طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی رفتار سازمانی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار مدیریت منابع انسانی و کسب‌وکار دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه شهید ستاری

4 استادیار مدیریت منابع انسانی و کسب وکار دانشگاه خوارزمی

چکیده

اهمیت سرعت، هم‌افزایی و کارایی در ارائه خدمات، پارادایم شبکه‌ای را به الگوی غالب بسیاری از دستگاه‌های دولتی و از آن جمله دستگاه متولی بخش سلامت تبدیل کرده است. نظر به جایگاه مدیریت شبکه در این رویکرد اداره امور، پژوهش حاضر به ارائه الگوی مدیریت منابع شبکه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و مبتنی بر روش کیفی تحلیل مضمون است. پس از طی مراحل شش­گانه تحلیل مضمون، 60 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده، احصاء و در نهایت الگوی مدیریت منابع شبکه طراحی شد.

کلیدواژه‌ها


1- ایمانی نسب، محمد حسن، سیدین، سید حسام، مجدزاده، سیدرضا، یزدی‌زاده، بهاره و صالحی، مسعود(1394). مجله مدیریت سلامت، جلد هجدهم، شماره شصت، صص 105-117.
2- باصری، آمنه ( 1393). بررسی حکمرانی خوب سیستم سلامت در کشورهای عضو همکاری توسعه اقتصادی، پایان نامه کارشاسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران.
3- بیگلر، محمود،  باستانی، پیوند، و وطن خواه، سودابه( 1392). چالش‌های تولیت در نظام آموزش پزشکی کشور: رویکرد کیفی، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 7 (4) : 311-299.
4- دانائی فرد، حسن( 1391). مدیریت دولتی شبکه‌ای در ایران، خردمایه نظری-عملی و استلزامات، پژوهش ‌ای مدیریت در ایران، دوره هفدهم، شماره دوم، صص 69-104.
5- دماری، بهزاد، وثوق مقدم، عباس، فتحی، محمد و کاظمی، علیرضا( 1392). باز طراحی نظام برنامه‌ریزی عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پایش، 13 (1 ) : 21-32.
6- جباری بیرامی، حسین، طبیبی، سید جمال‌الدین، دلگشایی، بهرام، محمودی، محمود و بخشیان، فریبا(1386). مجله مدیریت سلامت،  جلد دهم، شماره بیست و هفتم، صص 30-40.
7- حاجت پور، سارا، دانش فرد، کرم الله، امیرنژاد، قنبر و تابان، محمد(1396). ارائه مدلی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی (پس از اجرا) با رویکرد حکمرانی شبکه (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)، خط‌مشی گذاری عمومی در مدیریت، دوره هشتم، شماره چهارم، صص 13-25.
8- خواجه نائینی، علی(1393). درآمدی بر مفهوم حاکمیت شبکه‌ای ؛ مطلوبیت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال ششم شماره سی و نه، صص 129-155.
9- خورشیدی، عباس(1394). شما از کدامین هستید؟ تئوری‌های مدیریت و رهبری، رشد مدیریت مدرسه، دوره سیزدهم، شماره هشتم، صص 8-10.
10- سلام زاده، یاشار(1394). طراحی و تبیین مدل سازمان شبکه‌ای( مورد مطالعه؛ شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران)، رساله دکتری، دانشگاه پیام نور، تهران.   
11- رشیدی، مصطفی و ردادی، علی( 1387). مدل شبکه‌ای حاکمیت و داره: رویکردی جایگزین برای نظام تدوین برنامه‌های توسعه در ایران، فرایند مدیریت و توسعه، شماره هفتاد، صص 3-33.
12- زنگنه بایگی، مهدی، سیدین، سید حسام، رجبی فرد مزرعه نو، فاطمه و کوهساری خامنه، عباس(1394). تطابق اهداف ابتدایی و ساختار سازمانی فعلی در نظام ارائه مراقبت بهداشتی اولیه در ایران:  مطالعه‌ی مروری نظام‌مند، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 9(5) : 458-446.
13- صباغ کرمانی، مجید و باسخا، مهدی(1388). نقش حکمرانی خوب در بهبود کارکرد هزینه‌های دولت: مطالعه موردی بخش بهداشت و آموزش کشورهای اسلامی. مجله تحقیقات اقتصادی، 86 : 130-109.
14- صدری زاده، بیژن(1386). ابعاد ساختاری و زمینه‌ای سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران در سطح محلی، مجله پزشکی هلال احمر ایران، 7 (1) : 90-79.
15- قوچانی خراسانی، محمد مهدی، حسین پور، داوود، محمود زاده، ابراهیم، الوانی، سید مهدی، و فیروزآبادی، سید ابوالحسن(1396). الگوی حکمرانی شبکه ای با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای پژوهشی امنیت سایبری، بهبود مدیریت، 11 (38): 33-56.
16- کاملی، محمد جواد، الوانی، سید مهدی، و صالحی صدقیانی، جمشید(1388). تاثیر ساختار ارتباطات سلسه‌مراتبی و شبکه‌ای بر عملکرد خط‌مشی گذاری سازمان‌ها (مطالعه در سازمان ناجا)، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 4 (2) : 176-162.
17- مرادیان، طاهره، فقیهی، ابوالحسن، و طبیبی، جمال‌الدین(1393). طراحی مدل حکمرانی بیمارستان‌های دولتی ایران، علوم مدیریت ایران، 8 (31): 86-61.
 
