تأثیر ساختار نظامی سوریه بر سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه و درخواست کمک دولت این کشور، جمهوری اسلامی ایران ایجاد و تقویت امور نظامی موازی را به عنوان بخشی از سیاست‌های امنیتی خود در سوریه در دستور کار قرار داد. با وجود نقش مثبت ساختارهای نظامی موازی، شواهد عینی حکایت از احتمال بالای انحلال یا تضعیف این ساختارها در شرایط پساجنگ دارند. لذا در شرایطی که نهاد ارتش از کارایی لازم برای مهار تهدیدهای احتمالی امنیتی در آینده برخوردار نیست، این پرسش مطرح است که بایسته‌های سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه پسا جنگ چیست؟ بر این اساس، مقاله پیش‌رو بر این فرضیه استوار است که جمهوری اسلامی ایران باید سیاستگذاری امنیتی خود در سوریه پسا جنگ را به سمت حفظ قانونی ساختارهای موازی نظامی سوری‌ و غیر سوری‌ تبار در چارچوب اجرای استراتژی تداوم حضور مستشاری در این کشور سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


1- آزاد، امیرحامد (1391). بررسی تطبیقی روابط سیاسی و امنیتی ایران، سوریه و حماس و تأثیر آن بر جریان  مقاومت  مسلحانه فلسطین، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
2-  _______ (1395). سایه روشن حشد شعبی، نوبت اول، تهران، موسسه مطالعات راهبردی اندیشه سازان نور.
3-  بابایی، گل‌علی(1395). پیغام ماهی‌ها، نوبت پنجم، تهران، انتشارات صائقه، انتشارات 27.
4- الأسد یمسک بالجنوب السوری(2018). صحیفه الأسبوعیه عنب بلدی، درایا، السنه السابعه، العدد 337.
5- بوناصیف، هشام (2016). مظلومیة الضبّاط السنّة فی القوات المسلحة السوریة: ضبّاط الدرجة الثانیة، ترجمه: عیشة، احمد، الجمهوریه،http://aljumhuriya.net/34927
6- التقریر السنوی الرابع عشر لحالة حقوق الإنسان فی سوریة (2016). شبکه‌السوریه لحقوق الانسان، http://www.shrc.org/?p=24424
7- التمیمی، ایمن جواد (٢٠١٧). قرارات اداریة بخصوص قوات الدفاع المحلی: تحلیل، http://www.aymennjawad.org/19871/
8- زیادة، رضوان (2016). سنوات الخوف، المرکز السوری للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة،
http://www.scpss.org/libs/spaw/uploads/files/Arabic%20Content/Books/YearsOfFearsAra bicFinal.pdf
9- طلاع، معن و مجموعه الباحثین( 2016). الأجهزة الأمنیة السوریة وضرورات التغییر البنیوی والوظیفی، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة، https://www.omrandirasat.org/
10- ____________ (2017). التغییر الأمنی فی سوریة، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة، https://www.omrandirasat.org/
11- طلاع، معن(2017). الواقع الأمنی فی سوریة وسبل حکومته، مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیة، https://www.omrandirasat.org/
12-Buzan, Barry, Wæver, Ole (2003). Regions and Powers, Published in the United States of America by Cambridge university press, New York, http://assets.cambridge.org/97805218/14126/frontmatter/9780521814126_frontmatter.pdf. 13- Brooks, Risa A. (2017). Military Defection and the Arab Spring, Oxford Research Encyclopedia of Politics, http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-26?print=pdf
14-Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell, Will Lowe. (2011). A New Database on Pro-Government Militias, Economic and Social Research Council (ESRC), UK, RES-062-23-0363, https://www.researchgate.net/publication/228447786.
15- Sabine C. Carey, Neil J. Mitchell (2013). Pro-Government Militias and Conflict, School of Social Sciences University of Mannheim, http://www.sowi.uni-mannheim.de/lspol4/wp-content/uploads/2016/01/Carey-Mitchell-ORE-web-
version.pdf.
16-Casagrande, Genevieve (2016). The Road to Ar-Raqqah: Background on the Syrian Democratic Forces, Backgrounder, Understanding war,http://www.understandingwar.org/sites/default/files/The%20Road%20to%20ar-
Raqqah%20ID%20FINAL.pdf.
17-Holliday, Joseph, (A) (2013). The Assad Regime from Counterinsurgency to civil war, MIDDLE EAST SECURITY REPORT 8, by the Institute for the Study of War, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/TheAssadRegime-web.pdf.
18- ________, (B) (2013). The Syrian Army, Doctrinal Order of Battle, Institute for the Study of War, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/SyrianArmy-DocOOB.pdf.
19-Heras, Nicholas A. H (2013). The Counter-Insurgency Role of Syria's “Popular Committees”, Terrorism Monitor, Volume XI, Issue 9, the Jamestown Foundation, https://jamestown.org/wp-
content/uploads/2013/05/TM_011_Issue09.pdf?x87069.
20-Izady, Michael (2016). Iran Religions- version 15, Maps and Statistics Collections,
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Iran_Religions_lg.png.
21-The Fifth Corps Would mobilizing civilians rescue the weak army? (2017).  Jusoor for Studies.
22-Kozak, Christopher (2015). An Army in all Corners, Middle East Security Report 26, Institute for the Study of War.
http://understandingwar.org/sites/default/files/An%20Army%20in%20All%20Corners%20by%20Chris%20Kozak%201.pdf.
23- Operation Inherent Resolve Report to the United States Congress (13) (2018). Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve and Operation Pacific Eagle-Philippines (Quarterly Report to the United States Congress April 1, 2018 – June 30, 2018), https://www.stateoig.gov/system/files/fy2018_lig_oco_oir_inbrief_q3_jun2018_1.pdf.
24 -Staniland, Paul (2015). Militias, ideology, and the state, Journal of Conflict Resolution, 59(5), The Pearson Institute Discussion Paper No. 23,
 https://thepearsoninstitute.org/sites/default/files/201702/23.%20Staniland_Militias%2C%20ideology.pdf.
25-Report: Syria Threat Tactics (2016). U.S. Army, TRADOC G-2 ACE Threats Integration,
https://publicintelligence.net/us-army-syria-threats/.
26- The COW Typology of War. (2010). Correlates of War Project (COW) War Data, 1816 - 2007 (v4.0), http://www.correlatesofwar.org/data-sets/COW-war/the-cow-typology-of-war-defining-and-categorizing-wars/view.
27- Tallaa, Mean (2016). The Syrian Security Services and the Need for Structural and Functional Change, Omran for Strategic Studies.