In Symposium on Innovation and Inclusive Growth.
77- WorldBank, & OECD. (2014). Making innovation Policy Work; Learning from Experimentation. https://doi.org/10.1787/9789264185739-en.