ارزیابی پیاده سازی حاکمیت سیاسی: تطبیق جمهوری اسلامی ایران با چارچوب متلند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرکز سیاستگذاری و حقوق انرژی نفت و مواد معدنی دانشگاه داندی

2 دانشیار انرژی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

سیاستگذاری شامل چهار مرحلۀ بنیادی است: تنظیم برنامه، تصمیم گیری، مشروعیت بخشی و پیاده سازی. پیاده سازی مربوط به مرحله ای است که اقدامات رسمی اجرایی و گروه های هدف، با اهداف و استراتژی های سیاستی مطابقت می یابند. پیاده سازی از اهداف سیاستگذاری یا اهداف مشروع آغاز می شود و سپس فرایندهای اجرایی آن، به نحوی نسبتاً خطی دنبال می شود، این در حالی است که بعضی از سیاست ها به نظر متناقض یا مبهم به نظر می رسند. تناقض و ابهام دو مشخصه مهم در فرآیند پیاده سازی سیاستی هستند و چارچوب متلند برتحلیل همین دو مفهوم بنا شده است. در این مقاله، برای فهم و تحلیل سیاست اجرایی جمهوری اسلامی ایران از بعد سال 1368، از چارچوب پیاده سازی سیاستی متلند استفاده شده است. رویکرد کلی این مقاله این است که از عناصر چارچوب متلند برای درک پویایی بین روش های متفاوت اجرایی در دولت های مختلف الهام بگیرد. ماتریس چهارگانۀ متلند که گویای سطحی از ابهام و تضاد است، برای شناسایی تفاوت چهار دولت اخیر به کار گرفته شده است تا شاید بتواند در بین این تفاوت ها مسیر مشترکی را تحلیل کند و بیابد.

کلیدواژه‌ها


 
1- Akbarzadeh, S., & Conduit, D. (2016). Iran in the world: President Rouhani's Foreign Policy. New York: Palgarve Macmillan.
2- Badamchi, M. (2014). Reasonableness, Rationality and Government: The Liberal Political Thought of Mehdi Ha'eri Yazdi. Iranian Studies, 47(4), 519-534.
3- deLeon, P. (1999). The Missing Link Revisited. Contemporary Implementation Research. Policy Studies Review, 16, 311-338.
4- Duero, A. (2009). The Iranian Rentier State: Rentierism, Political Stability and Economic Development in Iran. VDM Verlog.
5- Fischer, F., Miller, G., & Sidney, M. (2007). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. CRC Press.
6- Ghobadzadeh, N., & Rahim, L. (2012). Islamic reformation discourses: popular sovereignty and religious secularisation in Iran. Democratization, 19(2), 334-351.
7- Haieri Yazdi, A., & Maleki, A. (2017). and again public policy. Strategic Studies of Public Policy, 7(24 (Special Issue of Foreign Policy and Energy)), 11-20.
8- Haynes, J. (2014). Religion and political change in the modern world. London; New York: Routledge.
9- Historical Crude Oil Prices (1946-Present). (2019, 10 25). Retrieved from Inflation Data: https://inflationdata.com/articles/inflation-adjusted-prices/historical-crude-oil-prices-table/
10- Howlett, M. (2009). Studying public policy: policy cycles & policy subsystems. Oxford: Oxford University Press.
11- Jahanbagloo, R. (2004). Iran Between Tradition and Modernity. Maryland: Lexington Books.
12- Knill, K., & Tosun, J. (2012). Public Policy: A New Introduction. Macmillan International Higher Education.
13- Kuhn, M. (2012). Enabling the Iranian Gas Export Options: The Destiny of Iranian Energy Relations in a Tripolar Struggle over Energy Security and Geopolitics. Berlin, Germany: SpringerVS.
14- Lester, J., & Googin, M. (1998). Back to the Future. The Rediscovery of Implementation Studies. Policy Currents, 8, 1-9.
15- Maleki, A. (2002). Decision Making in Iran`s Foreign Policy: A Heuristic. Social Affairs, 73, 39-53.
16- Matland, R. (1995). Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict. Public Administration Research and Theory, 5(2), 145-174.
17- Nohlen, D., Grotz, F., & Hartmann, C. (2001). Iran. In Elections in Asia: A Data Handbook. Oxford University Press.
18- Parsa, M. (2016). Democracy in Iran: Why It Failed and How It Might Succeed. Cambridge: Harvard University Press.
19- WIPO. (1979, December 3). WIPO World INTELLECTUAL PROPERTY Organization. Retrieved The Constitution/ Basic Law of the Islamic Republic of Iran was ratified on October 24, 1979, and last amended on July 28, 1989., from http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ir/ir001en.pdf.
20- Yergin, D. (2012). The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World. Penguin Books.
21- Zarif, M. J. (2014, June). What Iran Really Wants: Iran Foreign Policy in the Rouhani Era. Retrieved from Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2014-04-17/what-iran-really-wants.