تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

4 استادیار مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از آنجایی که در اسناد بالادستی کشور ما، مبارزه با فساد از اصلی ترین اقدامات است؛ لذا نیاز است تا با مصادیق مربوط به آن نیز مقابله شود. پول‌شویی یکی از مهمترین مصادیق فساد است که در اکثر اوقات از طریق نظام بانکی صورت می گیرد. در این تحقیق، چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی درنظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. روش تحقیق حاضر، روش کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون، داده‌ها را شناسایی و تحلیل می کند. با بررسی مصاحبه ها و ادبیات داخلی و بین‌المللی، 265 شاخص استخراج شدند که از میان این شاخص ها، 56 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. بر اساس نتایج تجقیق، چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی در مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکداری ج.ا.ا، فراهم‌کننده‌ تدابیر مشارکت جویانه و مدیریتی‌ است که با اشراف اطلاعاتی و با بهره‌گیری از مشارکت‌های تعاملانه بازیگران مؤثر در راستای نیل به اهداف مربوطه، مثمرثمر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


1- انصاری پیرسرایی، زربخش (1392). بررسی راههای عملیاتی مقابله با پول‌شویی در سطح ملی و جهانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
2- صفدری، اکبر (1392). مفاهیم مقررات و روشهای مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکی. تهران: موسسه عالی مدیریت دانش.
3- عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، صص 151-198.
4- موسوی، سید شاهین؛ معدنی، جواد. (1396). خط‌مشی‌های مبارزه با پول‌شویی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب. تهران: دا.
5- Banning EB. Archaeological survey. New York; London: Kluwer Academic/Plenum Publishers; 2002.
6- Basel AML Index Report. (2016). Steinenring 60 | 4051 Basel, Switzerland | +41 61 205 55 11, info@baselgovernance.org | www.baselgovernance.org.
7- Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
8- Braun, V. & Clarke, V. (2013), “Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning”,Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, The Psychologist, 26 (2). pp. 120-123. ISSN 0952-8229.
9- C. van Woerkum. (1999). Interactive policy-making: The principles. The Journal of Agricultural Education and Extension, vol. 6, no. 4.
10- De Vries, M. (2005). Generations of interactive policy-making in the Netherlands. International Review of Administrative Sciences December 2005   vol. 71 no. (4)  577-591.
11- Driessen, P. J., Glasbergen, P & Verdaas, D. (2001). Interactive policy-making - a model of management for public works. European Journal of Operational Research, 2001, vol. 128, issue 2, 322-337.
12- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy, 15rd Ed., Florida State University, Published by Pearson.
13- Edelenbos; J., Klok, P-J. & van Tatenhove, J. (2009). The institutional embedding of interactive policy making: Insights from a comparative research based on eight interactive projects in the Netherlands. American Review of Public Administration, Volume 39 - Issue 2 p. 125- 148.
14- Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC). (2014). Corruption Information: What is corruption?. http://www.Giaccentre.org/what_is_corruption.php.
15- Gnutzmann, H; McCarthy, K & Unger, B. (2010). Dancing with the devil: Country size and the incentive to tolerate money laundering. International Review of Law and Economics, Volume 30, Issue 3, September 2010, Pages 244–252.
16- Hill, M. & Hupe, P. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. Third Edition. SAGE Publications Ltd.
17- Lin, T.c. (2016). Financial Weapons of War. Minnesota Law Review, Vol. 100, p. 1377.
18- Nikoloska, S & Simonovski, I. (2012). Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia, Social and Behavioral Sciences 44 (2012) 453 – 459.
19- Rose-Ackerman, S & Carrington, P. (2013). Anti-corruption policy. Can International Actors Play a Constructive Role Carolina Academic Press.
20- Ryan, G. W. & Bernard, H. R. (2000), “Data Management and Analysis Methods”, In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.), Handbook of qualitative research (Pp.769-802.), Thousand Oaks, CA: Sage. 
21- Srinagar, M.A. (2016). Anti-Money-laundering Policy of the Bank.The Jammu & Kashmir Bank Ltd. Pp.1-5.
22- Sullivan, K. (2015). Anti-Money Laundering in a Nutshell: Awareness and Compliance for Financial Personnel and Business Managers. 1st ed. Edition by Apress.
23- Transparency International (TI). (2017). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017. http://www.transparency.org/cpi2017#results-table.
24- Tummers, L. & Karsten, N. (2011), “Reflecting on the Role of Literature in Qualitative Public Administration Research: Learning from Grounded Theory”, Administration & Society, published online 24 August 2011.
25- VAN Tatenhove, J; Edelenbos, J & Jan klok, P. (2010). POWER AND INTERACTIVE POLICY-MAKING: A COMPARATIVE STUDY OF POWER AND INFLUENCE IN 8 INTERACTIVE PROJECTS IN THE NETHERLANDS. The Authors. Public Administration © 2010 Blackwell Publishing Ltd.