دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

مدل‌‌سازی مداخلات اثربخش در مدیریت و کنترل ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در ایران: رویکردی آینده پژوهانه

صفحه 9-35

10.22059/jppolicy.2021.83364

حمید بهلولی؛ حمید رضا جمشیدی؛ عاطفه عابدینی؛ علی ابرازه؛ فهیمه ربانی خواه


مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها

صفحه 77-98

10.22059/jppolicy.2021.83369

سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سیدعباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی‌نژاد؛ بهاره یزدی‌زاده


مقاله مروری

فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

صفحه 243-260

10.22059/jppolicy.2021.83377

میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی