گونه‌شناسی کارکردهای مراکز علمی و نهادهای مشاوره‌ای در عرصه خط ‏مشی ‏گذاری عمومی: الگویی جامع و تلفیقی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

چکیده

حساسیت‌ها و ملاحظات خاص در حوزه عمومی، تکیه بر ‏پشتوانه دانشی تصمیمات در این حوزه را دو چندان می‌سازد. اما تفاوت‌های بنیادین دو عرصه علمی با عرصه سیاسی و خط‌مشی‌گذاری، ‏انجام پژوهش‌های مرتبط و متناسب را از یک سو و انتقال دانش به فرآیندهای سیاسی و خط‌مشی‌گذاری را از سوی دیگر، همواره با ‏مشکلاتی روبرو می‌سازد که نیازمند شناخت و معماری دقیق فضای ارتباطی میان این دو عرصه و طراحی کارکردهای واسطه‌ای و مشاوره‌ای مفید میان ‏آنهاست. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفاهیم و نهادهای واسطه‌ای مطرح در حوزه خط‌مشی‌گذاری و توجه به رابطه عرضه و ‏تقاضای دانش در فرآیندهای حاکمیتی، مفاهیم و کارکردهای متنوع و ممکنی که از نهادهای واسطه‌ای و مشاوره‌ای در این خصوص وجود دارد، مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، از ترکیب نوآورانه این طبقه‌بندی‌ها، یک گونه‌شناسی جامع و تلفیقی از کارکردهای مذکور بدست می‌آید که در پنج محور «تسهیل دسترسی به پژوهش»، «سازمان‌دهی و مناسب‌سازی پژوهش»، «ترویج گفتگو»، «شبکه‌سازی و دفاع از موضوع» ‏‏و «افزایش ظرفیت خط‌مشی»‏ خلاصه می‌شود.‏

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       حسن‌پور، آ.، ربانی، ع.، (1393)، نقد مطالعات گونه‌شناسی دینداری و ارائه چارچوبی نو، راهبرد فرهنگ، ش 28: صص 61-89.
2-     حمیدی‌زاده، ع.، قلی‌پور، ر.، (1393)، نگاشت مفهومی و اعتباریابی مدل عوامل مؤثر بر به ‌کارگیری سیاست‌پژوهی در سیاستگذاری، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 12، ش 4: صص 787-808.
3-       ذوالفقارزاده، م.، امیری، ع.، زارعی متین، ح.، (1390)، کشف فرهنگ دانشگاه: واکاوی نظری و گونه‌شناختی مطالعات فرهنگ دانشگاهی، اندیشه مدیریت راهبردی، ش 9: صص 45-97.
4-       صادقی فسایی، س.، عرفان‌منش، ا.، (1394)، مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی، راهبرد فرهنگ، ش 29: صص 62-91.
5-       قلی‌پور، ر.، پورسید، ب.، حمیدی‌زاده، ع.، امیری، ع.، (1389)، بررسی تأثیر سیاست‌پژوهی در فضای خط‌مشی‌گذاری (مطالعه موردی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشریه مدیریت دولتی، دوره 2، ش 4: صص 127-144.
6-       کبیری، م.، (1386)، بررسی و مقایسه دیدگاه سطوح استفاده‌‌کننده از نتایج پژوهشی نسبت به مدل‌های کاربست، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال پنجم، ش 16، صص 59-36.
7-       کبیری، م.، (1388)، مدل‌های کاربست یافته‌های پژوهشی و نقش آنها در مدیریت پژوهشی؛ به مثابه یک حوزه میان‌رشته‌ای، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دوره اول، ش 4، صص 168-147.
8-       لطیفی، م.، (1388)، بازپردازی مفهوم نظم و انضباط در سازمان (رویکردی اسلامی)، رساله دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
9-       نامداریان، ل.، (1395)، بررسی و تبیین کاربردپذیری نتایج پژوهشی در سیاستگذاری: پلی میان نظر و عمل، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره 2، شماره 3، صص 101-117
ب) انگلیسی
10- Abderrahmane, M. (2005), RESEARCH-POLICY LINK(AGE). UNESCO Social and Human Sciences ‎Documentation Centre.
