دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1400 
1. مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه

صفحه 9-35

حمید بهلولی؛ حمید رضا جمشیدی؛ عاطفه عابدینی؛ علی ابرازه؛ فهیمه ربانی خواه


4. مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها

صفحه 77-98

سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سیدعباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی‌نژاد؛ بهاره یزدی‌زاده


6. ارائه چارچوب مفهومی تدوین خط مشی توسعه پایدار برق هسته‌ای در ایران

صفحه 117-138

سمیه داودی؛ محمد خوش چهره؛ حسن دانایی فرد؛ مجتبی امیری


12. فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

صفحه 243-260

میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی