تبیین چالش های اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، فرا ترکیب یافته های  پژوهش های انجام شده در زمینه چالش های اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. روش پژوهش، کیفی از نوع فراترکیب است. جامعه تحقیق، یافته‌های پژوهشی یک دهه یعنی از سال 1390 تا  1399 می باشد که از میان مطالعات منتشر شده، تعداد 50 مقاله به طور هدفمند بر مبنای اهداف پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، فیش برداری است که همزمان با فرایند جمع آوری اطلاعات، یافته های حاصله؛ دسته بندی، کدگذاری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش علی رغم نقاط قوت و ظرفیت های فراوان با چالش های سیاستگذاری، چالش های مفهومی، چالش های مدیریتی، چالش های قانون‌گذاری و چالش های اجرایی مواجه است.

کلیدواژه‌ها


اخوان، سعید، اسحاقی کوپایی، زهرا(1390) نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل سیاستگذاری فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین. فصلنامه نوآوریهای آموزشی.
افروز، داریوش (1394). بررسی چالش های موجود در سند تحول بنیادین، دومین کنفرانی بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت.
امراللهی، سکینه.(1395) بررسی موانع پیش روی تحول بنیادین آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان آموزش وپرورش منطقه 2 تهران. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی.
یداللهی، انور، زارعی، یاوری(1397). بررسی تطبیقی  رویکرد سند 2020 و سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران به عدالت آموزشی جنسیتی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، 21(4): 169-197.
بذر افشان مقدم، مجتبی، شوقی، مریم، رحمان خواه، راحیل (1394). جایگاه نظارت و راهنمایی در سند تحول بنیادین آموززش و پرورش، مبانی تعلیم و تربیت، 5(2): 43-23.
پیروانی نیا، پونه،  پیروانی نیا، پگاه(1392). تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی"، نشریه یادگیری الکترونیکی مدیا،14(3): 40-48.
ترکاشوند، مراد(1392). بررسی و نقد مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، چکیده مقالات چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت.
مظاهری،حسن، نعمت الله موسی پور، فائزه ناطقی(1395). نقش خانواده در برنامه درسی شایستگی – محور دوره ابتدایی از منظر اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش، خاانواده و پژوهش، 34(1): 7-34.
حسینی، سیده مریم(1394). مشارکت خانه و مدرسه بر اساس جهت گیری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،  همایش ملی آموزش ابتدایی.
دیبایی صابر، محسن(1399). تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به مولفه های شایستگی معلمان، دومین همایش ملی تربیت معلم،اصفهان
بدیعیان، راضیه، محمد حسین حیدری، محمد نجفی(1397). تحلیل جایگاه خودگردانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، شماره 22، بهار: 161-185.
رحیمی، حمید، مدنی، سید احمد،کوه پیما رونیزی، سمیه(1397). ارزیابی موانع تحقق اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، وآوری مدیریت آموزشی15(3):95-78.
رحیمی، طاهره(1395). بررسی نگرش والدین دانش آموزان متوسطه اول نسبت به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش. پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رعیت، جواد(1392). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و چالش های پیش روی آن از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی استان قزوین، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه قزوین.
سپید نامه، بهروز ، فراستخواه، مقصود  و رحمانی، جبار(1396). گفتمان علم و دین در سند تحول بنیادین، فصلنامه مطالعات اجتماعی فرهنگی 4(97):34-9.
سجادی، سید مهدی(1397). فلسفه تربیت فناورانه یا فلسفه فناوراه تربیت  نقد گفتمان سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 8(2): 5-25.
شمشیری، بابک، همایون، زهره، ایران پور، ماه منیر(1395). نقد و بررسی جایگاه تربیت هنری در سند تحول نظام تعلیم و تربیت ایران، هفتمین همایش  ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، دانشگاه شیراز.
صفارحیدری، حجت، حسین نزاد، رزا(1393). رویکردهای عدالت آموزشی، نگاهی به جایگاه عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین  نظام آموزش و پرورش ایران، مبانی تعلیم و تربیت، 4(1): 49-72.
طاهری نمهیل، ابراهیم، صیامی، فرشاد، ابراهیمی، پریسا(1394). نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل سیاستگذاری فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش ایران با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی  با تاکید بر پژوهش های نوین.
