تأملی بر آزادی بیان و مقابله با اخبار جعلی در پرتو سیاستگذاری سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه امام حسین، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اخبار جعلی از یک‌سو به یک معضل جهانی و از سوی دیگر به محدودیت جدی برای آزادی بیان تبدیل‌شده است. آثار اخبار جعلی تهدیدکننده حق آزادی بیان و مشارکت سیاسی در جوامع شده است. سازمان ملل متحد دست به اقداماتی زده و اتحادیه اروپا برای عبور از تهدیدات اخبار ابتدا اخبار جعلی را تعریف و براساس آن سیاستگذاری و مقررات‌گذاری کرده است. این اقدامات خالی از اشکال نیست؛ چون با قواعدی که آزادی بیان را به‌عنوان آزادی اساسی تضمین می‌کند تداخل دارد. این مقاله با بررسی قوانین و سیاست‌های موجود و تجزیه‌وتحلیل اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با اخبار جعلی در سطح سازمان ملل و اتحادیه اروپا به این نتیجه می‌رسد که ممکن است ادامه این روند منجر به سانسور بیش‌ازحد و درنتیجه نقض آزادی بیان شود؛ لذا لازم است مرز بین اخبار جعلی و دروغ‌پردازی در چارچوب آزادی بیان با نگاهی واقع‌بینانه متعادل شود. در این مقاله چگونگی مواجه حقوقی و مؤثر با اخبار جعلی با بررسی اسناد، مقررات سازمان ملل و اتحادیه اروپا و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به صورت تحلیلی پژوهش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


 1. BOTHA, J. PIETERSE, H. Fake News and Deepfakes: A Dangerous Threat for 21st Century Information Security. International Conference on Cyber Warfare and Security. 2020, vol. 15.
 2. BYCHAWSKA-SINIARSKA, D. Protecting the Right to Freedom of Expression Under the European Convention of Human Rights: A Handbook for Legal Practitioners. Strasbourg: Council of Europe. 2017
 3. CHAKRABORTY, T. Dynamics of Fake News Diffusion. In: CHAKRABORTY, T. LONG, C. SANTHOSH, K. G. Data Science for Fake News. Switzerland: Springer. 2021.
 4. Communication on Tackling online disinformation: a European Approach COM (2018) 236 final
 5. COUNCIL OF EUROPE: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights. Freedom of Expression, 2021.
 6. COUZIGOU, I. The French Legislation Against Digital Information Manipulation in Electoral Campaigns: A Scope Limited by Freedom of Expression. Election Law Journal, 2021, vol. 20, no. 1.
 7. DENTITH, M. R. The Problem of Fake News. Public Reason, 2017, vol. 8, no. 1.
 8. ELFORD, G. Freedom of expression and social coercion. Legal theory, 2021, vol. 27, no. 2.
 9. Esquire, The Russia Duma proposed to punish for up to 15 years for fakes about the actions of the Russian army, 2022.
 10. Granmayepour, Ali; Media Studies Spring 1401 - Volume 56 (In Persian)
 11. GUNATILLEKE, G. Justifying Limitations on the Freedom of Expression. Human Rights Review. 2021, vol. 22, no. 1.
 12. GUTIÉRREZ, C. COBA-GUTIÉRREZ, L. M. GÓMEZ-DÍAZ, J. A. Fake news about COVID-19: a comparative analysis of six Ibero-American countries. Revista Latina De Comunicacion Social. 2020, no. 78.
 13. Habibnejad, Seyed Ahmad; Majlis and strategy of winter 1400 - Volume 108 (In Persian)
 14. Hosni, Hossein; Art and media studies spring and summer 1401, 6th period - Volume 1(In Persian)
 15. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1643352
 16. KOBERNJUK, A. KASPER, A. Normativity in the EU’s Approach towards Disinformation. TalTech Journal of European Studies, 2021, vol. 11, no. 1. DOI: 10.2478/bjes-2021-0011; LAMBERT, P. NYMAN-METCALF, K. Country Reports: Estonia. In: LAMB
 17. KOCHARYN, H. VARDANYAN, L. HAMUĽÁK, O. KERIKMÄE, T. Critical Views on the Right to be Forgotten after the Entry into Force of the GDPR: Is it Able to Effectively Ensure our Privacy? International and Comparative Law Review, 2021, vol. 21, no. 2, pp. 96−115. DOI: 10.2478/ iclr-2021-0015
 18. MCGOLDRICK, D. The Limits of Freedom of Expression on Facebook and Social Networking Sites: A UK Perspective. Human Rights Law Review, 2013, vol. 13, no. 1.
 19. Misinformation
 20. Use of AI in online content moderation. Cambridge Consultants, 2019, vol. 5.
 21. PARK, A. YOUM, K. H. Fake news from a legal perspective: The United States and South Korea compared. Southern Journal of International law, 2018, vol. 25, no. 1.
 22. PÉGORIER, C. Speech and Harm: Genocide Denial, Hate Speech and Freedom of Expression. International Criminal Law Review, 2018, vol. 18, no. 1.
 23. Sharqi, Marzieh and Parviz Ameri, civil liability caused by defamation in the common law legal system with a comparative approach in Iranian law, Comparative Law Research Journal, 23 Summer, 2018, Volume. 2. (In Persian)
 24. Shiri, Abbas, Deepfake or unreal audio or video simulation in criminal law, Shahid Beheshti University Law and Technology Visa, Volume 25, 1401(In Persian)
 25. SLOOT, B. The Quality of Law: How the European Court of Human Rights gradually became a European Constitutional Court for privacy cases. JIPITEC, 2020, vol. 11, no. 2.
 26. Soltanifard, Mohammad, Maryam Salimi and Seyyed Gholam Reza Falsafi, fake news and coping skills, Media magazine, year, 28, Volume 3. (In Persian)
 27. SWISS INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW. Comparative Study on blocking, filtering and take-down of illegal internet content. Strasbourg: Council of Europe, 2017, vol. 16.
 28. Big Brother Watch and Others v. the United Kingdom, nos. 58170/13, 62322/14 and 24969/15, ECtHR, 2013, 2014, 2015.
 29. Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway, no. 21980/93, § 59, ECtHR, 1999.
 30. Frankowicz v. Poland, no. 53025/99, § 51, ECtHR, 2008
 31. Karademirci and Others v. Turkey, nos. 37096/97.
 32. Leroy v. France, no. 36109/03, ECtHR, 2018.
 33. Lingens v. Austria, no. 9815/82, § 41, ECtHR, 1986.
 34. Magyar v. Hungary, no. 73593/10, ECtHR, 2014.
 35. Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung v. Austria, no. 39534/07, ECtHR, 2013.
 36. VORHOOF, D. European court of human rights: Rebechenko v. Russia. Human Rights Centre of Ghent University and Legal Human Academy, 2019, vol. 6, no. 1, pp. 1–3.