شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رشته خط‌مشی گذاری عمومی به عنوان یک دانش مسئله-محور، با هدف حل مسائل عمومی شکل گرفت. حال این سوال وجود دارد که چگونه می‌توان مسائل و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی- که خود به دنبال حل مسائل عمومی است- را واکاوی نمود؟ بدین منظور نیازمند طراحی چارچوبی برای تبیین چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی هستیم. از آنجا که سطح تبیین‌گری چنین چارچوبی از طریق تطبیق با یکی از موضوعات متداول در کشور افزایش خواهد یافت، لذا پژوهش حاضر پس از معرّفی چارچوب به تطبیق آن با مسائل و خط‌مشی‌های زیست‌محیطی می‌پردازد. بدین منظور از رهگذر به کارگیری روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد بالادستی محیط زیست، مضامین اصلی و فرعی در قالب «دوگان»‌ها استخراج شد که از مهمترین آنها می‌توان به دوگان دانش کنش، دوگان نشانه ریشه، دوگان حفاظت توسعه، دوگان تعامل تحفّظ و دوگان ساختار کارکرد در خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


1 - آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا (1395). تحقیق در عملیات نرم، رویکردهای ساختاردهی به مسئله، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم.
2 - اسمیت، کوین، لاریمر، کریستوفر (1395). درآمدی بر نظریه خط‌مشی‌گذاری عمومی، ترجمه حسن دانائی‌فرد، تهران: انتشارات صفّار (اشراقی).
3 - اصلی‌پور، حسین، (1393). رساله دکتری تدوین الگوی بومی خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
4 - اصلی‌پور، حسین، شریف‌زاده، فتّاح (1394). راهبرد سیاستگذاری زیست‌محیطی کشور در بستر نظریات متعارف تصمیم‌گیری عمومی، سال 22، شماره 83.
5 - جاج، تیموتی، رابینز، استیون (1397). رفتار سازمانی، ترجمه مهدی زارع،‌ تهران: نشر نص.
6 - رائو، کریشنا، (1385). توسعه پایدار، اقتصاد و ساز و کارها، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
7 - زاهدی، شمس‌السادات (1389). توسعه پایدار، تهران: انتشارات سمت.
8 - عنایت‌الله، سهیل، میلویویچ، ایوانا (1395). تحلیل لایه‌ای علّت‌ها، ترجمه علیرضا نصر اصفهانی، تهران: نشر شکیب، جلد اول.
9 - مطهری، مرتضی (1384). مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا، جلد سوم.
10 - میرزایی اهرنجانی،حسن، سرلک، محمد علی (1384). نگاهی به معرفت شناسی سازمانی: سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی، پیک نور، شماره 11، صص. 69-78.
11 - میرزایی اهرنجانی، حسن (1377). تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر وجدان کار و انضباط اجتماعی در سازمان، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
12 - هومن، حیدرعلی (1385). راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.
13- Agenda 21, (1992). The United Nations Conference on Environment and development (UNCED), Chapter 28, section 1-5.
14- Arponen, V., (2014). The Cultural Causes of Environmental Problems, Environmental ethics, Vol. 36 (2).
15- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
16- Calabrese, D. (2008). Environmental policies and strategic communication in Iran; The value of public opinion research in decision making, World Bank Publication, Washington, D.C.
17- Checkland, P. Holwell, S. (1998). Information, Systems and Information Systems-making sense of the field, Wiley; 20 (4).
18- Crabbe, Ann; Leroy, Pieter, (2008). The Handbook of environmental policy evaluation, London: Earthscan.
19- Creswell, J. W. (2005). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches, London: Sage Publication.
20- Deleon, P; Overman, E; (2008). A history of Policy Science, University of calaroda at Denver.
21- Denhardt, Robert B. (1990). Public administration theory: the state of the discipline, NJ: Chathman House Publishers.
22- Hills, Peter, Roberts, Peter, (2010). Political Integration, Transboundary Pollution and Sustainability: Challenges for Environmental Policy in the Pearl River Delta Region, Journal of environmental planning and management, Vol. 44 (4).
23- Howlett, Michael, (2009). Studying Public Policy, Oxford New York University Press, Third Edition.
24- Humphreys, David (2009). Environmental and ecological citizenship in civil society. The International Spectator, Vol. 44(1) pp. 171–183.
25- Jacobs, David, Kelly, Tom, (2007). Linking Public Health, Housing, and Indoor Environmental Policy: Successes and Challenges at Local and Federal Agencies in the United States, Environmental Health Perspectives, Vol. 115 (6).
26- Lempert, Robert, Scheffran, Jurgen, Sprinz, Detlef; (2009). Methods for Long-Term Environmental Policy Challenges; Global Environmental Politics, Vol. 9 (3).
27- Mabroor, Hassan, (2017). Environmental diplomacy in South Asia: Considering the environmental security, conflict and development nexus, Geoforum, Vol 82.
28- Robbins, S., Judge, T. (2012). Organizational Behavior, NY: Prentice Hall, 15th edition.
29- Ryan, W., Bernard, H., (2003). Techniques to identify themes in qualitative data, Field Methods, Vol. 17.
30- Sabatier, Paul, (2007). Theories of the policy process, NY: Routledge.
31- Shafritz, J; Borick, Christopher P. (2008). Introducing Public Policy, NY: Longman Press.
32- Sohail Inayatullah, (2009). Causal Layered Analysis in Futures Research Methodology version 3.0.
33- Sprinz, Detlef, (2012). Long-Term Environmental Policy: Challenges for Research, Journal of Environment & Development, Vol. 21 (1).
34- Straaten, Jan, (2007). A sound European environmental policy: Challenges, possibilities and barriers, Journal of environmental politics, Vol. 1 (4).
35- Strauss, A. & Corbin J. (1998). Basics of qualitative research, Newbury Park, CT: Sage Publications.
36- Werf, Edwin, Maria, Corrado, (2012). Imperfect environmental policy and polluting emissions: the green paradox and beyond, International Review of Environmental and Resource Economics, Vol. 6.