مطالعه تطبیقی چشم‌انداز و اهداف کلان آموزش‌عالی درکشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 دانشجوی دکتری رشته اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقاله پیش‌رو، بررسی تطبیقی چشم‌انداز و اهداف آموزش‌عالی شش کشور جهان (هلند، فرانسه، سنگاپور، مالزی، آفریقای جنوبی و عربستان) درسطح سیاستگذاری کلان می‌باشد. در پژوهش کیفی حاضر از راهبرد تطبیقی  جورج بردی (توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه) استفاده شد. یافته ها نشان داد ازجمله وجوه اشتراک  این کشورها توجه به بین‌المللی شدن، دیجیتالی‌سازی، تعمیق نقش دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری و ارتقاء ظرفیت تحقیقات دانشگاهی، گزینش و مدیریت استعدادها توام با برنامه‌های سرمایه انسانی دانشگاهیان را می‌توان برشمرد. در بخش وجوه افتراق دورنمای خاص هر کشور برای آموزش‌عالی آورده شد که بیشتر از سیاست‌ها ونحوه حکمرانی، فضای گفتمانی درون کشورها متاثر می‌شود. در بخش اهداف مشترک نیز می‌توان به برقراری پیوند میان سیستم آموزش‌عالی با بازار کار، توسعه‌مالی دانشگاه‌ها، خلق و ارتقاء مزیت رقابتی بین کشورها، انجام پژوهش‌های ماموریت‌گرا در حل مسائل ملی و بین‌المللی و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش‌عالی با تاکید بر آموزش‌های الکترونیکی اشاره کرد. در زمینه تفاوت‌ها، هر کشوری با توجه به ساختار و شرایط بومی خود اهداف متفاوتی را نیز دنبال می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. پناهی، مریم؛ عباس پور، عباس؛ خررسندی طاسکوه، علی و غیاثی ندوشن، سعید (1399). تحلیل تطبیقی آموزش عالی فرامرزی در کشورهای منطقه خلیج فارس با رویکرد قطب‌های بین‌المللی آموزش. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 13 (2)
 2. فراهانی، فرهاد؛ معصومی، لیلا؛ رستمی معز، معصومه؛ خاموردی، زهرا و خطیبیان، مهناز (1398). بررسی تطبیقی الگوهای مشارکت بخش دولتی و خصوصی در آموزش عالی علوم پزشکی در پنج قاره. طب و تزکیه، 28 (2)
 3. مددی نشاط، مریم؛ برزو، سیدرضا و چراغی، فاطمه (1399). مقایسه تطبیقی برنامه آموزش دوره کارشناسی پرستاری دانشگاه ملی سنگاپور و ایران. مجله پژوهش پرستاری در ایران، 15 (4)
 4. کیخا، احمد؛ ذاکرصالحی، غلامرضا (1399). بازنمایی تطبیقی چشم انداز و سیاست های نهاد آموزش عالی در هفت کشور جهان. مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 16
 5. نبوی، سیدعبدالامیر (1395). مطالعات میان‌رشته‌ای و تکثر­ روش‌­شناختی: برخی ملاحظات و پیشنهاده. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، 8 (2)
 6. یوسفی، هادی؛ اسدبیگی، محمد و حاجی خواجه لو، رشید (1399). استخراج معیارهای ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی دانشگاه های منتخب. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 25 (4)
 7. Alshuwaikhat, H. M. & Abubakar, I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16, 1777-1785.
 8. Asel, H. (2020). Corporate Governance in Saudi Higher Education According to 2030 Saudi Vision. Journal of Halal Service Research1(1), 19.
 9. Bursztyn, M. (2008). Sustainability science and the university: towards interdisciplinarity (No. 24). Center for International Development at Harvard University
 10. Chang, D. F., & Lin, N. J. (2018). Applying CIPO indicators to examine internationalization in higher education institutions in Taiwan. International Journal of Educational Development, 63, 20-28.‏
 11. Chang, K. H. (2020). Singapore Looks to Rely Less on Foreign Workers After Pandemic. Bloomberg. Retrieved August 15, 2020 from https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-01/ singapore-looks-to-reduce-foreign-worker-reliance-after-pandemic.
 12. Cheese, P., Thomas, R.J. and Craig, E. (2008), The Talent-Powered Organization, Kogan Page, London
 13. Coccoli, M., Guercio, A., Maresca, P., & Stanganelli, L. (2014). Smarter universities: A vision for the fast changing digital era. Journal of Visual Languages & Computing, 25(6), 1003-1011.