18- Assens, Ch., & Lemeur, A.(2016). Networks Governance, Partnership Management andCoalitions Federation, US,  Palgrave Macmillan
19- Agranoff, R. (2006). Inside collaborative networks: ten lessons for public management. Public Administration Review,66: 56-65.
20- Barbazza,E., & Tello, J.(2014). A review of health governance: Definitions, dimensions and tools to govern, Health Policy , 1–11.
21- Berthod, Grothe-Hammer, M. , Müller-Seitz , G. , Raab, J., & Sydow, J.(2016). From High-Reliability Organizations to High- Reliability Networks: The Dynamics of Network Governance in the Face of Emergency. Journal of Public Administration Research And Theory, 1–20.
22-  Boyatzis, R.E.(1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Sage Publications.
23- Barczak B. (2017) . Organizational Network Management System. In: Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (eds) Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship. Eurasian Studies in Business and Economics, 5. Springer, Cham.
24-  Burt, R.S. ( 2005). Brokerage and closure. An in troduction to social capital, Oxford, UK: Oxford University Press.
25- Capaldo , A.(2013). Network governance: A cross-level study of social mechanisms, knowledge benefits, and strategic outcomes in joint-design alliances. Industrial Marketing Management , http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2014.02.002.
26- Chen, B., Graddy, E. (2010). The ffectiveness of Nonprofit Lead-Organization Networks for Social Service Delivery. Nonprofit Management and Leadership, 20(4):405 - 422 
27- de Bruijne, M., van Eeten , M.J. , Roe, G., & Schulman, P.(2006). Assuring High Reliability of Service Provision in Critical Infrastructures. International Journal of Critical Infrastructures, 2, 2/3: 231–246.
28- Feeill, E., Fitzgerald, L.,Mcgivern,G., Dopson, S.(2011). Public policy networks and 'wicked problems': A nascent solution?,Public Administration, 89(2): 307-324.
29- Garicano, L., & Wu, Y.(2012). Knoledege, communication and organizational capabilities.Organizational cience, 23(5).
30- Goldsmith, S., & Eggers, W. D. (2004). Governing by Network, Washington, DC: Brookings.
31- Hansson, L., & Longva, F. (2014). Contracting accountability in network governance structures, Qualitative Research in Accounting & Management, 11 ( 2) : 92 – 110.
32- Hu, Si-Yan., & Chen, Shao-Dong (2015). Cultural beliefs, agency relationship, and network governance. Chinese Management Studies, 9 ( 2 ): 176 – 196.
33- Hung, C.L, Kuo , S.J. , & Dong, T.P.( 2013). The Relationship between teamcommunication, structure, and academic R&D performance: empiricalevidence of the national telecommunication program in Taiwan. R&D Manage, 43 (2): 121–135.
34- Junki, K. (2006). Networks, network governance, and networked networks, International Review of Public Administration, 11(1): 19-34.
35- Kelman, S., Hong.,S.,Turbitt,I.(2013). Are there managerial practices associated with the outcomes of an interagency service delivery collaboration? Evidence from British crime and disorder reduction partnerships, Journal of Public Administration And Theory,23(3),609-630.
36- Larsson, Oscar L. 2017a. “Meta-Governance and Collaborative Crisis Management: Competing Rationalities in the Management of the Swedish Security Communications System.” Risk, Hazards and Crisis in Public Policy (early view online).
37- Larsson, Oscar. 2015. The Governmentality of Meta-governance: Identifying Theoretical and Empirical Challenges of Network Governance in the Political Field of Security and Beyond. Uppsala: Uppsala University Press.
38- Lee , J.(2013). Exploring the role of knowledge networks in perceived e-government: A comparative case study of two local governments in Korea. The American Review of Public Administration, 43: 89-108.
39- Lester, W., & Reckhow, S. (2012). Network governance and regional equity: Shared agendas or problematic partners? Planning Theory, 12 (2).
40- Meanie,D.,Kyle,E., Zachary,W.,Jessica,M.,Rob, R & Jeffery, B.(2016). Software-Enabled Distributed Network Governance: The PopMedNet Experience, The journal  for electronic Health Data and Methods, 4(2): 1213.
