واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

نویسندگان

1 استاد مدیریت مالی دانشگاه تهران

2 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 دانشیار اقتصاد نظری دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری مدیریت توسعه دانشگاه تهران

چکیده

مبانی سیاستی، اقدامات فقرزدایی و ساختار اجرایی نظام حمایتی ایران، دچار نواقص عمده‏ای است. پژوهش حاضر با هدف تببین سازوکارهای نظام حمایتی برپایه رویکرد قابلیت و حکمرانی حمایت اجتماعی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که براساس این دو رویکرد، ساختار و محتوای سیاست‏ها، برنامه‏ها و ساختار اجرایی نظام حمایتی چگونه باید باشد؟ برای دستیابی به این مهم از اسناد سیاستی، اسناد علمی و انتظارات ذینفعان نظام حمایتی، شواهد لازم؛ جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل تم، مضامین مربوطه استخراج شدند. یافته‏ها نشان‏دهنده این است که تمرکز رویکرد قابلیت بر تغییر رابطه فقر و رشد، سنجش فقر چندبُعدی و خروج فقرا از وضعیت فقر است. همچنین حکمرانی حمایت اجتماعی بر سه جزء طراحی برنامه‏های یکپارچه فقرزدایی، الزامات اجرایی و ارزیابی برنامه‏ها و نهادها تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها


1- اصغری صارم، ع.، دانایی فرد، ح.، فانی، ع.ا. و قلی پور، آ. (1395). واکاوی نقش داستان‏سرایی سازمانی در توسعة منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی. فصلنامه مدیریت دولتی، 8(1)، 181–218.
2- سن, آ. (1385). توسعه به مثابه آزادی. (ترجمه وحید محمودی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
3- عینیان، م. (1396). شناسایی جغرافیایی فقرا: نقشه‏های فقر ایران. تهران: دومین کنفرانس اقتصاد ایران.
4- یوسفی، ع.، مهدیان، ش. و خلج، س. (1394). شناسایی عوامل تعیین‏کننده فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران. مجله پژوهش‏های روستایی، 6(4)، 721-699.
5- Alkire, S. (2003). The Capability Approach as a Development Paradigm? Development, 7(September), 1–18.
6- Alkire, S. (2005). Why the Capability Approach? Journal of Human Development, 6(1), 115–135.
7- Alkire, S., & Deneulin, S. (1995). Introducing the Human Development and Capability Approach. Introducing HDCA, 288.
8- Baldascino, M., & Mosca, M. (2016). The Capability Approach and the Tools of Economic Policies for Smart City. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 223, 884–889.
9- Barrientos, A. (2013). Social Assistance in Developing Countries. Cambridge: Cambridge University Press.
10- Barry, B. (1990). The Welfare State versus the Relief of Poverty. Ethics, 100(3), 503–529.
11- Bassett, L., Giannozzi, S., Pop, L., & Ringold, D. (2012). Rules, Roles and Controls: Governance in Social Protection with an Application to Social Assistance, (1206), 1–88.
12- Coady, D., Grosh, M., & Hoddinott, J. (2004). Targeting of Transfers in Developing Countries. Washington, DC: World Bank.
13- Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
14- Daigneault, P.-M. (2014). Three Paradigms of Social Assistance. SAGE Open, 4(4), 1–8.
15- Drèze, J., & Sen, A. (1991). Hunger and Public Action. Oxford: Oxford University Press.
16- Duclos, J. (2002). Vulnerability and Poverty Measurement Issues for Public Policy. Social Protection Unit, Human Development Network ,The World Bank, (230), 36.
17- Giannozzi, S., & Khan, A. (2011). Strengthening Governance of Social Safety Nets in East Asia. Social Protection Discussion Paper, (1116) Washington, DC: World Bank.
18- Goerne, A. (2010). The Capability Approach in social policy analysis. Yet another concept? (REC-WP 03/2010). Edinburgh: RECWOWE Publication.
19- Handayani, S. W., & Burkley, C. (2009). Social Assistance and Conditional Cash Transfers. the Proceedings of the Regional Workshop. Manila: ADB.
20- Kuklys, W., & Robeyns, I. (2004). Sen’s Capability Approach to Welfare Economics. London: University of Cambridge, 3(0415), 1–23.
21- Marriott, A., & Gooding, K. (2007). Social Assistance and Disability in Developing Countries. Haywards Heath: Sightsavers’ International.
22- Nussbaum, M. C. (2001). Symposium on Amartya Sen Philosophy : 5 Adaptive Preferences and Women Options. Economics and Philosophy, 17, 67–88.
23- Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: a theoretical survey. Journal of Human Development, 6(1), 93–117.
24- Saleeby, P. W. (2007). Applications of a Capability Approach to Disability and the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in Social Work Practice. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 6(1–2), 217–232.
25- Sen, A. (1993). Capability and Well-Being. In Nussbaum & Sen (Eds.), The Quality of Life. Oxford: Clarendon Press.
26- Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Oxford Press.
27- Sen, A. (2002). Rationality and Freedom. Cambridge, MA: Harvard University Press.
28- United Nations. (2015). World Population Ageing. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (United Nat). New York.
29- Wagle, U. R. (2009). Capability deprivation and income poverty in the United States, 1994 and 2004: Measurement outcomes and demographic profiles. Social Indicators Research, 94(3), 509–533.
30- Worldwide, W. I. C. (2016). Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger. Washington, DC: Dublin / Bonn.