شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

استادیار مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

رشته خط‌مشی گذاری عمومی به عنوان یک دانش مسئله-محور، با هدف حل مسائل عمومی شکل گرفت. حال این سوال وجود دارد که چگونه می‌توان مسائل و چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی- که خود به دنبال حل مسائل عمومی است- را واکاوی نمود؟ بدین منظور نیازمند طراحی چارچوبی برای تبیین چالش‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی هستیم. از آنجا که سطح تبیین‌گری چنین چارچوبی از طریق تطبیق با یکی از موضوعات متداول در کشور افزایش خواهد یافت، لذا پژوهش حاضر پس از معرّفی چارچوب به تطبیق آن با مسائل و خط‌مشی‌های زیست‌محیطی می‌پردازد. بدین منظور از رهگذر به کارگیری روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد بالادستی محیط زیست، مضامین اصلی و فرعی در قالب «دوگان»‌ها استخراج شد که از مهمترین آنها می‌توان به دوگان دانش کنش، دوگان نشانه ریشه، دوگان حفاظت توسعه، دوگان تعامل تحفّظ و دوگان ساختار کارکرد در خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها