کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

استادیار مطالعات اجتماعی پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف پژوهش، بررسی کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت است. پرسش اصلی این است که فرایند سیاستگذاری آموزشی در تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت چه کارکردهایی دارد؟ داده‌­های تحقیق از راه مطالعه­ متون علمی به شیوه­ اکتشافی، تلفیقی و چندرشته­‌ای گردآوری شد. سپس، با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای نظام تعلیم و تربیت، داده‌­ها و اطلاعات به دست آمده در زمینه­ کارکردهای سیاستگذاری آموزشی در چهار مضمون و دوازده مقوله طبقه‌­بندی گردید و مدل مفهومی پزوهش ارائه شد. بر اساس نتایج، فرایند سیاستگذاری آموزشی از طریق چهار مضمونِ کارکردی ِ«توسعه­ هنجارهای مدنی»، «خلق سرمایه­­­‌های غیرمادی»، «نهادینه‌­سازی جامعه­‌پذیری سیاسی»، «آموزش حفظ محیط زیست­»، در تحققِ چهار هدف بنیادینِ نظام تعلیم و تربیت شامل «ایجاد جامعه­‌ی دموکراتیک»، «کمک به رشد اقتصادی جامعه»، «پرورش شهروند خوب» و «نیل به توسعه­ پایدار»، اثرگذار است. روش تحقیق توصیفی- تبیینی و شیوه­‌ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه­‌ای - اسنادی است.

کلیدواژه‌ها