واکاوی سیاست‌های نابرابری‌ آموزشی در شش برنامه توسعه در ایران.

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

4 استادیار تکنولوژی آموزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی و آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

نابرابری آموزشی یکی از مهمترین مسائل زمان ما است که منجر به تفاوت در فرصت‌ها، منابع و نتایج برای گروه‌های خاصی از دانش‌آموزان در مقایسه با دیگران می‌شود. پرسش اصلی پژوهش حاضر اینست که در ایران طی شش برنامه توسعه پس از انقلاب چه سیاست‌هایی برای توسعه فرصت‌های برابر آموزشی و کاهش نابرابری آموزشی تدوین شده است؟ با بهره‌گیری از روش مرور نظام‌مند به بررسی سیاست‌های آموزشی از منظر 6 اصل مربوط به چارچوب قانونگذاری (اولویت‌گذاری، انتخاب راهبرد، راهکارهای اجرایی، مجری مشخص، داشتن شاخص و قابلیت ارزیابی، ضمانت اجرایی مناسب) پرداخته شد. نتایج نشان داد در تدوین برنامه‌های توسعه، قانونگذار توجه محدودی به اولویت‌ها داشته و علی‌رغم اینکه در اکثر مواد و تبصره‌ها رویکردی برای رسیدن به اهداف تعیین شده اما راهکارهای آن بسیار کلی بوده و یا راهکاری ارائه نشده، مجری اصلی احکام دولت بوده و سازمان های اجرائی نقش کمتری داشتند. همچنین در هیچ‌یک از برنامه‌ها ضمانت اجرایی مشخصی برای پاسخگویی از منظر قانون مشخص نشده بود.

کلیدواژه‌ها


 1. Abouzari, M, Davoudi, M (2021). The education policy and the rights of children in Iran. Public policy, 7 (3): 175-191. (In Persian)
 2. Blanden, J., Doepke, M., Stuhler, J. (2022).Educational Inequality. NBER Working Paper No. 29979, 1-126.
 3. Cheng, H. (2009). Inequality in Basic Education in China: A Comprehensive Review, International Journal of Educational Policies, 3 (2): 81-106.
 4. Chen, Y., Yuan, M., Zhang, M. (2023). Income inequality and educational expenditures on children: Evidence from the China Family Panel Studies. China Economic Review, 78: 1.2-20.
 5. Giorgio, Di & Pietroa (2020). Changes in socioeconomic inequality in access to study abroad programs: A cross-country analysis. Research in Social Stratification and Mobility, 66 (7): 1-16.
 6. Deputy for social studies (2021). Evaluation and comparison of the provisions related to social injuries in the laws of the fourth, fifth and sixth development plans {in persian}
 7. Ghafari esmaili, S.A., Hassani, M., ghalavandi, H. (2022). An Analysis of the Development Level of Educational Indicators as a Factor for Assessing Inequalities and Achieving Sustainable Educational Justice: A Case Study, Education Areas of Mazandaran Province. Journal of Educational Planning Studies, 11 (21): 23-41. (In Persian).
 8. Hansen, M. N., Mastekaasa, A. (2006). Social origins and academic performance at University. European Sociological Review, 22 (3): 277–291.
 9. Irvani, Shaheen et al. (2020). Historical study of the diversity of schools in Iran: policy considerations, report of the Islamic Council Research Center, report number 17052. (In Persian)
 10. Karimian, J. (2020). A collection of reports on poverty, inequality and the conflict of interests of poverty and inequality in education. Bureau of Social Welfare Studies, 1-82. (In Persian).
 11. Khosravi Poor. Z, Mehr Alizadeh, Y. (2022). Analysis of educational inequalities in the light of the developments of the Fourth Industrial Revolution. Journal of Educational Planning Studies, 10 (20): 47-71. (In Persian)
 12. Parhamnia, Farshad (2021). Behavioral factors affecting knowledge sharing: a systematic review of a decade of research in two Persian databases. Organizational Knowledge Management, 4(13): 129-185. (In Persian)
 13. Piri zamaneh, M., Abasspuor, A., Rahimian, H. (2023). Identifying and prioritizing components and indicators of educational inequality in elementary schools. Journal of Educational Leadership and Management Research, 7 (25): 47-76. (In Persian)
 14. Rafati, R., Shahrakipour, H., Nazim, F. (2019). Identifying the factors and components of educational inequalities in the education and upbringing areas of Mashhad in order to provide a suitable model. Journal of Educational Planning Studies, 8 (15): 56-80. (In Persian)
 15. Reinders, S., Dekker, M., Falisse, J-B. (2021). Inequalities in higher education in low-and middle-income countries: A scoping review of the literature. Dev Policy Rev, 39: 865-889.
 16. Rawls, J. (1971). A theory of justice, Cambridge Harvard University press, 1-98.
 17. Samadi, A.H., Hadian, E., Rostamzadeh, P., Sheikhiani, H. (2019). The Effects of Trade Liberalization on Income Inequality under Resistance Economy: A Computable General Equilibrium Approach (Case Study of Iran). Economic research, 19 (74): 39-80. (In Persian).
 18. Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company, New York.
 19. Sadovnik, A. R. (Ed.). (2007). Theory and research in the sociology of education. In Sociology of education: A critical reader (pp. 3–21). New York, NY: Routledge.
 20. Samari, M. (2014). Modeling the reduction of educational inequalities in the educational regions of West Azarbaijan province in order to achieve sustainable educational development. PhD thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Urmia University. (In Persian)
 21. Schultz, Theodore W. (1961). Investment in Human Capital, American Economic Review, 51: 1-18.