مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد هنر دانشگاه امام رضا (ع)

2 استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مداخله ‏های دولت می‌تواند نقش بسیار با اهمیتی در روند تولیدات بازار داشته باشد. از آن‌جایی که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به مداخله‏ های دولت در بازار وجود دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیل آمارهای توصیفی به بررسی انواع این دیدگاه‌ها و بررسی وضعیت کنونی مداخله ‏های دولت در بازار تولید تئاتر ایران می‌پردازد. به منظور تبیین آثار مداخله ‏های دولت در بازار تئاتر از داده‏های مربوط به تولیدات تئاتر در طی سال‏های 1389 تا 1394 استفاده شده است. نتایج این مقاله گویای آن است، دولت از طریق توسعه زیرساختارها، مقررات­زایی، انحرافات قیمتی و برخی سیاست‏های صلاح­دیدی تلاش نموده تا بازار را کنترل نماید، اما این مداخله‏ ها اثربخشی مورد انتظار را نداشته است. همچنین این مقاله، دلالت‌های سیاستی تجربه ایران از مداخله دولت در بازار تولید تئاتر را مورد بحث قرار می‌دهد. این دلالت‏ها پیشنهاد می‌کند که دولت، سیاست‏های مداخله‏ گرایانه خود را به گونه‏ای تنظیم کند که به توسعه بیشتر زیرساختارها، عدم تجاوز مقررات‏ زایی از حد بهینه، حداقل پیچیدگی قوانین و فرآیندها و نیز حداقل انحراف در قیمت نهاده‏ها و ستاده تئاتر منجر شود و علاوه بر این‏ها، از هر گونه مداخله صلاحدیدی پرهیز نماید.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       ابینگ، هانس (1392). درآمدی بر اقتصاد استثنایی هنر؛ چرا هنرمندان فقیرند، ترجمه حمیدرضا شش‏جوانی، اصفهان: انتشارات دانشگاه هنر اصفهان.
2-       ﭘﯿﮑﺎک، آﻟﻦ (1376). اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﮕﯽ و ﻋﻠﯽ اﻋﻈﻢ، تهران: ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
3-       تراسبی، دیوید (1387). اقتصاد و فرهنگ، ترجمه کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
4-       فتحی، بهروز (1392). سالنامه آماری فرهنگ و هنر، تهران: نشر شلاک.
5-       فریدمن، میلتون (1367). آزادی انتخاب، ترجمه حسین حکیم‌زاده جهرمی، تهران: نشر پارسی.
6-       گینزبرگ، وﯾﮑﺘﻮر و ﺗﺮاﺳﺒﯽ، دﯾﻮﯾﺪ (1392). اﻗﺘﺼﺎدِ ﻫﻨﺮ، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﺮﯾﺪی، ﻣﺮﯾﻢ ﻻوی، ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺗﻘﯽزادﮔﺎن و زﻫﺮا ﺷﺮﯾﻌﺘﯽﻓﺮ، مشهد: اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺪﺧﺸﺎن.
7-       مریدی، محمدرضا و تقی‌زادگان، معصومه (1390). سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی بخش فرهنگ: ارزیابی طرح کلان رونق بخشی به بازار هنر ایران در دهه 1380، فصلنامه جامعه‌شناختی ایران. تهران، شماره (2): 109-131.
ب) انگلیسی
8- Adelman, I. (2000). The Role of Government in Economic Development. F. Tarp (Ed.). 48-79. Routledge, London: Aghio
9- Anderson, K., & Hayami, Y. (1986). The Political Economy of Agricultural Protection (Sydney: Allen ft Unwin).
10- Baumol, W. J. & Bowen, W. G. (1967). Performing Arts: The Economic Dilemma. Twentieth Century Fund. New York: The Twentieth Century Fund.
11- Baumol, W. J. (1993). Health Care, Education and the Cost Disease: A Looming Crisis for Public Choice. Public Choice. (77), 17-28.
12- Berleant, A. (1980). Subsidization of Art as Social Policy. Journal of Cultural Economics. (4), 63–72.
13- Borgonovi, F. (2005). Public Policy and the Performing Arts: Intended and Unintended Consequences of Public Subsidies. Thesis the University of London for the degree of Doctor of Philosophy. London: School of Economics and Political Science.
14- Brundtland, G. H. (2000). Mental Health in the 21st Century. Bulletin of the World Health Organization. (78)4, 411-411.
15- Caves, R. E. (2000). Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Cambridge: Harvard University press.
16- Culyer, A. J. (2010). The dictionary of health economics. Edward Elgar Publishing.
17- Clark, C. & Jung, C. (2002). Implications of the Asian Flu for Developmental State Theory: The Cases of South Korea and Taiwan. Asian Affairs: An American Review. (29)1, 16-42.
18- Cwi, D. (1980). Public Support of the Arts: Three Arguments Examined. Journal of Cultural Economics. (4)2, 39-62.
19- Danto, A. C. (1981). The Transfiguration of the Commonplace. Cambridge: Harvard University Press.
20- Davidson, J. (1984). Tax-Related Development Strategies for Local-Government. Real Estate Law Journal. (13)2, 121-140.
