فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی

نویسنده

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

سوال کلیدی «فرآیند سیاسی سیاستگذاری: رویکردی عمل‌گرایانه به سیاستگذاری عمومی» این است که آیا سیاستگذاری عمومی لزوماً سیاسی است؟ نویسنده با پاسخ مثبت به این سوال در پی اثبات آن با اتخاذ روشی عمل‌گرایانه است. بررسی ویژگی سیاسی سیاستگذاری عمومی این امکان را فراهم می کند که اهمیت آن در فرآیند سیاستگذاری را بفهمیم و بدانیم دولت معاصر چگونه از طریق آن نه تنها به سیاست های وضع شده بلکه به خود نیز مشروعیت می دهد. این موضوع باعث می شود سیاستگذاری را نه تنها به عنوان یک فرآیند برای حل مشکلات اجتماعی بلکه به منزله ابزاری برای ایجاد مشروعیت بپذیریم. نویسنده ارائه راه حل برای مسائل اجتماعی را فرآیندی پیچیده می داند که در آن بازیگران و پیشنهادهای سیاستی مختلفی وجود دارد که از درون یک فرآیند پیچیده به انتخاب یک راه حل نهایی منجر می شود. اتخاذ رویکرد عمل‌گرایانه باعث فهم بهتر فرآیند سیاستگذاری عمومی می شود.

کلیدواژه‌ها


ندارد