11- Abderrahmane, P. b. (n.d.). RESEARCH-POLICY LINK(AGE). UNESCO Social and Human Sciences ‎Documentation Centre.
12- Albæk, E. (1995), Between knowledge and power: Utilization of social science in public policy making. 28(1).
13- Albæk, E. (1995), Between knowledge and power: Utilization of social science in public policy making. 28(1).
14- ‎Australia, L. &. (2006), Knowledge for Regional NRM: Connecting Researchers and ‎Practitioners. Canberra‎: Land & Water Australia.
15- Banks, G. (2015), Could Academic Research Be More Policy Infuential? Public Administration Review, 33-34.
16- Campbell, A. (2006). Knowledge for Regional NRM: Connecting Researchers and ‎Practitioners. Canberra‎: Land & Water Australia.
17- Caplan, N. (1975), The Use of Social Science Knowledge in Policy Decisions at the National Level: A Report to Respondents. Michigan: Publications Office, Institute for Social Research, University of Michigan.
18- Caplan, N. (1979), The Two-Communities Theory and Knowledge Utilization. 22(3).
19- Colin J. Bennett, & Michael Howlett. (1992), The lessons of learning: Reconciling theories of policy learning and policy change. 25(3).
20- Dobuzinskis, L., Howlett, M., & Laycock, D. (2005), Policy Analysis in Canada: The State of the Art. Toronto : University of Toronto Press.
21- Engels, A. (2005), The Science-Policy Interface. Integrated Assessment.
22- Fisher, C. , & Vogel, I. (2008), Locating the Power of In-between: How Research Brokers and ‎Intermediaries Support Evidenced-based Pro-poor Policy and Practice‎. London: IDS.
23- Fisher, C. (2010), Knowledge Brokering and Intermediary concepts. Impact and Learning Team, Institute of Development Studies.
24- Fisher, C. (2010), Knowledge Brokering and Intermediary Concepts: Analysis of an E-discussion on the ‎Knowledge Broker’s Forum‎. Publisher Unknown.
25- Fisher, C., & Kunaratnam, Y. (2007), Between Ourselves: the New Generation of Information & ‎Knowledge Intermediaries. notes from the ‘Intermediary Workshop: Summarisers, Singposters and ‎Synthesiser’.
26- Gregrich, R. (2003), A note to researchers: Communicating science to policy makers and ‎practitioners. Journal of Substance Abuse Treatment, 233-237.
27- Grundmann, R., & Stehr, N. (2012), The Power of Scientific Knowledge: From Research to Public Policy. New York: cambridge university press.
28- Gunter, H. M., David , H., & Colin , M. (2015), Consultants, consultancy and consultocracy in education policymaking in England. Journal of Education Policy, 518-540.
29- Hind, E. (2013), Independent Review of Supply Side Organisations and Government Intermediaries. The Australia-Indonesia Partnership for Pro-Poor Policy: the Knowledge Sector Initiative.
30- Hitchman, K. G. (2010), Organizational structure and functions within intermediary organizations. Waterloo: Canadian Water Network.
31- Honig, M. I. (2004), The New Middle Management: Intermediary Organizations in Education Policy Implementation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 65–87.
32- Hoppe, R. (2009), Scientific advice and public policy: expert advisers’ and policymakers’ discourses on boundary work. 6.
33- Hoppe, R. (2010), From “knowledge use” towards “boundary work”: sketch of an emerging new agenda for inquiry into science-policy interaction.
34- Howells, J. (2006), Intermediation and the role of intermediaries in innovation. Research Policy, 715–728.
35- Howlett, M., & Joshua Newman, (2010), Policy analysis and policy work in federal systems: Policy advice and its contribution to evidence-based policy-‎making in multi-level governance systems. Policy and Society, 123-136.
36- Jones, H., Jones, N, & Datta, A. (2009), Knowledge, Policy and Power: Six Dimensions of the ‎Knowledge-Development Interface‎. London: ODI Report.