 14. Daniel, B. (2015). B ig D ata and analytics in higher education: Opportunities and challenges. British journal of educational technology, 46(5), 904-920
 15. Davie, S. (2020). Home-based learning set to be regular part of schooling post COVID-19, says Education Minister Ong Ye Kung. The Straits Times Online. Retrieved June 29, 2020 from https://www.straitstimes. com/singapore/education/home-based-learning-set-to-be-regular-part-of-schooling-post-covid-19-says.
 16. DEAP (2020). The Netherlands Non-paper on the 2020 update of the EU Digital Education Action Plan: file:///C:/Users/NEXUS/Downloads/The_Netherlands._Nonpaper_on_the_2020_update_of_the_EU_Digital_Education_Action_Plan_(DEAP).pdf
 17. Department of Higher Education and Training (2017). DRAFT POLICY FRAMEWORK FOR THE INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN SOUTH AFRICA
 18. Department of Higher Education and Training. (2020). Strategic plan2020-2025, Republic of south Africa.
 19. Etzkowitz, H. (2016). The entrepreneurial university: Vision and metrics. Industry and Higher Education, 30(2), 83–97
 20. Hayter, C. S., & Cahoy, D. R. (2018). Toward a strategic view of higher education social responsibilities: A dynamic capabilities approach. Strategic Organization, 16(1), 12-34
 21. Human Development Report (2019). http://hdr.undp.org/en
 22. Ithnin, F., Sahib, S., Eng, C. K., Sidek, S., & Harun, R. N. S. R. (2018). Mapping the futures of Malaysian higher education: a meta–analysis of futures studies in the Malaysian higher educations cenario. Journal of Futures Studies, 22(3), 1-18.
 23. Lord, R., Lorimer, R., Babraj, J., & Richardson, A. (2019). The role of mock job interviews in enhancing sport students’ employability skills: An example from the UK. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education.‏
 24. Mohammadizad, S., Azizi, N., & Salehiomran, E. (2019). Comparative analysis of Iranian polytechnic higher education with selected countries. Iranian Journal of Comparative Education, 2 (4)
 25. Naylor, D. (2013). Global research excellence: How Canada can compete and win. Address given to the Economic Club of Canada on May 7, 2013.
 26. Ntuli, H., Inglesi‐Lotz, R., Chang, T., & Pouris, A. (2015). Does research output cause economic growth or vice versa? Evidence from 34 OECD countries. Journal of the Association for Information Science and Technology, 66(8), 1709-1716.
 27. Oced (2020). EDUCATION POLICY OUTLOOK NETHERLANDS. http://www.oecd.org/education/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK_NETHERLANDS_EN%20.pdf
 28. OECD (2020). EDUCATION POLICY OUTLOOK FRANCE: https://www.oecd.org/education/policy-outlook/country-profile-France-2020.pdf
 29. Ota, H. (2018). Internationalization of Higher Education: Global Trends and Japan's Challenges. Educational Studies in Japan, 12, 91-105.‏
 30. Patalong, F. (2016). Vision 2030 and the transformation of education in Saudi Arabia. Al Tamimi & Company.
 31. Penang (2021). Covid-19: Impact on the Tertiary Education Sector in Malaysia: https://penanginstitute.org/publications/covid-19-crisis-assessments/covid-19-impact-on-the-tertiary-education-sector-in-malaysia/
 32. Pienaar, C. & Bester, C. L. (2008). The retention of academics in the early career phase: Empirical research. SA Journal of Human Resource Management, 6, 2, 32-41.
 33. Sustainable Development goals. (2018). TOWARDS A SUSTAINABLE AND RESILIENT SINGAPORE. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19439Singapores_Voluntary_National_Review_Report_v2.pdf
 34. Teng, A. (2020). Big difference between textbook learning and the real world, says Education Minister Lawrence Wong. The Straits Times Online. Retrieved August 1, 2020 from https://www.straitstimes.com/ singapore/education/big-difference-between-textbook-learning-and-the-real-world-says-education
 35. THE FUTURE OF THE PLANET IN THE FRENCH HIGHER EDUCATION SYSTEM (2021). https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/01/TSP_Resume-aux-decideurs_ANG_201215.pdf

36.The Global Competitiveness Report (2018). http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

 1. THE NATIONAL HIGHER EDUCATION ACTION PLAN (2020). inspiring HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION: file:///C:/Users/NEXUS/Downloads/Documents/Malaysia_Education%20Action%20Plan%20Phase%202.pdf
 2. Trencher, G., Yarime, M., McCormick, K. B., Doll, C. N., & Kraines, S. B. (2013). Beyond the third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability. Science and Public Policy, 41(2), 151-179.‏
 3. world population review (2019). https://worldpopulationreview.com/