ارائه چارچوب حقوقی مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا در بستر دولت الکترونیک؛ تبیین الگوی سیاستگذاری موثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

چکیده

اینترنت اشیا  فناوری نوظهوری است که دربردارنده چالشهای متعددی از جمله « چارچوب های مسئولیت پذیری» می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که ارائه چارچوب حقوقی در زمینه «مسئولیت پذیری» این ابزارها نیازمند اتخاذ چه سیاست هایی می باشد؟ برای پاسخگویی به سوال مذکور این پژوهش به روش تحقیق اسنادی و مطالعه تطبیقی میان قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا بیان می دارد که ارائه چارچوب حقوقی در تبیین ابعاد مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا نیازمند تبیین چالشها و راهکارهای مناسب در مسئولیت پذیری این ابزارها، سیاست های لازم در بهبود نظارت بر عملکرد این ابزارها و سیاستگذاری عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا و کنترل کنندگان آنها در ارتباط با قواعد مسئولیت پذیری می باشد. برای عملیاتی نمودن سیاست های اعلام شده در فوق، اجرای برخی سیاستها از جمله ایجاد آگاهی عمومی، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان شرکت ها، پیش بینی مکانیسم های حمایتی از مالکان اطلاعات، پیش بینی سازوکار اعطای امضائات دیجیتالی و اصلاح قوانین می تواند کارگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


1- آقایی طوق، مسلم،(1398) ، سازوکار و چالشهای پیاده سازی بستر بلاک چین در توسعه دولت الکترونیکی و آثار آن بر نظام مالیاتی، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره 19
2- اسلامی تبار، امیر،(1399)، کارکرد بلاک چین در حمایت از کپی رایت، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هشتم، شماره 30
3- صادقی، محسن، ناصر، مهدی،(1397)، ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، دوره چهارم، شماره2
4- صادقی، حسین، زرعی، حمیده،(1398)، چالشهای اعطای وام های فاین تک:سیاستگذاری و راهکارهای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال شانزدهم، شماره 64
5- مرکزمالمیری، احمد(1390)،تاملی در مرزهای سیاستگذاری و قانونگذاری (مطالعه موردی: مفاد قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فرهنگی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 18، شماره 67
6- ناصر، مهدی،(1397)، قراردادهای هوشمند: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
7- Crabtree,(2017), Accountable Internet of Things? Outline of the IoT databox model, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7974335, online edition
8- Ewa Luger, Stuart Moran, and Tom Rodden,(2013), ‘Consent for all’ Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Social Sciences and Administrative Services
9- Gartner Newsroom(Last visited 12 Aug2019), Gartner, ‘Gartner Says 8.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016’, https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
10- Ian Brown, (Last Visited 8Aug 2019), Regulation and the Internet of Things(International Telecommunications Union 2015), https://www.itu.int/en/ITUD/Conferences/GSR/Documents/GSR2015/Discussion_papers_and_Presentations/GSR_DiscussionPaper_IoT.pdf
11- Jatinder Singh, Christopher Millard, Chris Reed, Jennifer Cobbe, Jon Crowcroft,(2019), Accountability in the Internet of Things (IoT): Systems, law & ways forward, Social Science Research Network
12- Karen Rose, (Last Visited 28 May 2019), Internet of Things:An Overview(Internet Society 2015),https://www.sfbayisoc.org/wp-content/uploads/2015/12/ISOC-IOT-FEB-2016-Rose.pdf
13- Konstantinos Christidis and Michael Devetsikiotis,(2016) ‘Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things’, IEEE Access, vol. 4
14- Lachlan Urquhart, Neelima Sailaja, and Derek McAuley, (2017)  Realising the right to data portability for the domestic internet of things’ Personal and Ubiquitous Computing, vol. 22
15- Lachlan Urquhart, Tom Lodge, Andy Crabtree,(2019), Demonstrably doing accountability in the Internet of Things, International Journal of Law and Information Technology,Vol27
16- Lilian Edwards and Michael Veale,(2017), ‘Slave to the algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is probably not the remedy you are looking for’ Duke Law and Technology Review, vol. 16
17- Marshall, Brooke Adele,(2012) «Reconsidering The Proper Law of The Contract», Melbourne Journal of International Law, Vol 13
18- Martin Abrams(Last Visited 13Aug2019), Data Protection Accountability: The Essential Element, (Centre for Information Policy Leadership, Brussels 2009) https://www.hunton.com/files/webupload/CIPL_Galway_Accountability_Paper.pdf
19- McAuley&Etc,(2018), Building accountability into the Internet of Things: the IoT Databox model,online Edition: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6560684/
20- Peter Tolmie, Peter, Andy Crabtree, Tom Rodden, James Colley and Ewa Luger ,(2016) ‘This has to be the cats’ - personal data legibility in networked sensing systems.’ Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing, Social Sciences and Administrative Services
21- Stephen camba ,(2015)Sasines registration abrief guide the land registration act 2012 https://www.ros.gov.uk/services/registration/land-register/faqs/essential-guide-to-the-2012-act.