شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های تحقق سیاستگذاری داده حکومتی باز در ایران: کاربست روش تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

داده حکومتی باز موضوعی نو و جدید است که در دستور کار نهادهای بین‌المللی و دولت‌های توسعه‌یافته قرار گرفته است. سیاستگذاری داده حکومتی باز مجموعه اقداماتی است که دولت و حکومت باید انجام دهند تا با رعایت محرمانگی‌ها، دسترسی عمومی به داده‌ها و اطلاعات سیاستی فراهم گردد تا مردم و نخبگان در فرآیندهای سیاستگذاری و البته نظارتی مشارکت داشته باشند. این پژوهش در صدد است با بهره‌گیری از روش پژوهش آمیخته، چالش‌های سیاستگذاری داده حکومتی باز را شناسایی و اولویت‌بندی کند. ابتدا در مرحله کیفی، با مرور ادبیات موضوع، چالش‌های سیاستگذاری داده باز و تجربیات دیگر کشورها شناسایی گردید. سپس با تشکیل جلسه گروه کانونی متشکل از برخی از پژوهشگران، سیاستگذاران و افراد مرتبط با حوزه داده باز، این چالش‌ها متناسب با شرایط کشور و زیست‌بوم آن تعیین گردید. در مرحله کمّی با بهره‌گیری از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی و تاپسیس فازی، چالش‌های شناسایی‌شده، توسط خبرگان اولویت‌بندی شدند. در پایان نیز بر اساس چالش‌های اولویت‌دار شناسایی‌شده، چالش‌های اساسی تحقق داده حکومتی باز و برخی راه‌حل‌ها و توصیه‌های سیاستی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1- عبدالحسین زاده، محمد؛ ثنایی، مهدی؛ ذوالفقارزاده، محمد مهدی. (1396)، مفهوم‌شناسی سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و تبیین مزایا و فواید آن در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 7، ش 22، ص 55-74.
ب) انگلیسی
2- Abduaziz, A. A., Akmal, A. V., & Nurbek, B. N. (July 01, 2015), E-Government, Open Data, and Security: Overcoming Information Security Issues with Open Data. Computer Science and Information Technology, 3(4), 133-137
3- Birkinshaw, Patrick. (2010), Freedom of Information 4ed. Cambridge University Press.
4- Chang, D.Y. (1992), Extent Analysis and Synthetic Decision, Optimization Techniques and Applications, World Scientific, Singapore, 1: 352.
5- Chapman, R. A., & Hunt, M. (2006), Open government in a theoretical and practical context. Aldershot, Hants, England: Ashgate.
6- Corbetta, P. (2003), Social Research; Theory, Methods and Techniques, Sage Pub, London
7- Creswell, J., W. and V. L Plano Clark. (2007), Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc
8- European Commission. (2012, December) Directive 2003/98/EC of the European parliament and of the council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information. European Commission.
9- European Data Portal (2015): Creating Value through Open Data. Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources. Available online at: http://www.europeandataportal.eu/en/ content/creating-value-through-open-data.
10- Ganapati, S., & Reddick, C. G. (April 01, 2012), Open e-government in U.S. state governments: Survey evidence from Chief Information Officers. Government Information Quarterly, 29, 2, 115-122.
11- Geiger CP, von Lucke J. (2012), Open government and (linked)(open)(government)(data), JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government, 4 (2), 78-265.
12- Gurin J. (2014), Open data now: the secret to hot startups, smart investing, savvy marketing, and fast innovation: McGraw Hill Education.
13- Harrison, T. M., Guerrero, S., Burke, G. B., Cook, M., Cresswell, A. (October 25, 2011), Open government and e-government: Democratic challenges from a public value perspective. Acm International Conference Proceeding Series, 245-253.
14- Janssen, K. (January 01, 2011), The influence of the PSI directive on open government data: An overview of recent developments. Government Information Quarterly, 28, 4, 446-456.
15- Kitzinger, J., Barbour, R.S. (1999), Introduction: the challenge and promise of focus groups. In: Barbour, R.S., Kitzinger, J. (Eds.), Developing Focus Group Research. Sage Pub, London
16- Lövnord,Alexander. (2014), Barriers when adopting, implementing, and innovating open data in local municipal organizations, Department of informatics, Master of IT Mangement.
17- M. Janssen, Y. Charalabidis & A. Zuiderwijk. (2012), Benefits, Adoption, Barriers and Myths of Open Data and Open Government. Information Systems Management (ISM), vol. 29, no.4, pp. 258-268.
18- McKinsey Global Institute. (2013), Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information
19- Open Knowledge International. (2015), Open Definition version 2.0. [Accessed: 1395/08/23] Retrieved from http://opendefinition.org/od/
20- Tashakkori, A., and C. Teddlie. (2003), "Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research", First Edition, Sage Publication Inc
21- Ubaldi, B. (2013), “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on Public Governance, No. 22, OECD Publishing
22- United Nations. (2013), Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement. Retrieved from http://www.unpan.org/DPADM/EGovernment/OpenGovernmentData andServices/tabid/1536/language/en-US/Default.aspx
23- UNPAN. (2015), The context: e-Government, Open Government, Open Data. United Nations Public Administration department.
24- Whitmore, A. (April 01, 2012), Extracting knowledge from U.S. department of defense freedom of information act requests with social media. Government Information Quarterly, 29, 2, 151-157.
25- World Bank. (2016), Open Government Data Toolkit. From: opendatatoolkit.worldbank.org
26- Worthy, B. E. N. (October 01, 2010), More Open but Not More Trusted? The Effect of the Freedom of Information Act 2000 on the United Kingdom Central Government. Governance, 23, 4, 561-582.
27- Zuiderwijk, A., Janssen, M. (2013), A coordination theory perspective to improve the use of open data in policymaking. in Proceeding 12th Conference on Electronic Government (EGOV), Koblenz, Germany,pp.38–49
28- Zuiderwijk, A., Janssen, M. (2014), Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. In Government Information Quarterly 31, pp. 17–29
29- Zuiderwijk, A.M.G., Helbig, N., Gil-García, J.R., & Janssen, M.F.W.H.A. (2014), Special Issue on Innovation through Open Data: A Review of the State-of-the-Art and an Emerging Research Agenda: Guest Editors’ Introduction, (Article.) University of Talca, Faculty of Engineering.
30- Zuiderwijk, Janssen M., Choenni S., Meijer R., Sheikh Alibaks R. (2012), Socio-technical impediments of open data, Electronic Journal of eGovernment, vol. 10, no. 2, pp. 156 – 172.