21- Daude, C., Yeyati, E. L., & Nagengast, A. J. (2016). On the Effectiveness of Exchange Rate Interventions in Emerging Markets. Journal of International Money and Finance, 64, 239-261.
22- Fazioli, R. & Filippini, M. (1997). Cost Structure and Product Mix of Local Public Theatres. Journal of Cultural Economics. (21), 77–86.
23- Feld, A. L. (2008). Revisiting Tax Subsidies for Cultural Institutions. Cultural Economics. (32), 275–279.
24- Frey, B. S. (1999). State Support and Creativity in the Arts: Some New Considerations. Journal of Cultural Economics. (23), 71–85.
25- Frey, B. S. (2000). Arts and Economics: Analysis and Cultural Policy. Berlin: Springer Verlag.
26- Grimsey, D. & Lewis, M. (2004). Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. Edward Elgar. Cheltenham: UK.
27- Hayami, Y. (2005). Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations. Oxford University Press.
28- Hayek, F. A. (1971). Tiger by the Tail. Ludwig von Mises Institute. A (4).
29- Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development (No. HD82 H49).
30- Horowitz, H. (1988). Public Support for Art: Viewpoints Presented at The Ottawa Meeting S. Journal of Cultural Economics. (13), 1-20.
31- Hume, D. (1742). Of Delicacy in Taste and Passion. In: Hume, D. (Ed.), Essays, Moral, Political and Literary. Liberty Fund, Indianapolis.
32- Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan: London.
33- Krueger, A. O. (1974). The Political Economy of the Rent Seeking Society. American Economic Review. (64)3, 291-303.
34- La Porta, R, Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). Government Ownership of Banks. Journal of Finance. (57)1, 256- Lange, M., Bullard, J., Luksetich, W. & Jacobs, P. (1985). Cost Functions for Symphony Orchestras. Journal of Cultural Economics. 9, 71–85.
35- Lin, J., Cai, F., & Li, Z. (1998), Competition, Policy Burdens, and State-owned Enterprise Reform. American Economics Review. 88, 422-427.
36- Lindsay, C. M. (1969). Option Demand and Consumer's Surplus. The Quarterly Journal of Economics. (83)2, 344-346.
37- Mathur, I., & Marcelin, I. (2015). Institutional Failure or Market Failure?. Journal of Banking & Finance, 52, 266-280.
38- McCain, R. A. (1982). Optimal Subsidies to the Arts in a Shortsighted World. Journal of Cultural Economics, 6, 15 -32.
39- Menger, C. (1871). Grundsätze der volkswirthschaftslehre. (1).
40- O’Hagan, J. (1998). The State and the Arts. An Analysis of Key Economic Policy Issues in Europe and the United States. Cheltenham: Edward Elgar
41- Peacock, A. (1969). Welfare Economics and Public Subsidies to the Arts. Manchester School of Economic and Social Studies. 4 (December). 323–35.
42- Pennathur, A., Smith, D., & Subrahmanyam, V. (2014). The Stock Market Impact of Government Interventions on Financial Services Industry Groups: Evidence from the 2007-2009 Crisis. Journal of Economics and Business, 71, 22-44.
43- Polanyi, K. (1957). The Great Transformation:(The Political and Economic Origin of Our Time). Boston: Beacon Press.
44- Russell, M. (1980). Comments on Art Subsidy- Distribution Effects and the Public Purse. Journal of Cultural Economics. (4), 75 -80.
45- Samli, A. C. (2010). Infrastructuring: The Key to Achieving Economic Growth, Productivity, and Quality of Life. Springer Science & Business Media.
46- Schiff, M., & Valdés, A. (1992). A Synthesis of the Economics in Developing Countries. (4) of The Political Economy of Agricultural Pricing Policy. World Bank Comparative Studies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
47- Schulze, G. G., & Ursprung, H. W. (2000). La Donna e Mobile–or Is She? Voter Preferences and Public Support for the Performing Arts. Public Choice. (102)1-2, 129-147.
48- Smith, A. (1776/1976). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, eds. R. H. Campbell, A. S. Skinner and W. B. Todd, 2 Vols., Oxford, Clarendon Press.
49- Stiglitz, J. E. (1994). The Role of the State in Financial Markets. Proceedings of the World Bank Annual Conference on Economic Development 1993. Washington: World Bank.
50- Timmer, C. P. (1973). Choice of Technique in Rice Milling on Java. Bulletin of Indonesian Economic Studies, (9)2, 57-76.
51- Towse, R. (2010). A Textbook of Cultural Economics. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.
52- Throsby, D. (2001). Economic and Culture. Cambridge University Press. Cambridge.
53- Vaughan, R. J. (1977). The Use of Subsidies in the Production of Cultural Services. Journal of Cultural Economics. (1)1, 82 -92.
54- Van der Ploeg. F. (2004). Comment. Journal of Cultural Economics. (28)4, 275 -61.
55- Von Benda – Beckman F. & T. Van Meijl (eds.) (1999). Property Rights and Economic Development. London: Kegan Paul.
56- Yeyati, L. E., Micco, A., Panizza, U., Detragiache, E., & Repetto, A. (2007). Are Appraisal of State-Owned Banks. Journal of Cultural Economics. (7)2, 209-259.