تأملی در فلسفه سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی؛ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بازسازی فلسفی سیاست گذاری عمومی و اهمیت تاکید بر زیست جهان و زندگی روزمره در تدوین سیاست‌ها دو موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. بنابر استدلال نویسنده، به دلایل متعدد سیاست گذاری عمومی نمی‌تواند از فلسفه فارغ باشد و براساس سه مولفه اصول، ارزش و دانش این موضوع را بررسی می‌کند. به علاوه، سیاست گذاری عمومی برای بازاندیشی در مبانی خود پیوسته به فلسفه مراجعه می‌کند. با توجه به این نکته‌ها می‌توان از «فلسفه سیاست گذاری عمومی» به عنوان یکی از شاخه‌های سیاست گذاری عمومی نام برد. وظیفه این فلسفه ارائه پیشنهادهای عملی برای اصلاح و بهبود معرفتی – روشی سیاست گذاری عمومی و نقادی آن می‌باشد. در همین ارتباط در مقاله حاضر پیشنهادی در این زمینه مبنی بر ضرورت توجه ویژه به زیست جهان و زندگی روزمره در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


الف- فارسی
1-       برگر، پیتر، لوکمان، توماس (1387)، ساخت اجتماعی واقعیت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
ب-انگلیسی
2-        - Anderson, Lisa (2003), Pursuing truth, exercising power: Social Science and public policy in the twenty - first century, Now York, Columbia University press.
3-        - Berger, peter. Berger, Brigitte Berger. Kellner, Hansfried (1974), The homeless mind, Harmonds worth, Penguin Books.
4-        - Buckley, Philip (1992), Husserl, Heidegger and the crisis of philosophical responsibility, Dordrecht, Kluwer Academic publishers.
5-        - Carr, David (1987), Interpreting Husserl: Critical and comparative studies, Dordrecht, Martinus Nijhoff publishers.
6-        - Connolly, William (1994), The terms of political discourse, Oxford, Blackwell.
7-        - Erikson, Erik. Weigard, Jarle (2003), Understanding Habermas, London, Continuum.
8-        - Fenwick, John. Macmillan, Janice (2010), "Introduction", in John Fenwick edited public management in the post - modern era: Challanges and prospects, Northampton, Edward Elgar.
9-        - Fetzer, James (1996), "Computer reliability and public policy: limits of knowledge of computer - based systems", in Ellen Fankel Paul and others edited, Scientific innovation, Philosphy and public policy, Cambridge, Cambridge university press.
10-     - Habermas, Jürgen (1998), The theory of communicative action, Cambridge, polity press, vol 2.
11-     - Haldane, John (2000), Philosophy and public affair, Cambridge, Cambridge university press.
12-     - Heller, Agnes (1987), Radical philosophy, oxford, Blackwell.
13-     - Husserl, Edmund (1970), The crisis of European sciences, Evanston, Northwestern university press.
14-     - Kay, Adrian (2006), The dynamics of public policy: Theory and evidence, Cheltenham, Edward Elgar.
15-     - Levin, David (1970), Reason and evidence in Husserl’s phenomenology, Evanston, North western University press.
16-     - Lyotard, Jean - Francois (1984), The post - modern condition, Minneapolis, university of Minnesota press.
17-     - Mezei, Balazs (1995), World and life - world: Aspects of the philosophy of Edmund Husserl, Frankfurt, Europaischer velragder wissenschaften.
18-     - Parsons, Wayne (2010), "Modernism redux: po - mo problems and hi - mo public policy", in John Fenwick edited public management in the post - modern era: Challanges and prospects, Northampton, Edward Elgar, pp. 12 - 38.
19-     - Pettit, Philip. Marti, Jose Luis (2010), A political philosophy in public life, Princeton, Princeton university press.
20-     - Shafritz, Jay. Borick, Christopher (2008), Introducing public policy, New York, Pearson Longman.
21-     - Smith, Kevin. Larimer, Christopher (2009), The public policy theory primer, Boudler, west view.
22-     - Wilson, Richard (2006), "policy analysis and policy advise", in Michael Moran and others edited the oxford hand book of public policy, oxford, oxford university press, pp. 152 - 168.