37- Klerkx, L., & Leeuwis, C. (2009), E stablishment and embedding of innovation brokers at different innovation system levels: Insights from the Dutch agricultural sector. Technological Forecasting & Social Change, 849–860.
38- Lentsch, J., & Weingart, P. (2011), The Politics of Scientific Advice: Institutional Design for Quality Assurance. New York: Cambridge University Press.
39- Lindquist, E. A. (2001), Discerning Policy Influence: Framework for a Strategic Evaluation of IDRC-Supported Research.
40- Loewenson, D. R. (2010), Connecting the streams: Using health systems research knowledge in low- and middle-income countries. montreux, switzerland: First Global Symposium on Health Systems Research.
41- MAASEN, S., & WEINGART, P. (2005), DEMOCRATIZATION OF EXPERTISE? Exploring Novel Forms of Scientific Advice in Political Decision-Making. Dordrecht, The Netherlands: Springer.
42- Magnuszewski, P., Sodomkova, K., Slob, A., & Muro, M. (2010), Policy Science Interactions: connecting science and policy. Report on conceptual framework for science-policy barriers ‎and bridges.‎Project report from PSI-connect.
43- Martin, S. (2016), Practical Approaches to Increasing the Utilization of Research. Public Administration Review, 18-19.
44- Michaels, S. (2009), Matching Knowledge Brokering strategies to environmental policy problems and settings. 12.
45- Michaels, S. (2009), Matching Knowledge Brokering Strategies to Environmental Policy Problems ‎and Settings‎. Environmental Science & Policy, 994-1011.
46- Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2016), Do Policy Makers Use Academic Research? Reexamining the “Two Communities” Theory of Research Utilization, Public Administration Review, 24-36.
47- Owens, S., & Rayner, T. (1999), When knowledge matters’: the role and influence of the Royal Commission on Environmental Pollution. 1(1).
48- Pielke, Jr., R. (2007), The Honest Broker: MAKING SENSE OF SCIENCE IN POLICY AND POLITICS. New York: Cambridge University Press.
49- Sabatier, P. (1988), An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of ‎Policy-oriented Learning Therein‎. 21.
50- Sapsed, J., Grantham, A., & DeFillip pi, R. (2007), A bridge over troubled waters: bridging organisations and entrepreneurial opportunities in emerging sectors. Research Policy, 1314–1334.
51- Shaxson, & Gwynn. (2010), Developing a strategy for knowledge translation and brokering in public policymaking. Montreal, Canada: Knowledge Translation and Brokering workshop.
52- Shaxson, & Gwynn. (2010), Developing a strategy for knowledge translation and brokering in public policymaking. Montreal, Canada: Knowledge Translation and Brokering workshop.
53- Stone, D., Maxwell, S., & Keating, M. (2001), Bridging Research and Policy. Warwick University: An International Workshop Funded by the UK Department for ‎International ‎Development.
54- van Kammer, J., Savigy, D., & Sewankambo, N. (2006), Using Knowledge Brokering to Promote ‎Evidence-based Policy-making: the Need for Support Structures‎. Bulletin of the World Health ‎Organisation.
55- Vas, C. B. (2012), TRANSFORMING THINK TANKS INTO ‘POLICY HUBS’: THE CREATION OF RESEARCH−POLICY NETWORKS. School of Politics and International Relations: the Australian National University.
56- Ward, V., House, A., & Hamer, S. (2009), Knowle dge Brokering: the Missing Link in the Evidence to ‎Action Chain?‎. Evid Policy, 267-279.
57- Weaver, K., & Stares, P. (2001), Guidance for Governance: Comparing Alternative ‎Sources of Public Policy Advice. Tokyo: Japan Center for International Exchange.
58- Weiss, C. H. (1979), The Many Meanings of Research Utilization. 39(5).
59- Wolfe, R. (2006), Changing Conceptions of Intermediaries in Development Processes: Challenging the ‎Modernist View of Knowledge, Communication and Social Change‎. IDS Knowledge Services.
62- Young, J. (2005), Bridging Re search and Policy: The RAPID approach. African Economic Research Institutions and Policy Development: Opportunities and Challenges. Dakar,: Overseas Development Institute (ODI).