الگوهای ذهنی اعضای هیئت علمی درباره پیامدهای سیاست رشد کمی دانشجویان: مطالعه‌ای براساس روش کیو

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار مدیریت دولتی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

در ایران سونامی رشد بی‌رویه کمی دانشجویان در سال‌های پس از انقلاب به ویژه سال‌های اخیر، پیامدهای متعددی در سطح جامعه داشته است. هدف این مقاله شناسایی پیامدهای رشد کمی دانشجویان در ایران از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. به این منظوربااستفاده از روش‌شناسی کیو،ذهنیت‌های مختلف اعضای هیئت علمی نسبت به این موضوع تحلیل و بررسی شد. پژوهش حاضر با رویکرد اکتشافی به روش پیمایشی انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بود و نمونه‌گیری به روش در دسترس انجام گرفت. برای تحقق هدف پژوهش، پس از مطالعه متون نظری تحقیق و انجام‌دادن ده مصاحبه باخبرگان آگاه و متخصص در حوزه موضوع پژوهش و با معیار اشباع نظری داده‌ها، و ارسال ایمیل به اعضای هیئت علمی، پس از خلاصه‌سازی و بررسی گزاره‌های حاصله،38 گزاره به عنوان پیامد رشد کمی دانشجویان شناسایی  و اولویت‌بندی شد.درنهایت، نتایج نشان داد دو دیدگاه یا الگوی ذهنی متمایز نسبت به پیامدهای رشد کمی دانشجویان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها