تحلیل سیاست‌های برنامه مشارکت ملی ذیل توافق پاریس در صنعت برق ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

فقدان الگویی جامع در صنعت برق جهت تحلیل کمّی پیامدهای سیاست­های اتخاذ شده در اسناد بالادستی این صنعت موجب شده امکان ارزیابی سیاست­ها دشوار شود. در این مطالعه الگوی تعادل عمومی پویا با محوریت صنعت برق طراحی و با لحاظ برنامه مشارکت ملی (INDC) به عنوان سند بالادستی که در جهت اجرای توافق پاریس تصویب شده، کارآمدی سیاست­هایی از قبیل سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و افزایش قیمت انرژی -به عنوان سیاست جایگزین- به منظور دستیابی به سطوح انتشار کربن پیش­بینی شده در برنامه مورد سنجش واقع شده است. نتایج نشان داد اگر چه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به میزان پیش­بینی شده در برنامه و افزایش قیمت انرژی نمی­تواند اهداف را محقق سازد اما اثرات مثبتی بر ارزش ستانده بخش صنعت و به طور خاص صنعت برق در پی دارد. در پایان توصیه می­شود برای دستیابی به هدف کاهش انتشار و تقلیل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود کارایی انرژی در بخش نیروگاهی، قیمت برق به صورت معناداری برای خانوار خصوصی افزایش داده شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Adeyemi, O. I., D. C. Broadstock, M. Chitnis, L. C. Hunt & G. Judge. (2010). Asymmetric price responses & the underlying energy dem& trend: are they substitutes or complements? Evidence from modelling OECD aggregate energy dem&. Energy Economics, 32(5), 1157–1164.
 2. Akbari, Reza; Jalai Esf&abadi, Seyyed Abd-alMajid; Nejati, Mehdi & Mina Javadinia, (2019), Investigating the impact of international agreements on the quality of the environment through the foreign direct investment channel with the CGE model approach: a case study of the JCPOA. Economic Research, 54(4), pp. 787-819 [in Persian].
 3. &erson, K. S., S. Dockweiler & H. K. Jacobsen. (2019). Squaring the energy efficiency circle: evaluating industry energy efficiency policy in a hybrid model setting. MPRA Paper, No. 96546.
 4. Babiker, M., A. Gurgel, S. Paltsev & J. Reilly. (2009). Forward-looking versus recursive-dynamic modeling in climate policy analysis: a comparision. Economic modeling, 26, 1341-1354.
 5. Broberg, T., C. Berg & E. Samakovlis. (2015). The economy-wide rebound effect from improved energy efficiency in Swedish industries- A general equilibrium analysis. Energy policy, 83, 26-37.
 6. Dargay, J. M. & D. Gately. (1995). The imperfect price-reversibility of non-transport oil dem& in the OECD. Energy Economics, 17(1), 59–71.
 7. Eftekhari, Shervin; Mousavi, Seyed Mostafa & Abtin Ataei, (2015). Investigation of the reduction of greenhouse gas emissions due to solar electricity production in solar electricity development programs. The second national conference on energy & sustainable development, 29 & 30 February 2015, Islamic Azad University, Takistan Unit [in Persian].
 8. Gately, D. & H. G. Huntington. (2002). The asymmetric effects of changes in price & income of energy & oil dem&. Energy journal, 23(1), 19–55.
 9. Giraudet, L-G., C. Guivarch & P. Quirion. (2012). Exploring the potential for energy conservation in french households through hybrid modeling, Energy economics, 34, 426-445.
 10. Huntington, H. G. (2006). A note on price asymmetry as induced technical change. Energy journal, 27(3), 1–7.
 11. Ianchovichina, E. I. & T. L. Walmsley. (2012). Dynamic modeling & applications for global economic analysis. Cambridge university press.
 12. Kafaei, Seyyed Mohammad Ali & Priya Nejad Aghaian-Vosh, (2017), Identifying factors affecting energy efficiency in Iran's economy, Quarterly Journal of Energy Economics Studies, 13(52), pp. 1-34.
 13. Koesler, S., K. Swales & K. Turner. (2016). International spillover & rebound effects from increased energy efficiency in Germany. Energy economics, 54, 444-452.
 14. Lee, H., S. W. Kang & Y. Koo. (2020). A hybrid energy system model to evaluate the impact of climate policy on the manufacturing sector: adoption of energy-efficient technologies & rebound effects. Energy, 212, 118718.
 15. Lu, Y., Y. Liu & M. Zhou. (2017). Rebound effect of improved energy efficiency for different energy types: a general equilibrium analysis for China. Energy economics, 62, 248-256.
 16. Malek Mohammadi, Hamid Reza, (2015). Basics & principles of public policy, Tehran, Samit, first edition [in Persian].
 17. Ministry of Energy, (2019). Energy balance sheet for 2017. Tehran, Iran [in Persian].
 18. Nong, D. (2020). Development of electricity-environmental policy CGE model (GTAP-E-PowerS): A case of the carbon tax in South Africa. Energy policy, 140, 111375.
 19. Pant, H. M. (2002). Solving an intertemporal CGE model without an intertemporal database using GEMPACK – in the GTEM way. 5th annual conference on global economic analysis.
 20. Patterson, M. G. (1996). What is energy efficiency?: concepts, indicators & methodological issues. Energy policy, 24(5), 377-390.
 21. Rafiei, Fatemeh; Asgari, Manouchehr & Hamidreza Arbab, (2019), Analyzing the rebound effects caused by increasing in energy efficiency in Iran: Computable general equilibrium model approach, Economics & Modeling Quarterly, 39, pp. 87-111 [in Persian].
 22. Sharekian, Atiyeh & Mohammad Reza Lotfalipour, (2016), the role of energy efficiency in improving the environment in selected oil exporting countries (using panel data), Journal of Regional Economy & Development, 23(11), pp. 106- 130 [in Persian].
 23. Sharzei, Gholam Ali & He-Zhar Ebrahimzadegan, (2011), estimation of the return effect of increasing energy efficiency in relation to household consumption & carbon dioxide emissions in Iran, Journal of Energy Economics Studies, 8(30), pp. 33-61 [in Persian].
 24. Suleimanian, Zohreh; Bazazan, Fatemeh & Mirhossein Mousavi, (2018), Reciprocal effects resulting from improving the efficiency of electricity, fossil fuels & energy input in energy-intensive industries: a computable general equilibrium approach. Economic Research, 53(4), pp. 855-880 [in Persian].
 25. Suleimanian, Zohreh; Bazazan, Fatemeh & Mirhossein Mousavi, (2017), The effects of improving the efficiency of fossil fuels in energy-intensive industries: an inter-temporal dynamic computable general equilibrium model, Iran Energy Economics Research Journal, 6(21), pp. 163-200 [in Persian].
 26. Wei, T. & Y. Liu. (2017). Estimation of global rebound effect caused by energy efficiency improvement. Energy economics, 66, 27-34.
 27. Wu, Y-H., C-H. Liu, M-L. Hung, T-Y. Liu & T. Masui. (2019). Sectoral energy efficiency improvements in Taiwan: Evaluations using a hybrid of top-down & bottom-up models. Energy policy, 132, 1241-1255.
 28. Zhang, J. S. & C. Y. Lawell. (2017). The macroeconomic rebound effect in China. Energy economics, 67, 202-212.