بررسی ساختار و توزیع قدرت در میان نهادهای مسئول در برنامه‌ پنجم توسعه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار سیاستگذاری منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

قدرت از اجزای اساسی و عملی هر نظام است و توزیع قدرت در جامعه سیاسی تعیین می­کند که تضادها کجاست و چگونه باید رفع شود. لازمه­ برقراری ساختار شبکه­ای در یک نظام، توزیع یکنواخت قدرت در میان نهادهای درگیر در آن است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه­های اجتماعی، به بررسی چگونگی توزیع قدرت در میان سازمان­های درگیر در بخش اقتصادی برنامه­ پنجم توسعه پرداخته شده تا بدین ­ترتیب برقراری یا عدم برقراری نگاه شبکه­ای در تدوین این برنامه مورد بررسی قرار گیرد. بدین ­منظور و برای تولید داده‌های اولیه، متن فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که مرتبط با موضوعات اقتصادی است، مورد بررسی قرار گرفت و مواد قانونی این فصل که تحت 22 موضوع طبقه‌بندی شده­اند و سازمان­های درگیر در هر یک از این موضوعات وارد ماتریسی دو وجهی شدند که سطرهای آن، سازمان­ها و نهادهای مکلف شده و ستون‌های آن، موضوعات قرار گرفتند و بدین­ترتیب توزیع شبکه­ای قدرت در میان این سازمان­ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل­های صورت گرفته، در بخش آخر ارائه شده­اند

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1- اشتریان، ک. (1387)، اجرا پژوهی، چالش‌‌های اجرا ی سیاستگذاری عمومی در ایران.
2- رفسنجانی نژاد، س.، محمدی کنگرانی، ح، (1394)، بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه ج.ا.ا و ارایه شبکه بهینه سیاستگذاری، سیاستگذاری عمومی، 1 (3)، 121-138.
ب) انگلیسی
3- Alexander, E. R. (1995). How Organizations Act Together: Interorganizational Coordination in Theory and Practice. Amsterdam: Overseas: PublishingAssociation.
4- Anton, T. J. (1989). American Federalism and Public Policy: How the System Works. Philadelphia: Temple University Press.
5- Betts, S.C. & M.D. Stouder. (2004). The network perspective in organization studies: network organizations or network analysis? Academy of Strategic Management Journal, 3: 1-20.
6- Borgatti, S. (2005). Centrality and Network Flow. Social Networks, 27: 55-71.
7- Brandes, U. & Erlebach, Th. (2005). Network analysis- Methodological foundations. Berlin: Springer-Verlag.
8- Freeman, L.C., (1980). The gatekeepers, pair dependency and structural centrality, Journal of Quality and Quantity, 14: 585-592.
9- Goggin, M. L., Bowman, A. O., Lester, J P. & O'Toole, L. J. (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. New York: HarperCollins.
10-  Hicks, H. G., Gullett, C. R. (1977). Organizations: Theory and Behaviour (Management). Translated by Goel kahen, Tehran: Agah publisher. (in Persian).
11- Howlett, M. & Ramesh, M. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto: Oxford University Press.
12- Kettl, D. F. (1993). Sharing Power: Public Governance and Private Markets. Washington, D.C.: Brookings.
13- Lewis, M.J. (2006). Being around and knowing the players: networks of influence in health policy. Social Science & Medicine, 62: 2125-2136.
14- Mohammadi Kangarani, H., Shamekhi, T., Ashtarian, K., Arab, D. & Nook, D. (2009). Investigation of policy structure in legal authorities of institutions related to natural resources through network analysis of institutional relations (Case study: Kohgiloye va Boyerahmad Province). Iranian Journal of Natural Resources, 62 (2): 203-229. (in Persian).
15- Mohammadi Kangarani, H., Shamekhi, T. & Ashtarian, K. (2010). Investigation of the effects of formal and informal lobbying of organizations on budget allocation, study of natural resources field in 4th development plan of Kohgiloye and Boyerahmad Province. Iranian Journal of Forest, 2(4): 331-343. (in Persian).
16- O'Toole, L. J. Jr (1997). Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration. Public Administration Review, 57(1): 45-52.
17- O'Toole, L. J. Jr., Meier, K. J. (1999). Modeling the Impact of Public Management: Implications of Structural Context, Journal of Public Administration Research and Theory, 9: 505-26.
18- Parkhe, A., Wasserman S. & Ralson, D.A., (2006). New Frontiers in Network Theory Development. The Academy of Management Review, 31 (3): 560-568.
19- Peters, B. G. & Pierre, J. (1998). Governance without Government? Rethinking Public Administration. Journal of Public Administration Research and Theory, 8(2): 223-43.
20- Salamon, L. & Lund, S.L. (1989). Beyond Privatization The Tools of Government Action, Washington D.C.: Urban Institute.