واکاوی شکست سیاستهای هم تکاملی صنعت بانکداری و فناوری اطلاعات در ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم ها، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال­های اخیر، فناوری اطلاعات تاثیر چشمگیری در کسب و کار بانکداری داشته است. روندهای آینده نیز نشان دهنده این است که کسب و کار بانکی و فناوری اطلاعات به نحو فزاینده‌ای با یکدیگر ترکیب خواهند شد و نوآوری و موفقیت اقتصادی در بانکداری بر پایه همزیستی کسب و کار بانکی و فناوری اطلاعات خواهد بود. از این رو، چگونگی این همزیستی و تعامل از موضوعات چالش برانگیز این حوزه است. این پژوهش با کاربرد استعاره زیستیِ هم­تکاملی برای توصیف روابط میان بانکداری و فناوری اطلاعات و کاربرد روش تحلیل چندلایه­ای، سعی در به تصویر کشیدن علل ناکامی­های سیاست­های ارائه شده برای هم­تکاملی بانکداری و فناوری اطلاعات در کشور داشته است. بدین منظور در ابتدا مصاحبه باز با خبرگان بانکداری و فناوری اطلاعات صورت پذیرفته که پس از دسته­بندی و تحلیل سه لایه­ای آنها، فضای سیاستگذاری که موجب آشفتگی وضعیت شده تشریح شده است. در انتها، حوزه­های سیاستگذاری برای بهبود وضعیت هم­تکاملی بانکداری و فناوری اطلاعات، مشخص شده است. اعتباربخشی به نتایج و تکمیل مفاهیم، در گروه­ کانونی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       اسدزاده، احمد، کیانی، هیوا (1390)، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی سودآوری بانک­های منتخب ایران، اولین کنفرانس بانکداری الکترونیکی و نظام­های پرداخت.
2-       پاشایی­فام، رامین، رضا، شکرگزار، جلالی، احسان (1390)، ارائه چارچوبی برای به کارگیری فناوری اطلاعات در نظام بانکی با توجه به ایجاد زیرساخت­های لازم در بانکداری الکترونیکی و چالش­های پیش رو، اولین کنفرانس بانکداری الکترونیکی و نظام­های پرداخت.
3-       دلاور، علی (1389). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دلاور. انتشارات رشد.
4-       فرتوک­زاده، حمیدرضا، وزیری، جواد (1392)، عقلانیت­های پایه در گذار به آینده. موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران، پژوهشکده اندیشه دفاعی، گزارش پژوهشی.
5-       فرتوک­زاده، حمیدرضا، وزیری، جواد (1392)، ساخت درونی قدرت ملی، الگوی سه لایه­ای و رمزگشایی از پیچیدگی مرکب، تهران، معاونت امور راهبردی و اشراف فرماندهی.
6-       گودرزی، آتوسا، زبیدی، حیدر (1387)، بررسی تأثیر گسترش بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک­های تجاری ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 35.
7-       نقشه راه بانک مرکزی (1393)، آدرس اینترنتی: http://www.cbi.ir/showitem/12792.aspx.
­­
ب) انگلیسی
8- Bátiz-Lazo, B., & Wood, D. (2002). An historical appraisal of information technology in commercial banking. Electronic Markets, 12(3), 192-205.
9- Burns, T. R., Baumgartner, T., & DeVille, P. (1985). Man, Decisions, and Society: The Theory of Actor-System Dynamics for Social Scientists.
10- dangolani, S. K. (2011). The Impact of information technology in banking system (A case study in Bank Keshavarzi IRAN). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 13-16.
11- Ehrlich, P. R., & Raven, P. H. (1964). Butterflies and plants: a study in coevolution. Evolution, 586-608.
12- Furst, K., Lang, W. W., & Nolle, D. E. (2001). Internet banking in the US: Landscape, prospects, industry implications. Capco Institute Journal of Financial Transformation(2), 45.
13- Futuyma, D. J., & Slatkin, M. (1983). Coevolution: Sinauer Associates Incorporated.
14- Hermans, l. (2005). Actor analysis for water resources management: putting the promise into practice. Eburon Uitgeverij BV.
15- Inayatullah, S. (1998). Causal layered analysis: Poststructuralism as method. Futures, 30(8), 815-829.
16- Khan, M. A. (2011). A co-evolutionary framework to reducing the gap between business and information technology.
17- Kitzinger, J. (1995). Qualitative research. Introducing focus groups. BMJ: British medical journal, 311(7000), 299.
18- Lamberti, H.-J., & Büger, M. (2009). Lessons learned: 50 years of information technology in the banking industry–the example of Deutsche Bank AG. Business & Information Systems Engineering, 1(1), 26-36.
19- Murmann, J. P. (2003). Knowledge and competitive advantage: The coevolution of firms, technology, and national institutions: Cambridge University Press.
20- Porter, T. B. (2006). Coevolution as a research framework for organizations and the natural environment. Organization & Environment, 19(4), 479-504.
21- Schein, E. H. (1985). Organisational culture and leadership: A dynamic view. San Francisco.
22- Shu, W., & Strassmann, P. A. (2005). Does information technology provide banks with profit? Information & management, 42(5), 781-787.
23- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social network analysis: Methods and applications (Vol. 8): Cambridge university press.
24- Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: taking stock, looking ahead. Journal of economic literature, 38(3), 595-613.