تجربه زیسته‌ زنان از موانع و چالش‌های پیش‌روی نقش آفرینی در سیاستگذاری ایران

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار علوم سیاسی واحد قم دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

لازمه توسعه همه جانبه، حضور زنان و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجارب زیسته زنان از موانع و چالش‌های پیش‌روی نقش آفرینی در سیاستگذاری‌ عمومی در کشور نگارش یافته است. روش تحقیق حاضر، کیفی- پدیدارشناختی بود و بدین منظور با 33 زن شاغل در مناصب مختلف شهر قم با روش نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته‌ای انجام گرفت. تحلیل داده‌ها به 44 مفهوم اولیه و 12 مضمون محوری منجر شد. مضامین اصلی «کلیشه‌های جنسیتی»، «قرائت مردانگی از زنان»، «چالش‌های حقوقی/مدنی»، «مشاغل با برد محدود»، «ذائقه مردان»، «خشونت نمادین»، «چالش‌های حین و پسا منصبی»، «نحوه‌ مشارکت»، «ناکارآمدی مضاعف سیاسی»، «تله فقر نهادی»، «مختصات روان‌شناختی» و «فقر نظری و تجربی» بودند که در نهایت می‌توان این مضامین را در سه محور کلان متن(ساختاری)، فرا متن(رفتاری) و زیر متن(فردی) نسبت داد. 

کلیدواژه‌ها