دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1400 
چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق

صفحه 237-262

10.22059/jppolicy.2021.84841

صدیقه نصری فخرداود؛ مراد کاویانی‌راد؛ حسن صدرانیا؛ حسین حمید