عباسی، منصوره ماهروزاده، طیبه، سجادی، سید مهدی و عدلی، فریبا(1398). تبیین فلسفی رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به دانش و نقد دلالت های آن در تعلیم و تربیت، اندیشه های نوین تربیتی، 15(4): 7-33..
عزیزی، ژیلا(1395).  چالشهای اجرایی شدن سند تحول بنیادین. رسانه معلم، شماره 0167.
غلامعلی تبار فیروز جانی(1394). بررسی چگونگی اجرای برنامه های عملیاتی ارائه شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: فاصله نظر و عم، 76.
فاطمی امین، گلنار، سید رضا، فاطمی امین(1397). تحلیل ساختار سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ایران (گذشته – حال – آینده)، تهران: مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت.
فیروز جانی تبار، غلامعلی (1394). بررسی چگونگی اجرای برنامه های عملیاتی ارائه شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه ریزی درسی ، فاصله نظر و عمل، 76.
قجری، ناصر، مزیدی، محمد، شمشیری، بابک(1399). واکاوی و فهم اهم چالش ها و موانع عملی پیش رو در تحقق سند تحول بنیادین با تمرکز بر زیر نظام های اصلی آن، پژوهش های برنامه درسی،10(1): 1-33.
کاکوجویباری،علی‌اصغر(1397). نقد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گزارش پژوهشی منتشر نشدهhttp://joibari.com/
کریمی، محمد حسن،مرزوقی، رحمت الله، محمدی، مهدی ، مزیدی، محمد ، تقوی نسب، سید نجمه(1397). بررسی الزامات تعلیم و تربیت از منظر رویکرد آینده گرایی با توجه به اسنناد توسعه جمهوری اسلامی ایران، تعلیم و تربیت، 134(1):: 1-20.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران(1399). بررسی راهکارهای تقنینی مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران
مجتبی همتی فر، محمد رضا آهنچیان(1392). بررسی الگوی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت:بررسی موردی: سازواری فلسفه  تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش، فصلنامه مبانی تعلیم و تربیت  3(2):25-48.
محمد شریفی، رحیم (1394) مطالعه شناخت و دیدگاههای معلمان و مدیران مدارس شهرستان سقز درباره سندتحول بنیادین و موانع اجرایی آن. پایاننامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
مذنبی، محمد صالح (1392). تبیین عوامل و زمینه های چالش بر انگیز د تحقق (اجرایی شدن) سند ملی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (با نگاه به راهکارها)، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران کرگز.
مرادی، رضا، پورشافعی، هادی(1394). سند تحول بنیادین نظام آموزشی و چالش های آن، همایش ملی تغییر در برنامه های آموزشی.
مرادی،فاطمه، رحمانی، جهانبخش ، شمشیری، محمد رضا(1397). نقد سیاستگذاری اجتماعی بر اساس سند تحول، فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه شوشتر،3(42):370-357.
مرزوقی، رحمت الله، عقیلی، رضا، مهرورز، محبوبه(1394). تحلیل و نقد نظری روش شناختی اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، پزوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 6(2) 40-21.
مسعود بنافی، مسعود، محمد نوروزی، محمد(1392). تحلیلی آسیب شناسانه از ترجمان اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران در برنامه های عملیاتی: ملاحظاتی سیاستی، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18: 4: 161-195.
مصدق، هادی(1391). چه نکاتی در سند تحول بنیادین مغفول مانده است. پایگاه تبیینی – تحلیلی برهان.
نجفی، ابراهیم، احمدی، حسن(1391). اهمیت، نقش و کارکرد خانواده از دیدگاه اسلام و بررسی جایگاه آن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فصلنامه خانواده و پژوهش، 1(9): 7-30.
نعمتی، تکتم، غفاریان پناهی، علی(1397). مشکلات اجرایی شدن سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش، نشریه تحلیل مالی، 2(1): 35-56.
نوید ادهم، مهدی(1391). الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش، راهبرد فرهنگ،  17(1): 295-320.
هدایتی، فرشته، مرزوقی، رحمت ا..(1395). آسیب شناسی سند تحول بنیادین بر اساس مبانی مدیریت تحول سازمانی، توسعه راهبرد، 45(2): 241-260
هرندی، رضا جعفر، وفایی، رضا، علی پور، میکائیلی(1398). نقد و ارزیابی جایگاه ابعاد و مولفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 4(1): 7-30.