41- Marafiotia,E. , Marianib,L., & Martinia,M.(2013). Exploring the Effect of Network Governance Models on Health-Care Systems Performance, International Journal of Public Administration, 37:13, 987-998.
42- Moynihan, Donald P.(2009). The Network Governance of Crisis Response: Case Studies of Incident Command Systems. Journal of Public Administration Research and Theory, 1-10.
43- Moretti, A. (2017). The network organization;A governance perspective on structure, Dynamics and performance, Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-52093-3 (eBook).
44- Peak,  M.,  Burke,  R.,  Ryan,  S.,  Wratten,  K.,  Turnock,  R.,  and  Vellenoweth,  C.  (2005),
45- “Clinical  governance  –  the  turn of  continuous  improvement”,  Clinical  Governance:
46- An International Journal, Vol. 10 No. 2, pp. 98-105
47- Peak,  M.,  Burke,  R.,  Ryan,  S.,  Wratten,  K.,  Turnock,  R.,  and  Vellenoweth,  C.  (2005),
48- “Clinical  governance  –  the  turn of  continuous  improvement”,  Clinical  Governance:
49- An International Journal, Vol. 10 No. 2, pp. 98-105
50- eak,  M.,  Burke,  R.,  Ryan,  S.,  Wratten,  K.,  Turnock,  R.,  and  Vellenoweth,  C.  (2005),
51- “Clinical  governance  –  the  turn of  continuous  improvement”,  Clinical  Governance:
52- An International Journal, Vol. 10 No. 2, pp. 98-105.
53- Peak, M., Burk, R.,Ryan,S.,Wratten,K.,Turnock,R.,& Vellenowth,C.(2008). Clinical governance-the turn of continiuous improvement, Clinical Governance:An International Journal, 10(2): 98-105.
54- Pollitt ,C.(2009). Bureaucracies Remember, Post Bureaucratic Organizations Forget?. Public Administration, 87( 2).
55- Pinho, I., Pinho, C.(2014). Linking networks Governance and Knowledge management as support to Knowledege valorization, International Journal of knowledge Engineering and management, 3(6):31-45.
56- Provan, K.G., & Kenis , P.(2007). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. Journal of Public Administration Research and Theory, 18:229–52.
57- Raeisi,  A., Dadashi,  Z.(2006).  Medical university hospital managers’ needs assessment about comprehensive planning process in hospital information system. Health Information Management,  3(1). 63-8
58- Roe, E., Schulman, P., van Eeten, M.J.G. & de Bruijne, M.(2005). High Reliability Bandwidth Management in Large Technical Systems. Journal of Public Administration Research and Theory, 15( 1): 263–280.
59- Schulman, P., Roe, E., van Eeten, M., & de Bruijne, M.(2004). High Reliability and the Management of Critical Infrastructures. Journal of Contingencies and Crisis Management, 12( 1): 14–28.
60- Sørensen, Eva., & Torfing, J.(2009). Making Governance Networks Effective And Democratic Through Metagovernance. Public Administration , 87( 2).
61- Slaughter, A. (2004). Sovereignty and power in a networked world order. Stanford Journal of International Law, 40:283–328.
62- The World Bank Group.(2007).  Islamic Republic of Iran health sector review, volume 1: Main report. Available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7960. 2007.
63- Turrini , A., & Cristofoli , D. ( 2010). Francesca Frosini, and Greta Nasi. Networking literature about determinants of network effectiveness. Public Administration, 88:528–550.
64- Ulibarri, N., Scott, T.(2016). Linking Network Structure to Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory, 27(1): 163–181
65- Wang, L., Yeung, J.H.Y, & Zhang, M. (2011). The impact of trust and contract on innovation performance: The moderating role of environmental uncertainty. International Journal of Production Economics, 134(1): 114–122.
66- Willem, A., & Gemmel, P.(2013). Do governance choices matter in health care networks?: an exploratory configuration study of health care networks, Health Services Research, 13:229.
67- Yoon, W., & Hyun, E.(2010). Economic, social and institutional conditions of network governance Network governance in East Asia, Management Decision, 48 ( 8): 1212-1229.
68- Zou, X., & Ingram, P.(2013). Bonds and boundaries: Network structure, organizational boundaries, and job performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 120(1): 98–109.