مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاداسلامی رودهن

2 دانشیار مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده

تأسیس پارک‌‌های‌فنّاوری در ایران در راستای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور و کاهش وابستگی به اقتصاد متکی بر نفت تعریف شد. در جهت پاسخ‌گویی به این مهم و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌محور، پارک‌‌های‌فنّاوری شروع به فعالیت کردند. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در اداره و پیاده‌سازی پارک‌‌های‌فنّاوری به‌عنوان ابزار سیاست فنّاوری و نوآوری در دو سر طیف عرضه و تقاضا و طراحی مدل پیاده‌سازی و اداره پارک‌‌های‌فنّاوری بر این اساس بوده است. در این مقاله نظرات شصت‌وچهار متخصص داخلی و سی‌ویک متخصص از هفده کشور با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و دو پرسشنامه فارسی و انگلیسی، گردآوری‌شده است، در ادامه، پس از ارائه دو مدل عرضه محور و تقاضامحور جهت طراحی و اداره پارک‌های فنّاوری، به مقایسه مدل‌های استخراج‌شده ازنظر متخصصان داخلی و بین‌المللی پرداخته‌شده است. مطالعات صورت گرفته در این پژوهش منتج به ارائه چهار مدل اداره پارک‌‌های‌فنّاوری شده که هر یک جایگاه متفاوتی در نسل‌های سه‌گانه پارک‌‌های‌فنّاوری داشته و از دیدگاه سیاست فنّاوری و نوآوری نیز موقعیت‌های متفاوتی در طیف میان عرضه و تقاضا داشته‌اند، که بر این اساس می‌توان پارک‌ها با جهت‌گیری تقاضامحور را ابزارهای مؤثرتری دانست.

کلیدواژه‌ها


1- براتی، مرتضی. (1395). گزارش بررسی پارک‌های علم و فنّاوری کشور، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
2- بینام، امیرعلی. (1385)، گزارشی از برگزاری کنفرانس بین‌المللی پارک‌ها و مراکز‌رشد علم‌و‌فنّاوری، رشد فنّاوری فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز‌رشد، دوره 2، شماره 8، سال سوم.
3- دانایی‌فرد، حسن. الوانی، مهدی، آذر، عادل (1396). روش‌شناسی پژوهش‌کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، صفّار، 12.
4- شادان, سعید؛ داریوش پورسراجیان ورامین زارع، ۱۳۹۲، تحلیل و طراحی ساختار مناسب پارک‌های علم و فنّاوری ایران، فصلنامه تخصصی رشد فنّاوری 10 (37).
5- عباسی، مهدی. (1397). راه‌اندازی، مدیریت و ارزیابی پارک‌های علم و فنّاوری، تهران، دانشگاه کارآفرین، 1.
6- عسکری مالشیخ، علی. (1393). آسیب شناسی پارک‌های علم و فنّاوری در ایران از دیدگاه کارشناسان، نمونه موردی پارک علم وفنّاوری فارس، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه­طباطبائی.
7- موسوی بازرگانی، سید جلال. (1385). مرکز رشد یا پارک فنّاوری؟ دولتی یا خصوصی؟، رشد فنّاوری فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد، دوره 3، شماره 9، سال سوم.
 
8- Albahari, A. Barge-Gil, Anderes. Peraecato, Salvador & Moderego, Aurelia. (2016). The influence of Science and Technology Park characteristics on firms' innovation results, Volume97, Issue2, regionalscience.
9- Gyurkovics, J., & Lukovics, M. (2014). Generations of Science Parks in the Light of Responsible Innovation.
10- Jan Fagerberg, 2015. "Innovation policy, national innovation systems and economic performance: In search of a useful theoretical framework, Working Papers on Innovation Studies, Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo.
11- Lis. Anna Maria, Romanowska. Ewa, 2015. Evaluation of Selected Innovation Policy Instruments on the Example of Poland, 20th International Scientific Conference Economics and
12- OECD (2017), Public Procurement for Innovation: Good Practices and Strategies, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, Paris
13- Umer Wasim, M. (2014). Factors for Science Park Planning (Vol. 3): World Technopolis Association.
14- Wei Keat Benny Ng, (2018). Towards Segmentation of Science Parks: A Typology Study on Science Park in Europe, Research Policy, vol. 48(3), pages 719-732.